Processing...

Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu
kwalifikacja cząstkowa
3

Niniejsza kwalifikacja potwierdza przygotowanie zawodowe do samodzielnego planowania i prowadzenia grupowych zajęć z fitnessu przy muzyce, o różnej intensywności i poziomie trudności, dostosowanych do uczestników w różnym wieku, rożnych zainteresowaniach i potrzebach, najczęściej realizowanych w fitness klubach, ośrodkach sportowych, wypoczynkowych, itp. Posiadacz niniejszej kwalifikacji jest odpowiedzialny za przebieg zajęć i samopoczucie uczestników.
210
- Osoby prowadzące zajęcia z grupowych form fitnessu w fitness klubach, ośrodkach sportowych, centrach zdrowia itp., które chcą potwierdzić kompetencje zdobyte w ramach edukacji formalnej, np. absolwenci specjalizacji instruktorskiej w szkole wyższej prowadzącej kierunki w obszarze nauk medycznych, o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej i pozaformalnej, np. kurs instruktora grupowych form fitnessu oraz w trakcie pracy zawodowej; - Osoby posiadające kwalifikacje do prowadzenia zajęć w innej niż wskazana dla kwalifikacji formie sportu dla wszystkich; - Osoby uprawiające gimnastykę lub taniec; - Osoby prowadzące animacje przy muzyce; - Nauczyciele wychowania fizycznego; - Studenci szkół wyższych prowadzących kierunki w obszarze nauk medycznych, o zdrowiu i o kulturze fizyczne; - Osoby, które ukończyły kursy z ww. zakresu i chcą potwierdzić swoje kompetencje. Odbiorcami kwalifikacji mogą w być w szczególności osoby, które cenią pracę z grupą, łatwo nawiązują kontakty, są muzykalne, wykazują poczucie rytmu.
Posiadanie wykształcenia co najmniej średniego lub średniego branżowego.
- ukończone 18 lat; - wykształcenie średnie lub średnie branżowe; - oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, o których mowa w art 46-49 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1468, 1495 i 2251), lub określone w rozdziale XIX i XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1950 i 2128); - dokument potwierdzający ukończenie (w ciągu ostatnich trzech lat) szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy; - oświadczenie o braku przeciwwskazań do wzmożonej aktywności fizycznej.
Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach (Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.). W ramach różnych form aktywności fizycznej wyróżniana jest kategoria „sportu dla wszystkich” (inaczej „rekreacja ruchowa”, „sport powszechny”, "sport rekreacyjny”, „sport masowy”, „prozdrowotna aktywność fizyczna”, zob. Sektorowa Rama Kwalifikacji w Sporcie. Kwalifikacje przejrzyste dla trenerów, instruktorów i ich pracodawców, Warszawa 2015, s. 7). Wokół „sportu dla wszystkich” zogniskowany jest program Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 4 listopada 2016 r., którego główną ideą jest „stworzenie warunków do osiągnięcia celu strategicznego – aktywnego i zdrowego społeczeństwa, poprzez upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej oraz promocję zdrowego i aktywnego stylu życia” („Sport dla wszystkich”, s.3). Do 2010 roku jedną z najbardziej popularnych kwalifikacji w rekreacji ruchowej był instruktor rekreacji ruchowej w określonej specjalności. Do jego zadań zawodowych należało planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć w wybranej dyscyplinie rekreacyjnej w sposób bezpieczny, efektywny i satysfakcjonujący dla uczestników zajęć. Według danych Departamentu Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 23.03.2010 w Centralnym Rejestrze Uprawnień Zawodowych zarejestrowanych było 37 580 instruktorów rekreacji ruchowej w różnych specjalnościach. Dominującymi specjalnościami były: „Aerobik” oraz „Nowoczesne formy gimnastyki” (obecnie określane wspólną nazwą „Grupowe formy fitnessu”), które łącznie stanowiły blisko 22% zarejestrowanych instruktorów (8 103 osób). Od zderegulowania zawodu instruktora rekreacji ruchowej Ustawą o sporcie (Dz. U. 2010 Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) pojawia się coraz więcej ofert szkoleń i certyfikacji kompetencji instruktorskich, które nie podlegają zewnętrznej ocenie jakościowej. Włączenie kwalifikacji "Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przyczyni się zatem do zapewnienia jakości kompetencji instruktorów z tego obszaru. Kwalifikacja będzie stanowić istotne wsparcie w realizacji krajowych, europejskich i globalnych programów prewencji chorób cywilizacyjnych. Proponowana kwalifikacja "Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu" odpowiada kwalifikacji Group Fitness Instructor (3 EQF) w europejskim rejestrze The European Register of Exercise Professionals (http://www.ereps.eu/). Można zatem uznać, że włączenie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji zapewniłoby także większą transparentność i mobilność kadry instruktorskiej w ramach grupowych form fitnessu w kraju i za granicą. Rynek fitness jest gałęzią rozwijającą się w całej Europie, według piątej edycji raportu „The European Health & Fitness Market 2018” w Polsce z roku na rok rośnie liczba uczestników zajęć jak również liczba fitness klubów. Do klubów, których liczba na koniec ub. roku wyniosła ponad 2,6 tys., uczęszcza już 2,91 mln Polaków. Pierwsza dziesiątka największych rynków fitness w Europie, w tym Polska, wygenerowała 83 proc. z 26,6 mld euro ubiegłorocznych przychodów. Łącznie w 2017 roku z ofert klubów fitness korzystało 60 mln Europejczyków, a według szacunków w 2025 roku może być to już blisko 82 mln osób.
Kwalifikacja "Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu" jest jedną z kwalifikacji przygotowujących do planowania i realizacji zajęć w różnych formach sportu dla wszystkich, w tym przypadku w obszarze grupowych form fitnessu. Zestawy „Podstawy planowania zajęć w sporcie dla wszystkich” oraz „Promowanie zdrowego stylu życia przez aktywność fizyczną” mogą być wspólne z innymi kwalifikacjami potwierdzającymi przygotowanie do prowadzenia zajęć w sporcie dla wszystkich. Kwalifikacja posiada część efektów uczenia się wspólnych z kwalifikacjami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe do realizacji zadań w sporcie wyczynowym (np. w zakresie biomechaniki ruchu lub fizjologii wysiłku fizycznego). Niemniej jednak, ze względu na ukierunkowanie sportu dla wszystkich na budowanie szeroko pojętego zdrowia (w aspekcie fizycznym, psychicznym i społecznym), w odróżnieniu od ukierunkowania sportu wyczynowego na wynik sportowy, efekty uczenia się zdefiniowane dla kwalifikacji w tych dwóch podobszarach sportu nie będą tożsame.
W ramach poszczególnych etapów procesu włączania niniejszej kwalifikacji rynkowej do ZSK: 1) przeprowadzono konsultacje z zainteresowanymi środowiskami, tj.: Radą ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej przy Ministrze Sportu i Turystyki, organizacjami z obszaru sportu i kultury fizycznej, akademiami wychowania fizycznego; 2) zasięgnięto opinii specjalistów w sprawie społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia proponowanej kwalifikacji rynkowej do ZSK; 3) powołano ekspertów do oceny efektów uczenia się oraz przypisania poziomu PRK dla kwalifikacji. Na podstawie zebranych opinii od poszczególnych podmiotów, specjalistów i ekspertów reprezentujących branżę sportu i rekreacji ruchowej, dokonano oceny efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji, adekwatności wymagań dotyczących walidacji oraz celowości włączenia kwalifikacji rynkowej do ZSK. W wyniku niniejszych etapów prac, poszczególne treści zawarte w złożonym do Ministra Sportu i Turystyki wniosku, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy, zostały nieznacznie zmienione i uzupełnione. W konsekwencji ostateczny kształt uzgodnionych i przyjętych zmian dotyczył następujących zagadnień: 1) uzupełnienia zestawów efektów uczenia się w zakresie tak aby odpowiadały na rzeczywiste potrzeby rynku dotyczące wykwalifikowanych pracowników; 2) zapisów dotyczących efektów uczenia się, pogrupowanych w zestawy wraz z kryteriami weryfikacji, tak, aby dokładniej odpowiadały poszczególnym składnikom opisu PRK; 3) przypisania poziomu PRK dla niniejszej kwalifikacji; 4) doprecyzowania zapisów dotyczących wymagań w zakresie walidacji, w tym kadry zaangażowanej w proces walidacji. Przedstawiciele środowiska branżowego wyrazili pogląd, iż włączenie niniejszej kwalifikacji do ZSK jest oczekiwane przez branżę, stworzy warunki do podniesienia jakości prowadzenia zajęć w obszarze fitness oraz wpłynie na poziom wyszkolenia i przygotowania trenerów i instruktorów. W przedłożonych opiniach zainteresowane środowiska pozytywnie oceniły włączenie niniejszej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, podkreślając, iż kwalifikacja swoim zakresem odpowiada na potrzeby rynku zajęć fitness oraz porządkuje obszar kształcenia kadr w tym zakresie. W opinii środowiska branżowego zapewnienie określonego standardu, jakości i poziomu szkolenia w obszarze nabywania tej kwalifikacji oraz adekwatnej walidacji i certyfikacji kandydatów pozwoli na zapewnienie wykwalifikowanych kadr, posiadających optymalny zestaw kompetencji zgodny z aktualnymi oczekiwaniami pracodawców działających w obszarze szkoleń z fitnessu.
- Na stanowisku instruktora grupowych form fitnessu w fitness klubach, ośrodkach sportowo rekreacyjnych, hotelach i ośrodkach wypoczynkowych na europejskim rynku pracy; - W świetlicach i młodzieżowych domach kultury, realizując zajęcia o charakterze sportowym; - Przez nauczycieli wychowania fizycznego realizujących grupowe formy fitnessu w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz kółek zainteresowań dla uczniów; - Przez osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie usług związanych z planowaniem i realizacją zajęć z grupowych form fitnessu. Osoba posiadająca kwalifikację może uzyskać inną kwalifikację w obszarze sportu dla wszystkich.
Etap weryfikacji 1. Metody Na etapie weryfikacji dopuszczalne są wyłącznie następujące metody weryfikacji: Zestaw nr 1 – pisemny test wiedzy, rozmowa z komisją, Zestaw nr 2 – zadanie praktyczne polegające na przygotowaniu konspektu do 60 minut zajęć, Zestaw nr 3 – obserwacja w warunkach symulowanych przeprowadzenia zajęć typu mix (zawierających część choreograficzną, wzmacniającą i rozciągającą) przygotowanych dla grupy średniozaawansowanej. W trakcie symulacji musi mieć miejsce demonstracja ćwiczeń wzmacniających i rozciągających poszczególne grupy mięśniowe z wykorzystaniem różnego rodzaju sprzętu specyficznego dla grupowych form fitnessu oraz ćwiczeń z różnym stopniem trudności, Zestaw nr 4 – obserwacja w warunkach symulowanych przeprowadzenia zajęć typu mix jw. oraz rozmowa z komisją. 2. Zasoby kadrowe Komisja walidująca składająca się z trzech osób, które: a. ukończyły studia wyższe z obszaru sportu (np. o kierunku rekreacja ruchowa, sport, wychowanie fizyczne lub pokrewnym); b. posiadają co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy zawodowej jako instruktor grupowych form fitnessu uzyskane w ciągu ostatnich 10 lat; c. posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie w szkoleniu, w tym egzaminowaniu instruktorów grupowych form fitnessu uzyskane w ciągu ostatnich 10 lat. 3. Warunki przeprowadzenia walidacji Egzamin składa się z dwóch części: Część teoretyczna – test sprawdzający wiedzę. Do przeprowadzenia części teoretycznej walidacji wymagana jest sala spełniająca wymogi higieniczno-organizacyjne do przeprowadzenia egzaminu. Część praktyczna – symulacja. Do przeprowadzenia symulacji wymagana jest sala do fitnessu (lustrzana, ze sprzętem do odtwarzania muzyki oraz typowym sprzętem fitnessowym, np. hantle, maty, stepy, piłki, gumy) oraz grupa minimum 3 uczestników zajęć. Walidacja nie może być częścią szkolenia lub kursu, w którym uczestniczyła osoba przystępująca do walidacji.
3 poziom Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie
Obwieszczenie Ministra Sportu z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 4 lutego 2020, poz. 122)
Osoba posiadająca kwalifikację „Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu” samodzielnie prowadzi różnego typu zajęcia z grupowych form fitnessu. Planuje, organizuje, prowadzi i monitoruje zajęcia zgodnie z zasadami teorii i metodyki sportu. Tworzy konspekty zajęć, dostosowując je do celów, potrzeb, umiejętności i możliwości uczestników, prezentuje poziom sprawności fizycznej, który pozwala jej na demonstrowanie ćwiczeń specyficznych dla grupowych form fitnessu. Przyjmuje odpowiedzialność za zrealizowanie zajęć zgodnie z planem. Samodzielnie rozwiązuje typowe problemy pojawiające się w trakcie zajęć, wynikające na przykład ze zróżnicowania celów i potrzeb uczestników, a także zróżnicowanego poziomu ich umiejętności technicznych oraz sprawności fizycznej. Ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie uczestników. Promuje aktywność fizyczną, prowadząc działania edukacyjno-informacyjne oraz poprzez własną postawę.

Wyświetlone 1-4 z 4.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Podstawy planowania zajęć w sporcie dla wszystkich 350
22Planowanie zajęć z grupowych form fitnessu310
33Realizowanie zajęć z grupowych form fitnessu3140
44Promowanie zdrowego stylu życia przez aktywność fizyczną310


Dokument potwierdzający nadanie kwalifikacji wydawany jest na okres 5 lat.
Certyfikat
Nie dotyczy.
813 - Nauki o sporcie i kulturze fizycznej
 
Włączona