Processing...

Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu
kwalifikacja cząstkowa
4

Osoba posiadająca kwalifikację „Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu” jest przygotowana do samodzielnego planowania, organizowania, realizowania i monitorowania zajęć z kiteboardingu, w tym prowadzenia zaawansowanych zajęć w różnych klasach kiteboardingu (w tym klasach: „Formula Kite” i „Twin Tip Racing”). Jest również przygotowana do planowania i prowadzenia procesu szkoleniowo-treningowego obejmującego przygotowanie sportowców do zawodów kiteboardingowych o randze Pucharu Polski oraz Pucharu Świata.
520
Kwalifikacja jest skierowana szczególnie do: - osób pracujących jako instruktorzy kiteboardingu, które posiadają potwierdzenie kwalifikacji „Prowadzenie zajęć z kiteboardingu” i chciałyby planować i prowadzić proces treningowy z kiteboardingu, obejmujący też przygotowanie uczestników do zawodów kiteboardingowych o randze narodowej oraz międzynarodowej; - osób prowadzących kiteboardingowe kluby sportowe; - młodzieży akademickiej, zainteresowanej możliwością zatrudnienia w atrakcyjnej, nowoczesnej, rozwijającej się branży sportowo-turystycznej; - osób prowadzących aktywny styl życia, uprawiających różne formy sportu powszechnego (zwłaszcza formy wodne i śnieżne), które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje.
Certyfikat „Prowadzenie zajęć z kiteboardingu”
Do walidacji może przystąpić osoba, która: - posiada certyfikat kwalifikacji „Prowadzenie zajęć z kiteboardingu”; - przedstawi oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów wodnych; - legitymuje się poświadczeniem ukończenia kursu pierwszej pomocy. Kurs musi obejmować: - kurs pierwszej pomocy z opatrywaniem poszkodowanego w warunkach akwenów wodnych; - reagowanie w przypadku omdlenia, napadu drgawkowego, złamania, zranienia; - resuscytację krążeniowo-oddechową w warunkach morskich; - transport poszkodowanego do brzegu; - wiedzę związaną z aspektami prawnymi dotyczącymi postępowania z osobami poszkodowanymi w wieku od 0 do 18 lat; - zagadnienia dotyczące procedur SAR (Search and Rescue) związanych z koordynacją ratownictwa wodnego (procedury SAR obejmują: - prawidłowe wzywanie służb ratownictwa wodnego, współpracę z wyżej wymienionymi służbami; - stosowanie kanałów ratunkowych i numerów ratunkowych używanych nad wodą; - używanie środków pirotechnicznych; - stosowanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych na wodzie; - sposoby zachowywania się osoby poszkodowanej przed wydobywaniem z wody); - legitymuje się uprawnieniami pozwalającymi prowadzić jednostkę wodną z napędem powyżej 10 kW; - nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa, o których mowa w art. 46–49 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1468, 1495 i 2251), lub określone w rozdziale XIX i XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128); - posiada aktualną polisę OC i NNW na czas trwania walidacji.
Kiteboarding - rozumiany jako dyscyplina wykorzystująca latawiec jako siłę napędową i różne typy desek do poruszania się w szczególności po wodzie - jest stosunkowo młodą dziedziną sportu w Polsce. Początki datuje się na rok 1999 r., od tego czasu rozwija się bardzo prężnie, a miejsca takie jak Zatoka Pucka, Jezioro Gardno, Jezioro Powidzkie, Łeba, Ustka, Zalew Szczeciński corocznie odwiedzają tysiące osób chętnych do nauki kiteboardingu. W początkach funkcjonowania Polskiego Związku Kiteboardingu w kursach uczestniczyło nie więcej niż 100 osób rocznie. Statystyki prowadzone przez Polski Związek Kiteboardingu pokazują, że w ostatnich latach rocznie około 5000-7000 osób uczestniczy w kursach i szkoleniach z zakresu kiteboardingu. Warto zauważyć, że od 1999 r. powstało około 50 szkół kiteboardingu. O wzrastającej popularności tej dyscypliny świadczą również dane medialne. Odnotowuje się bardzo duże zainteresowanie ze strony mediów i firm, które są gotowe sponsorować dyscyplinę. W ostatnich latach na temat kiteboardingu ukazało się przeszło 700 artykułów prasowych, ponad 1000 programów radiowych, ponad 200 telewizyjnych oraz przeszło 4000 wiadomości internetowych. Warto podkreślić, że informacja o organizowanych od 12 lat zawodach „Ford Kite Cup” w portalach społecznościowych doczekała się około 10 000 polubień. Rozwój dyscypliny przekłada się na rozwój regionów, w których organizowane są szkolenia. Przyczynia się do rozwoju baz szkoleniowych i turystycznych, generując miejsca pracy. Z uwagi na obcowanie z często nieprzewidywalnymi żywiołami - wodą i wiatrem, a także konieczność nauczania technik i manewrów mogących wpływać na bezpieczeństwo, zdrowie i życie zarówno uczących się, jak i innych użytkowników akwenów i plaż, konieczne jest odpowiednie przygotowanie i sprawdzenie kadr nauczających tej stosunkowo nowej dyscypliny. Włączenie kwalifikacji „Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wynika zatem z potrzeby zapewnienia zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa w stosunkowo nowej i dynamicznie rozwijającej się dziedzinie, jaką jest kitesurfing. Stworzenie systemu certyfikacji gwarantującego jakość jest odpowiedzią na coraz liczniejsze i wysokokosztowe kursy i szkolenia, prowadzone obecnie na polskim rynku głównie przez zagraniczne firmy prywatne. Na rynku pojawia się coraz więcej ofert edukacyjnych, niepodlegających żadnej ocenie ani w zakresie jakości procesu szkoleniowego, ani kompetencji absolwentów. Podmiot wnioskujący włączenie kwalifikacji od lat prowadzi prace zmierzające do standaryzacji sposobów nauczania i walidowania umiejętności niezbędnych do efektywnego i bezpiecznego uprawiania kiteboardingu. Proponowane działania mają na celu stworzenie programów szkoleniowych i walidacyjnych dostosowanych do polskich warunków klimatycznych i specyfiki naszego kraju, a jednocześnie opierających się na światowym dorobku w zakresie metodyki nauczania i bezpieczeństwa. Jednym z dowodów poświadczających zaawansowany stan prac w tym zakresie jest wydanie podręcznika dla instruktorów „Podręcznik instruktora PZKite” (I wydanie - 2013, aktualizowane na bieżąco, ostatnia aktualizacja w 2017 r.). Proponowana kwalifikacja może stanowić istotne wsparcie w realizacji krajowych, europejskich i globalnych programów prewencji chorób cywilizacyjnych. W szczególności może być wykorzystana w programie „Sport dla wszystkich” Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 4 listopada 2016 r, którego główną ideą jest „stworzenie warunków do osiągnięcia celu strategicznego – aktywnego i zdrowego społeczeństwa, poprzez upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej oraz promocję zdrowego i aktywnego stylu życia” („Sport dla wszystkich”, Załącznik do decyzji Nr 47 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 listopada 2016 r., s. 3). Osoba posiadająca kwalifikację będzie mogła prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie szkolenia kiteboardingu - zakładać i prowadzić szkoły i kluby sportowe, co przyczyni się do poprawy sytuacji na rynku pracy. Włączenie kwalifikacji „Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wpisze się w proces zapewniania rozpoznawalności, transparentności i mobilności kadry instruktorów kiteboardingu w kraju i za granicą (proponowany dla kwalifikacji poziom PRK bezpośrednio odnosi się do 4 poziomu ERK). Istotny czynnik to ujednolicenie i usystematyzowanie procedur mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Włączenie tej kwalifikacji będzie też spójne z międzynarodowymi trendami przypisywania poziomów ram kwalifikacji do kwalifikacji związanych z kiteboardingiem (por. Nowozelandzki Rejestr Kwalifikacji).
Kwalifikacja „Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu” jest powiązana z innymi kwalifikacjami z obszaru kiteboardingu: „Prowadzenie zajęć z kiteboardingu” oraz „Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu”. Efekty uczenia się wskazane dla kwalifikacji “Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu” stanowią rozszerzenie zakresu i pogłębienie umiejętności wskazanych dla kwalifikacji “ Prowadzenie zajęć z kiteboardingu”. Osoba posiadająca kwalifikację „Prowadzenie zajęć z kiteboardingu” jest przygotowana do planowania i realizacji zajęć w charakterze instruktora, z kolei osoba posiadająca kwalifikację „Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu” ma kompetencje pozwalające na prowadzenie zaawansowanych zajęć w różnych klasach kiteboardingu (w tym klasach: „Formula Kite” i „Twin Tip Racing”) oraz procesu szkoleniowo-treningowego obejmującego również przygotowanie uczestników do zawodów kiteboardingowych o randze narodowej oraz międzynarodowej. Osoba posiadająca kwalifikację „Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu” jest przygotowana do planowania i organizowania procesu dydaktyczno-szkoleniowego we wszystkich klasach kiteboardingu, w zmiennych warunkach atmosferycznych i hydrologicznych, na akwenach o wysokim stopniu trudności (zamkniętych, otwartych, zafalowanych), a także budowania ram teoretycznych prowadzenia zajęć z kiteboardingu w ramach sportu dla wszystkich oraz prowadzenia szkoleń z obszaru kiteboardingu w ramach sportu dla wszystkich dla osób z niższymi kwalifikacjami instruktorskimi.
W ramach poszczególnych etapów procesu włączania niniejszej kwalifikacji rynkowej do ZSK: 1) przeprowadzono konsultacje z zainteresowanymi środowiskami, tj.: Radą ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej przy Ministrze Sportu i Turystyki, organizacjami z obszaru sportu i kultury fizycznej, akademiami wychowania fizycznego; 2) zasięgnięto opinii specjalistów w sprawie społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia proponowanej kwalifikacji rynkowej do ZSK; 3) powołano ekspertów do oceny efektów uczenia się oraz przypisania poziomu PRK dla kwalifikacji. Na podstawie zebranych opinii od poszczególnych podmiotów, specjalistów i ekspertów reprezentujących branżę sportu i rekreacji ruchowej, dokonano oceny efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji, adekwatności wymagań dotyczących walidacji oraz celowości włączenia kwalifikacji rynkowej do ZSK. W wyniku niniejszych etapów prac, poszczególne treści zawarte w złożonym do Ministra Sportu i Turystyki wniosku, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy, zostały nieznacznie zmienione i uzupełnione. W konsekwencji ostateczny kształt uzgodnionych i przyjętych zmian dotyczył następujących zagadnień: 1) uzupełnienia zestawów efektów uczenia się w zakresie tak aby odpowiadały na rzeczywiste potrzeby rynku dotyczące wykwalifikowanych pracowników; 2) zapisów dotyczących efektów uczenia się, pogrupowanych w zestawy wraz z kryteriami weryfikacji, tak, aby dokładniej odpowiadały poszczególnym składnikom opisu PRK; 3) przypisania poziomu PRK dla niniejszej kwalifikacji; 4) doprecyzowania zapisów dotyczących wymagań w zakresie walidacji, w tym kadry zaangażowanej w proces walidacji. Przedstawiciele środowiska branżowego wyrazili pogląd, iż włączenie niniejszej kwalifikacji do ZSK jest oczekiwane przez branżę, stworzy warunki do podniesienia jakości prowadzenia procesu treningowego z kiteboardingu oraz wpłynie na poziom wyszkolenia i przygotowania trenerów. W przedłożonych opiniach zainteresowane środowiska pozytywnie oceniły włączenie niniejszej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, podkreślając, iż kwalifikacja swoim zakresem odpowiada na potrzeby rynku w zakresie prowadzenia profesjonalnych treningów z kiteboardingu oraz porządkuje obszar kształcenia kadr w tym zakresie. W opinii środowiska branżowego zapewnienie określonego standardu, jakości i poziomu szkolenia w obszarze nabywania tej kwalifikacji oraz adekwatnej walidacji i certyfikacji kandydatów pozwoli na zapewnienie wykwalifikowanych kadr, posiadających optymalny zestaw kompetencji zgodny z aktualnymi oczekiwaniami pracodawców działających w obszarze prowadzenia treningów z kiteboardingu w ramach wyczynowego uprawiania sportu.
Osoba posiadająca kwalifikację może podejmować pracę w zorganizowanych ośrodkach szkolenia kiteboardingu i klubach sportowych w kraju oraz – po uzupełnieniu kompetencji związanych ze znajomością języka obcego – za granicą. Może także prowadzić zajęcia na uczelniach wyższych realizujących program szkolenia w kiteboardingu. Osoba posiadająca kwalifikację może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie szkolenia kiteboardingu, w zakładanych przez siebie i prowadzonych szkołach i klubach sportowych. Może też przygotowywać sportowców do zawodów kiteboardingowych o randze narodowej oraz międzynarodowej w ramach działalności sportowej Polskiego Związku Kiteboardingu.
1. Etap weryfikacji 1.1. Metody. Walidacja składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna – służy weryfikacji wiedzy dotyczącej uwarunkowań planowania i realizacji jednostek treningowych i procesu szkoleniowo-treningowego w różnych klasach kiteboardingu; z zakresu obsługi i doboru sprzętu, bezpieczeństwa; wyboru akwenu; znajomości ramowego cyklu szkoleniowego. Wiedza ma być weryfikowana w trakcie testu teoretycznego i rozmowy z komisją. Część praktyczna – ma na celu weryfikację umiejętności pływania na desce z hydroskrzydłem „foil”, obsługi sprzętu stosowanego w nauczaniu kiteboardingu, obsługi i wykorzystania systemów bezpieczeństwa, stosowania metod „self-rescue” oraz umiejętności związanych z planowaniem i prowadzeniem jednostek treningowych oraz procesu treningowego. W części praktycznej stosuje się metodę obserwacji w warunkach symulowanych lub rzeczywistych połączoną z wywiadem swobodnym. Dopuszcza się stosowanie analizy dowodów i deklaracji. Dowodem na osiągnięcie efektów uczenia się związanych z planowaniem procesu szkoleniowo-treningowego są konspekty prowadzone dla potrzeb procesu szkoleniowo-treningowego w kiteboardingu. Dowodem na osiągnięcie efektów uczenia się walidowanych w części praktycznej jest licencja trenera Polskiego Związku Kiteboardingu wydana nie później niż trzy lata przed przystąpieniem kandydata do procesu walidacji. Efekt uczenia się „Pływa na desce z hydroskrzydłem (FK) z masztem dłuższym niż 45 cm” może być zaliczony, jeśli kandydat wylegitymuje się wynikami z zawodów pucharu krajowego lub międzynarodowego świadczącymi o ukończeniu przez niego co najmniej jednego wyścigu w klasie FK i jednego w klasie TTR. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej jest zaliczenie części teoretycznej. Część praktyczna musi nastąpić bezpośrednio po części teoretycznej. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procesu walidacji, w trakcie którego weryfikowane będą efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji „Prowadzenie zajęć z kiteboardingu” oraz „Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu”. 1.2. Zasoby kadrowe. Weryfikację przeprowadza komisja walidacyjna. W skład komisji wchodzą 3 osoby, w tym przewodniczący komisji. Pierwszy członek komisji łącznie spełnia następujące wymagania: - posiada tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej; - posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej (w tym egzaminowania) w zakresie szkolenia kadr w kiteboardingu w Polsce; - jest autorem lub współautorem minimum 1 opublikowanej publikacji z zakresu kiteboardingu. Drugi członek komisji łącznie spełnia następujące wymagania: - posiada minimum 8-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń grupowych i indywidualnych z kiteboardingu; - posiada minimum 3-letnie doświadczenie w sędziowaniu zawodów w kiteboardingu lub posiada doświadczenie na zawodach mistrzostw świata lub pucharze świata w kiteboardingu; - jest autorem lub współautorem minimum 1 opublikowanego programu szkolenia w kiteboardingu. Trzeci członek komisji łącznie spełnia następujące wymagania: - posiada minimum 8-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń grupowych i indywidualnych z kiteboardingu; - posiada minimum 5-letnie doświadczenie w organizowaniu pracy instruktorów kiteboardingu; - jest autorem lub współautorem minimum jednego opublikowanego programu szkolenia w kiteboardingu. 1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne. Instytucja certyfikująca zapewnia salę, której organizacja musi umożliwiać każdej osobie przystępującej do walidacji samodzielną pracę, komputer z dostępem do Internetu, tablicę whiteboard – dużą. Do przeprowadzenia części praktycznej weryfikacji instytucja certyfikująca musi zapewnić: - dostęp do akwenu około 600 m x 400 m; - kursantów, minimalna liczba: 1 kursant na 3 osoby przystępujące do walidacji; - łódź motorową lub ponton typu „Rib” o minimalnej długości 5m wyposażoną w jednostkę napędową nie mniejszą niż 10 KW; - latawce pompowane w rozmiarach: 5-8 m; 9-12 m, nie mniejszy niż 13 m (minimum dwukrotnie więcej latawców niż osób przystępujących do walidacji); - latawiec komorowy 12 m lub większy; - latawce treningowe; - deski (długość ok. 140), minimalna liczba: 1 deska na 2 kandydatów; - deski z hydroskrzydłem (wysokość masztu nie mniejsza niż 0,8 cm); - pianki, kamizelki asekuracyjne, trapezy, kaski; - flagi i boje do oznaczenia akwenu. Sprzęt kiteboardingowy nie może być starszy niż dwuletni. Instytucja certyfikująca zapewnia bezstronną i niezależną procedurę odwoławczą, w ramach której osoby uczestniczące w procesie walidacji i certyfikacji mają możliwość odwołania się od decyzji dotyczących przebiegu walidacji, w szczególności decyzji kończącej walidację. W przypadku negatywnego wyniku walidacji instytucja prowadząca walidację jest zobowiązana przedstawić uzasadnienie decyzji. 2. Etapy identyfikowania i dokumentowania. Nie określa się wymagań.
4 poziom Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie
Obwieszczenie Ministra Sportu z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 7 lutego 2020, poz. 160)
Osoba posiadająca kwalifikację "Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu" jest przygotowana do samodzielnego planowania, organizowania, realizowania i monitorowania zajęć z kiteboardingu, w tym prowadzenia zaawansowanych zajęć w różnych klasach kiteboardingu (w tym w klasach: „Formula Kite” i „Twin Tip Racing”). Jest również przygotowana do planowania, prowadzenia i oceny procesu szkoleniowo-treningowego obejmującego przygotowanie sportowców do zawodów kiteboardingowych o randze pucharu Polski oraz pucharu świata. Selekcjonuje i wykorzystuje elementy gotowych planów szkoleniowych, uwzględniając zainteresowania, możliwości i potrzeby uczestników procesu szkoleniowo-treningowego. Posługuje się wybranymi przez siebie metodami i narzędziami pracy, dostosowując je do uwarunkowań rozwoju ontogenetycznego sportowców, celów i postępów treningowych. W odniesieniu do ramowego cyklu szkoleniowego przygotowuje konspekty jednostek treningowych, dobierając ćwiczenia do tematu zajęć i poziomu umiejętności sportowców oraz uwzględniając zmienność warunków atmosferycznych. Demonstruje i objaśnia ćwiczenia, nauczając zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, stosując zasady teorii i metodyki sportu dla wszystkich oraz wykorzystując narzędzia komunikacji i motywacji. Nadzoruje technikę i sposób wykonywania ćwiczeń przez zawodników. Wykorzystuje jednostkę asekuracyjną z silnikiem z napędem powyżej 10 kW do prowadzenia asekuracji, szkoleń oraz akcji ratunkowej.

Wyświetlone 1-5 z 5.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Podstawy procesu treningowego w różnych klasach kiteboardingu440
22Planowanie jednostek treningowych z kiteboardingu w klasach „Formula Kite (FK)” i „Twin Tip Racing (TTR)” 4100
33Prowadzenie zajęć z kiteboardingu w klasach FK i TTR4180
44 Realizowanie procesu treningowego w oparciu o gotowe plany szkoleniowe we wszystkich klasach kiteboardingu.4150
55Organizacja grupy szkoleniowej i promocja kiteboardingu.450


Certyfikat ważny jest 3 lata. Warunkiem przedłużenia certyfikatu jest przeprowadzenie procesu szkoleniowo-treningowego dla minimum 30 osób w ciągu 3 lat oraz zaliczenie zestawu 1.
Certyfikat
Brak
813 - Nauki o sporcie i kulturze fizycznej
 
Włączona