Processing...

Prowadzenie zajęć według systemu ćwiczeń jogi akademickiej
kwalifikacja cząstkowa
3

Osoba posiadająca proponowaną kwalifikację jest przygotowana do samodzielnego planowania, organizowania, prowadzenia, monitorowania i oceny zajęć z jogi akademickiej. Dobiera ćwiczenia i sprzęt, kierując się zdrowiem i bezpieczeństwem uczestników zajęć, w zgodzie z zaleceniami nauki o rekreacji ruchowej. Stosuje procesowe podejście do nauczania, kładąc nacisk na osiągnięcie dobrostanu psychofizycznego uczestników zajęć, nie zaś na wynik sportowy. Opiera nauczanie na standardach i wynikach badań naukowych, nie zaś na przekazie mistrz – uczeń. Dba o tolerancję i życzliwość dla poglądów i postaw uczestników zajęć, eliminując indoktrynację ideową. Poprzez swoją postawę oraz działania informacyjno-edukacyjne promuje jogę akademicką jako element zdrowego trybu życia.
170
Niniejsza kwalifikacja skierowana jest przede wszystkim do osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć jogi akademickiej w fitness klubach, ośrodkach sportowych, centrach zdrowia, szkołach, uczelniach itp. Szczególnie zainteresowani tą kwalifikacją mogą być fizjoterapeuci, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy oraz trenerzy innych form sportu, psychoterapeuci oraz osoby zajmujące się uczeniem zdrowego trybu życia (Wellness Coaching), trenerzy personalni.
Posiadanie wykształcenia co najmniej średniego lub średniego branżowego.
- ukończone 18 lat; - wykształcenie średnie lub średnie branżowe; - oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, o których mowa w art 46-49 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251), lub określone w rozdziale XIX i XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128); - dokument potwierdzający ukończenie (w ciągu ostatnich trzech lat) szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy; - oświadczenie o braku przeciwwskazań do wzmożonej aktywności fizycznej.
Proponowana kwalifikacja może stanowić istotne wsparcie w realizacji krajowych, europejskich i globalnych programów prewencji chorób cywilizacyjnych. W szczególności może być wykorzystana w Programie „Sport dla wszystkich” Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 4 listopada 2016 roku, którego główną ideą jest „stworzenie warunków do osiągnięcia celu strategicznego – aktywnego i zdrowego społeczeństwa, poprzez upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej oraz promocję zdrowego i aktywnego stylu życia”. Do 2010 roku jedną z najbardziej popularnych kwalifikacji w rekreacji ruchowej (sporcie dla wszystkich) był instruktor rekreacji ruchowej w określonej specjalności. Do jego zadań zawodowych należało planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć w wybranej dyscyplinie rekreacyjnej w sposób bezpieczny, efektywny i satysfakcjonujący dla uczestników. Według danych Departamentu Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 23.03.2010 roku w Centralnym Rejestrze Uprawnień Zawodowych zarejestrowanych było 37 580 instruktorów rekreacji ruchowej w różnych specjalnościach. W ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie ludzi ćwiczeniami jogi akademickiej – do roku 2010 klasyfikowanej jako kinezypsychoprofilaktyka lub fitness ćwiczenia psychofizyczne. Proponowana kwalifikacja może uzupełniać warsztat trenerów sportu wyczynowego. Po zderegulowaniu zawodu instruktora rekreacji ruchowej Ustawą o sporcie (Dz. U. 2010 Nr 127 poz. 857 ze zm.) sytuacja wymaga uporządkowania. W szczególności, że na rynku pojawia się coraz więcej ofert edukacyjnych, nie podlegających żadnej ocenie ani w zakresie jakości procesu szkoleniowego, ani kompetencji absolwentów. Proponowana kwalifikacja „Realizacja zajęć według systemu ćwiczeń jogi akademickiej” odpowiada kwalifikacji Group Fitness Instructor (EQF L3) w europejskim rejestrze The European Register of Exercise Professionals; (http://www.ereps.eu/). Jej rejestracja w ZRK zapewniłaby większą transparentność i mobilność kadry grupowego fitnessu w kraju i za granicą. 1. Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. (Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.). Za synonimy „sportu dla wszystkich” uważa się terminy „rekreacja ruchowa”, „sport powszechny”, „sport rekreacyjny”, „sport masowy”, „prozdrowotna aktywność fizyczna” (Sektorowa Rama Kwalifikacji w Sporcie, 2015). W oparciu o założenia jogi akademickiej będące podstawą zgłoszonej kwalifikacji rynkowej wykształcono ponad 1000 instruktorów. Założenia jogi akademickiej są podstawą programu studiów podyplomowych „Relaksacja i Joga” prowadzonych przez Wydział Rehabilitacji AWF w Warszawie. Studia te ukończyło około 300 słuchaczy. Niezależnie od powyższego od 12 lat działa w Polsce Stowarzyszenie Jogi Akademickiej zrzeszające członków i sympatyków naukowego podejścia do jogi. Liczba osób zainteresowanych naukowym podejściem do jogi przekracza kilka tysięcy osób, a uczestnicy kursów wielokrotnie zgłaszali zapotrzebowanie na ustanowienie kwalifikacji rynkowej zgodnie z treścią wniosku.
Niniejsza kwalifikacja jest jedną z wielu kwalifikacji potwierdzających przygotowanie do planowania i realizacji zajęć w różnych formach sportu dla wszystkich, w tym przypadku zajęć jogi akademickiej. Zestaw „Promowanie zdrowego stylu życia przez aktywność fizyczną” jest wspólny m.in. z kwalifikacją „Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu”. Kwalifikacja posiada część efektów uczenia się wspólnych z kwalifikacjami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe do realizacji zadań w sporcie wyczynowym (np. w zakresie biomechaniki ruchu lub fizjologii wysiłku fizycznego). Niemniej jednak, ze względu na ukierunkowanie sportu dla wszystkich na budowanie szeroko pojętego zdrowia (w aspekcie fizycznym, psychicznym i społecznym), w odróżnieniu od ukierunkowania sportu wyczynowego na wynik sportowy, efekty uczenia się zdefiniowane dla kwalifikacji w tych dwóch podobszarach sportu nie będą tożsame.
W ramach poszczególnych etapów procesu włączania niniejszej kwalifikacji rynkowej do ZSK: 1) przeprowadzono konsultacje z zainteresowanymi środowiskami, tj.: Radą ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej przy Ministrze Sportu i Turystyki, organizacjami z obszaru sportu i kultury fizycznej, akademiami wychowania fizycznego; 2) zasięgnięto opinii specjalistów w sprawie społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia proponowanej kwalifikacji rynkowej do ZSK; 3) powołano ekspertów do oceny efektów uczenia się oraz przypisania poziomu PRK dla kwalifikacji. Na podstawie zebranych opinii od poszczególnych podmiotów, specjalistów i ekspertów reprezentujących branżę sportu i rekreacji ruchowej, dokonano oceny efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji, adekwatności wymagań dotyczących walidacji oraz celowości włączenia kwalifikacji rynkowej do ZSK. W wyniku niniejszych etapów prac, poszczególne treści zawarte w złożonym do Ministra Sportu i Turystyki wniosku, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy, zostały nieznacznie zmienione i uzupełnione. W konsekwencji ostateczny kształt uzgodnionych i przyjętych zmian dotyczył następujących zagadnień: 1) uzupełnienia zestawów efektów uczenia się w zakresie tak aby odpowiadały na rzeczywiste potrzeby rynku dotyczące wykwalifikowanych pracowników; 2) zapisów dotyczących efektów uczenia się, pogrupowanych w zestawy wraz z kryteriami weryfikacji, tak, aby dokładniej odpowiadały poszczególnym składnikom opisu PRK; 3) przypisania poziomu PRK dla niniejszej kwalifikacji; 4) doprecyzowania zapisów dotyczących wymagań w zakresie walidacji, w tym kadry zaangażowanej w proces walidacji. Przedstawiciele środowiska branżowego wyrazili pogląd, iż włączenie niniejszej kwalifikacji do ZSK jest oczekiwane przez branżę, stworzy warunki do podniesienia jakości prowadzenia zajęć jogi akademickiej oraz wpłynie na poziom wyszkolenia i przygotowania trenerów i instruktorów. W przedłożonych opiniach zainteresowane środowiska pozytywnie oceniły włączenie niniejszej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, podkreślając, iż kwalifikacja swoim zakresem odpowiada na potrzeby rynku zajęć z jogi akademickiej oraz porządkuje obszar kształcenia kadr w tym zakresie. W opinii środowiska branżowego zapewnienie określonego standardu, jakości i poziomu szkolenia w obszarze nabywania tej kwalifikacji oraz adekwatnej walidacji i certyfikacji kandydatów pozwoli na zapewnienie wykwalifikowanych kadr, posiadających optymalny zestaw kompetencji zgodny z aktualnymi oczekiwaniami pracodawców działających w obszarze szkoleń z jogi akademickiej.
Osoba posiadająca kwalifikację może: - zostać zatrudniona na stanowisku instruktora jogi akademickiej w szkołach jogi, fitness klubach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, hotelach i ośrodkach wypoczynkowych na europejskim rynku pracy; - prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług związanych z planowaniem i realizacją zajęć jogi akademickiej; - realizować zajęcia z wychowania fizycznego w ramach lekcji wf-u oraz kółek zainteresowań dla uczniów szkół i uczelni wyższych; - realizować zajęcia o charakterze sportowym w świetlicach i młodzieżowych domach kultury; - realizować zajęcia w ośrodkach pomocy społecznej, hospicjach, ośrodkach rehabilitacji ruchowej, ośrodkach prowadzenia treningu sportu wyczynowego; - być zainteresowana uzyskaniem kolejnej kwalifikacji w sporcie dla wszystkich (np. trenera personalnego).
1. Etap weryfikacji 1.1. Metody Weryfikacja efektów uczenia się składa się z części teoretycznej i części praktycznej. Zestaw nr 1 - test teoretyczny lub rozmowa z komisją; Zestaw nr 2 – zadanie praktyczne polegające na przygotowaniu konspektu do 60 minut zajęć; Zestaw nr 3 – obserwacja w warunkach symulowanych prowadzenia zajęć z jogi akademickiej lub zadanie praktyczne; Zestaw nr 4 – obserwacja w warunkach symulowanych prowadzenia zajęć z jogi akademickiej oraz rozmowa z komisją. 1.2 Zasoby kadrowe Weryfikację efektów uczenia się przeprowadza dwuosobowa komisja, której członkowie spełniają następujące warunki: - posiadają wyższe wykształcenie, - posiadają 5-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej, w tym co najmniej 3-letni dorobek dydaktyczny w zakresie nauczania ćwiczeń jogi (osoba jako wykładowca prowadziła zajęcia w co najmniej 3 edycjach kursów instruktorskich z zakresu jogi prowadzonych przez uczelnie wyższe, jednostki organizacyjne Akademickiego Związku Sportowego, Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej lub w ramach studiów zawodowych, magisterskich bądź podyplomowych prowadzonych przez uczelnie wyższe), w ciągu ostatnich 10 lat. 1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne Instytucja prowadząca walidację zapewnia: - salę lekcyjną lub inną odpowiednią do przeprowadzenia testu teoretycznego, - salę gimnastyczną dostosowaną do przeprowadzenia ćwiczeń jogi akademickiej wraz z odpowiednim sprzętem do ćwiczeń. 2. Etapy identyfikowania i dokumentowania Nie określa się wymagań dot. etapów identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się.
3 poziom Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie
Obwieszczenie Ministra Sportu z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć według systemu ćwiczeń jogi akademickiej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 6 lutego 2020, poz. 158)
Osoba posiadająca kwalifikację "Prowadzenie zajęć według systemu ćwiczeń jogi akademickiej" samodzielnie prowadzi zajęcia z jogi akademickiej. Jest przygotowana do kwalifikowania uczestników do udziału w zajęciach na poszczególnych poziomach zaawansowania. Planuje, organizuje, prowadzi i monitoruje zajęcia zgodnie z zasadami teorii i metodyki jogi akademickiej. Tworzy konspekty zajęć, dostosowując je do celów, potrzeb, umiejętności i możliwości uczestników. Rozwiązuje samodzielnie typowe problemy pojawiające się w czasie zajęć. Posiadacz niniejszej kwalifikacji promuje ćwiczenia jogi akademickiej poprzez działania edukacyjno-informacyjne oraz własną postawę. Prezentuje poziom sprawności fizycznej pozwalający na demonstrację typowych ćwiczeń jogi akademickiej. Ponosi odpowiedzialność za realizację zajęć oraz bezpieczeństwo i zdrowie ich uczestników. Przewiduje bieżące skutki realizowanych zadań.

Wyświetlone 1-4 z 4.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Teoria jogi klasycznej i jogi akademickiej380
22Planowanie zajęć z jogi akademickiej340
33Realizowanie zajęć z jogi akademickiej 340
44Promowanie zdrowego stylu życia przez aktywność fizyczną310


Dokument potwierdzający nadanie kwalifikacji wydawany jest na okres 5 lat.
Certyfikat
Nie dotyczy.
812 - Podróże, turystyka i wczasy
 
Włączona