Processing...

Planowanie i realizowanie procesu profesjonalnego utrzymania czystości
kwalifikacja cząstkowa
3

Osoba posiadająca kwalifikację “Planowanie i realizowanie procesu profesjonalnego utrzymania czystości” jest przygotowana do wykonywania zadań związanych z profesjonalnym utrzymaniem czystości w różnych obiektach. Wykazuje się samodzielnością w ramach wykonywanych działań zawodowych. Jest również przygotowana do planowania oraz realizowania działań związanych z profesjonalnym utrzymaniem czystości. W trakcie realizacji zadań zawodowych przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest przygotowana do samodzielnego wykonywania zleconych jej zadań zawodowych, zgodnie z określonymi procedurami danego miejsca pracy oraz ze specyfiką produktu chemicznego. Osoba posiadająca kwalifikację “Planowanie i realizowanie procesu profesjonalnego utrzymania czystości” może znaleźć zatrudnienie w branży profesjonalnego utrzymania czystości, jak również prowadzić własną działalność gospodarczą. Kwalifikacja ta może być też wykorzystana jako narzędzie aktywizacji osób bezrobotnych (w tym również osób długotrwale pozostających bez pracy), z niepełnosprawnościami. Może być również atrakcyjna dla cudzoziemców bez znajomości języka polskiego, chcących znaleźć zatrudnienie.
50
- osoby chcące pracować w branży profesjonalnego utrzymania czystości; - osoby z niepełnosprawnością; - osoby komunikujące się w języku polskim na poziomie podstawowym (obcokrajowcy); - osoby długotrwale bezrobotne, starsze – zagrożone wykluczeniem społecznym / zawodowym; - osoby pracujące w instytucjach nie korzystających z outsourcingu; - osoby samodzielnie pracujące w mniejszych obiektach; - osoby pracujące w branży chcące potwierdzić swoje kwalifikacje na tym poziomie;
brak
brak
Firmy świadczące usługi profesjonalnego utrzymania czystości współpracują ze wszystkimi sektorami gospodarki. Świadczą usługi w różnego rodzaju obiektach, jak: centra handlowe, biurowce, budynki administracji publicznej, szkoły, szpitale etc. Polski rynek profesjonalnego sprzątania szybko się rozwija (rozwija się najszybciej spośród europejskich rynków) [1]. W chwili obecnej, jak szacuje Polska Izba Gospodarcza Czystości, w Polsce działa ponad 3500 profesjonalnych podmiotów zatrudniających ok. 500 000 osób. Dodatkowo należy pamiętać o wewnętrznych działach, zajmujących się utrzymaniem czystości w instytucjach nie korzystających z outsoursingu [2]. Szacuje się, że polski rynek sprzątania wart jest 15 mld zł [1]. Brak uregulowania kwalifikacji rynkowej może stanowić zagrożenie dla pracodawców, klientów, odbiorców usługi utrzymania czystości. Na chwilę obecną personel zajmujący się profesjonalnym utrzymaniem czystości, niezależnie od miejsca i formy zatrudnienia, posiada wiedzę na różnym poziomie czasami nie wystarczającą do stosowanych urządzeń, technologii, środków. Od jakości usług utrzymania czystości zależy bezpieczeństwo tysięcy osób [4]. Niewłaściwa obsługa może skończyć się wypadkiem przy pracy, ale również mieć negatywne skutki dla osób korzystających z obiektu. Nieznajomość czyszczonej powierzchni (a przez to zły dobór środka czyszczącego) może powodować uszkodzenia na obiekcie, w którym świadczona jest usługa [5]. Warto wspomnieć również o tym, iż rynek usług profesjonalnego utrzymania czystości w Polsce boryka się z wieloma problemami, do których należy zaliczyć przede wszystkim brak standaryzacji usług oraz niewykwalifikowany personel (duża część pracowników to osoby pracujące w branży z tzw. przypadku) [6]. Generuje to coraz większe problemy pracodawców, którzy nie są w stanie znaleźć pracowników posiadających odpowiednie do wykonywania tego rodzaju usług kwalifikacje [7]. Wpisanie kwalifikacji do ZSK wpłynie na wzrost jakości usług i obniżenie kosztów pracy podmiotów zajmujących się dbaniem o czystość. Jednolity system kwalifikacji samodzielnego pracownika liniowego pozwoli weryfikować wiedzę również pracowników z innych państw poszukujących pracy w Polsce. [1], [3] Mamos, Elżbieta. 2018. Raport: Rynek sprzątania wart jest 15 mld zł, zatrudnia ok 0,5 mln osób, dostępne na: https://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/2071949,Raport-rynek-sprzatania-wart-15-mld-zl-zatrudnia-ok-05-mln-osob(08.06.2018)). [2] Polska Izba Gospodarcza Czystości, dostępne na: http://pigc.org.pl(01.06.2018). [4] Polski rynek profesjonalnego sprzątania szybko się rozwija, dostępne na: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Polski-rynek-profesjonalnego-sprzatania-szybko-sie-rozwija-7565807.html(08.06.2018). [5] Sergot-Kowalska, Jolanta. 2017. Profesjonalne utrzymanie czystości. Bydgoszcz: Cleaning Consulting. [6] Rynek usług sprzątania i porządkowych w Polsce. Firmy sprzątające i kondycja sektora, dostępne na: https://www.hojoclean.pl/o-nas/porady-o-sprzataniu/art,191,rynek-uslug-sprzatania-i-porzadkowych-w-polsce-firmy-sprzatajace-i-kondycja-sektora-.html#(06.06.2018). [7] Branża czystości nie dla Millenialsów?, dostępne na: https://biznes.newseria.pl/przeglad_mediow/branza-czystosci-nie-dla,c580553342(06.06.2018).
brak
W czasie konsultacji projektu kwalifikacji „Planowanie i realizowanie procesu profesjonalnego utrzymania czystości” do ministerstwa wpłynęły dwie odpowiedzi, obydwie rekomendujące włączenie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Włączenie danej kwalifikacji uznano za celowe, w obecnej sytuacji branży usługowego sprzątania na rynku.
- praca na stanowisku liniowym w branży utrzymania czystości; - praca w firmach profesjonalnego utrzymania czystości; - praca w firmach zatrudniających własny personel utrzymujący czystość; - po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji osoba taka może prowadzić własną działalność gospodarczą;
1. Weryfikacja efektów uczenia się. 1.1. Etapy i metody. Weryfikacja efektów uczenia się składa się z dwóch części: – część teoretyczna, – część praktyczna. W części teoretycznej weryfikacji podlegają: – zestaw 1 efektów uczenia się „Przygotowanie procesu utrzymania czystości” oraz kryterium „przedstawia procedurę  postępowania z pustym opakowaniem i produktem chemicznym zgodnie z Kartą charakterystyki produktu chemicznego”  wchodzące w skład pierwszej umiejętności zestawu 2 efektów uczenia się „Realizowanie procesu utrzymania czystości”. W części praktycznej weryfikacji podlega zestaw 2 efektów uczenia się „Realizowanie procesu utrzymania czystości”. Zaliczenie części teoretycznej jest warunkiem przystąpienia do części praktycznej. W części teoretycznej stosuje się metody: test teoretyczny, rozmowa z komisją (wywiad ustrukturyzowany). W części praktycznej stosuje się metody: obserwacja w warunkach rzeczywistych (obserwacja w miejscu pracy) lub symulowanych połączona z rozmową z komisją (rozmowa ma każdorazowo charakter uzupełniający). 1.2. Zasoby kadrowe. Weryfikację przeprowadza Komisja Walidacyjna. Komisja Walidacyjna składa się z minimum 3 osób. Każdy z członków komisji: – posiada minimum kwalifikację pełną na 4 poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (wykształcenie średnie), – posiada 10-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub specjalistycznym w branży profesjonalnego utrzymania czystości, zdobyte w okresie ostatnich 15 lat, – wykonywał działania zawodowe w zakresie efektów uczenia się wskazanych dla kwalifikacji w okresie minimum 2 lat, – jest autorem/współautorem publikacji branżowych lub artykułów branżowych, – zna Zintegrowany System Kwalifikacji, – posiada doświadczenie w sprawdzaniu metodami wskazanymi w ww. kwalifikacji. Przewodniczący Komisji jest wybierany spośród członków komisji i posiada minimum kwalifikację pełną na 6 poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (licencjat). 1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne. Instytucja Certyfikująca zapewnia: – próbki posadzek: PCV (monogeniczne, heterogeniczne), linoleum, kauczuk, tekstylne (wełniane, PA, PP, sizal, kokos),  kamienne (co najmniej trzy rodzaje naturalnych i co najmniej trzy rodzaje sztucznych), drewniane (co najmniej dwa rodzaje konserwacji), – minimum 50% próbek posadzek wymienionych powyżej z zabrudzeniami organicznymi i nieorganicznymi, – lampa UV, – oświetlenie punktowe, – pehametr, – koncentraty kwasów 0,5–5 pH minimum 5 produktów różnych producentów, w tym 2 niebezpieczne, z aktualnymi  kartami charakterystyki produktów chemicznych, – koncentraty zasad 8–14 pH minimum 5 produktów różnych producentów, w tym 2 niebezpieczne, z aktualnymi kartami  charakterystyki produktów chemicznych, – koncentraty produktów neutralnych minimum 5 produktów różnych producentów z aktualnymi kartami charakterystyki  produktów chemicznych, – atomizer, – wiadro, – miarka do płynów, – co najmniej 5 różnych systemów dozowania, – biały papier ręcznikowy, – biały ręcznik frotté, – miękka szczotka, – dostęp do wody, – 5 rodzajów mopów ze względu na budowę, – 3 systemy mycia manualnego, – 4 rodzaje ściereczek z zaznaczeniem kodu kolorów, – minimum 5 dodatkowych akcesoriów do sprzątania manualnego, – odkurzacz do pracy na sucho, – odkurzacz do pracy na sucho-mokro, – 2 rodzaje urządzeń dyskowych, – maszyna szorująco-zbierająca pchana, – maszyna szorująco-zbierająca z operatorem siedzącym, – zamiatarka, – akumulator kwasowy i żelowy, – narzędzia do maszyn: co najmniej 3 rodzaje padów, co najmniej 3 rodzaje szczotek, – środki ochrony indywidualnej: rękawice gospodarcze, co najmniej 2 rodzaje rękawic lateksowych, okulary ochronne,  maski przeciwgazowe ochronne na twarz, fartuch ochronny. Ponadto Instytucja Certyfikująca przygotowuje dokumenty dla osób uczestniczących w procesie walidacji, tj.: – regulamin pracy u klienta, – co najmniej 5 planów higieny dla różnych obiektów w zakresie narzędzi i produktów przygotowanych do walidacji. Dostarczone środki, narzędzia, maszyny i dokumenty muszą być zgodne z 5 planami higieny obiektów. Instytucja Certyfikująca zapewnia bezstronną i niezależną procedurę odwoławczą, w ramach której osoby uczestniczące w procesie walidacji mają możliwość odwołania się od decyzji dotyczących spełnienia wymogów formalnych, przeprowadzenia etapów weryfikacji, a także decyzji kończącej walidację. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji, instytucja prowadząca walidację, na wniosek osoby uczestniczącej w procesie walidacji, jest zobowiązana przedstawić pisemne uzasadnienie decyzji. Instytucja Certyfikująca zapewnia możliwość odwołania się od każdego etapu walidacji. 2. Identyfikowanie i dokumentowanie. Nie określa się wymogów dla etapu identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się.
Nie dotyczy
Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 października 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Planowanie i realizowanie procesu profesjonalnego utrzymania czystości” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dn. 12.11.2019 r., poz. 1063)
Osoba posiadajaąca kwalifikację rynkową "Planowanie i realizowanie procesu profesjonalnego utrzymania czystości” jest przygotowana do wykonywania zadanń zwiaązanych z profesjonalnym utrzymaniem czystości w różnych obiektach. Wykazuje się samodzielnością w ramach wykonywanych działań zawodowych i ponosi odpowiedzialność za swoje działania. Jest przygotowana do planowania oraz realizowania działań związanych z profesjonalnym utrzymaniem czystości, w tym: - przygotowuje roztwory czyszczące dostosowane do rodzaju zabrudzenia i powierzchni na której występują, - dobiera i użytkuje narzędzia i maszyny niezbędne do wykonania usługi, - odczytuje z dokumentacji informacje potrzebne do wykonywania działań zawodowych, - usuwa zabrudzenia. Jest przygotowana do samodzielnego wykonywania zleconych jej zadań zawodowych, zgodnie z określonymi procedurami danego miejsca pracy, zasadami zawartymi w Karcie charakterystyki produktu chemicznego i planem higieny oraz obowiązującymi przepisami, w tym związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy. Posługuje się również pojęciami i terminologią dotyczącą wykonywanych zadań.

Wyświetlone 1-2 z 2.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Przygotowanie procesu utrzymania czystości325
22Realizowanie procesu utrzymania czystości325

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Polska Izba Gospodarcza CzystościSieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Eksploatacjiaktywny

Bezterminowy
Certyfikat
Nie dotyczy
8 - Usługi
 
Funkcjonująca