Processing...

Prowadzenie zajęć z kiteboardingu
kwalifikacja cząstkowa
3

Osoba posiadająca kwalifikację „Prowadzenie zajęć z kiteboardingu” jest przygotowana do samodzielnego planowania, organizowania, realizowania i monitorowania zajęć z kiteboardingu. Prezentuje umiejętności pływania na desce kiteboardingowej. W odniesieniu do ramowego cyklu szkoleniowego przygotowuje konspekty zajęć, dobierając ćwiczenia do tematu zajęć i poziomu umiejętności kursantów oraz uwzględniając zmienność warunków atmosferycznych. Demonstruje i objaśnia ćwiczenia, nauczając zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, stosując zasady teorii i metodyki sportu dla wszystkich oraz wykorzystując narzędzia komunikacji i motywacji. W trakcie wykonywania zadań zawodowych realizuje działania edukacyjno-informacyjne oraz promuje aktywność fizyczną. Osoba posiadająca tę kwalifikację może podejmować pracę w zorganizowanych ośrodkach szkolenia kiteboardingu i klubach sportowych w kraju oraz – po uzupełnieniu kompetencji związanych ze znajomością języka obcego – za granicą. Może także prowadzić zajęcia na uczelniach wyższych realizujących program szkolenia podstawowego w kiteboardingu. Osoba posiadająca kwalifikację może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie instruktażu kiteboardingu, w ramach zakładanych przez siebie i prowadzonych szkołach i klubach sportowych.
290
Kwalifikacja jest skierowana szczególnie do: - młodzieży szkolnej i akademickiej, zainteresowanej możliwością zatrudnienia w atrakcyjnej, nowoczesnej, rozwijającej się branży sportowo-turystycznej; - osób prowadzących aktywny styl życia, uprawiających amatorsko różne formy sportu powszechnego (zwłaszcza formy wodne i śnieżne), które chciałyby potwierdzić swoje kwalifikacje; - osób pracujących jako instruktorzy kiteboardingu, które chcą uzyskać potwierdzenie kwalifikacji; - nauczycieli wychowania fizycznego poszukujących dodatkowego zatrudnienia w okresie wakacyjnym; - miłośników sportów ekstremalnych.
Kwalifikacja pełna z poziomem 3 PRK.
Do walidacji może przystąpić osoba, która: 1) Ukończyła 18 lat; 2) Złożyła oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów wodnych; 3) Legitymuje się poświadczeniem ukończenia kursu pierwszej pomocy (w ostatnich 3 latach poprzedzających walidację). Kurs musi obejmować: - kurs pierwszej pomocy z opatrywaniem i zabezpieczaniem poszkodowanego w warunkach akwenów wodnych; - reagowanie w przypadku omdlenia, napadu drgawkowego, złamania, zranienia; - resuscytację krążeniowo-oddechową w warunkach morskich; - transport poszkodowanego do brzegu; - wiedzę związaną z aspektami prawnymi dotyczącymi postępowania z osobami poszkodowanymi w wieku od 0 do 18 lat; - zagadnienia dotyczące procedur SAR (Search and Rescue) związane z koordynacją ratownictwa wodnego. Procedury SAR obejmują: - prawidłowe wzywanie służb ratownictwa wodnego; - współpracę z wyżej wymienionymi służbami; - stosowanie kanałów ratunkowych i numerów ratunkowych używanych nad wodą; - używanie środków pirotechnicznych; - stosowanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych na wodzie; - sposoby zachowywania się osoby poszkodowanej przed wydobywaniem z wody; 4) Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa, o których mowa w art. 46–49 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1468, 1495 i 2251), lub określone w rozdziale XIX i XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128); 5) Posiada aktualną polisę OC i NNW na czas trwania walidacji.
Kiteboarding - rozumiany jako dyscyplina wykorzystująca latawiec jako siłę napędową i różne typy desek do poruszania się w szczególności po wodzie - jest stosunkowo młodą dziedziną sportu w Polsce. Początki datuje się na rok 1999 r., od tego czasu rozwija się bardzo prężnie, a miejsca takie jak Zatoka Pucka, jezioro Gardno, Powidzkie, Łeba, Ustka, Zalew Szczeciński corocznie odwiedzają tysiące osób chętnych do nauki kiteboardingu. W początkach funkcjonowania Polskiego Związku Kiteboardingu w kursach uczestniczyło nie więcej niż 100 osób. Statystyki prowadzone przez Polski Związek Kiteboardingu pokazują, że w ostatnich latach rocznie około 5000-7000 osób uczestniczy w kursach i szkoleniach z zakresu kiteboardingu. Warto zauważyć, że od 1999 r. powstało około 50 szkół kiteboardingu. O wzrastającej popularności tej dyscypliny świadczą również dane medialne. Odnotowuje się bardzo duże zainteresowanie ze strony mediów i firm, które są gotowe sponsorować dyscyplinę. W ostatnich latach na temat kiteboardingu ukazało się przeszło 700 artykułów prasowych, ponad 1000 programów radiowych, ponad 200 telewizyjnych oraz przeszło 4000 wiadomości internetowych. Warto podkreślić, że informacja o organizowanych od 12 lat zawodach „Ford Kite Cup” w portalach społecznościowych doczekała się około 10 000 polubień. Rozwój dyscypliny przekłada się na rozwój regionów, w których organizowane są szkolenia. Przyczynia się do rozwoju baz szkoleniowych i turystycznych, generując miejsca pracy. Z uwagi na obcowanie z często nieprzewidywalnymi żywiołami - wodą i wiatrem, a także konieczność nauczania technik i manewrów mogących wpływać na bezpieczeństwo, zdrowie i życie zarówno uczących się, jak i innych użytkowników akwenów i plaż, konieczne jest odpowiednie przygotowanie i sprawdzenie kadr nauczających tej stosunkowo nowej dyscypliny. Włączenie kwalifikacji „Prowadzenie zajęć z kiteboardingu” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wynika zatem z potrzeby zapewnienia zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa w stosunkowo nowej i dynamicznie rozwijającej się dziedzinie, jaką jest kitesurfing. Stworzenie systemu certyfikacji gwarantującego jakość jest odpowiedzią na coraz liczniejsze i wysokokosztowe kursy i szkolenia, prowadzone obecnie na polskim rynku głównie przez zagraniczne firmy prywatne. Na rynku pojawia się coraz więcej ofert edukacyjnych, niepodlegających żadnej ocenie ani w zakresie jakości procesu szkoleniowego, ani kompetencji absolwentów. Podmiot wnioskujący włączenie kwalifikacji od lat prowadzi prace zmierzające do standaryzacji sposobów nauczania i walidowania umiejętności niezbędnych do efektywnego i bezpiecznego uprawiania kiteboardingu. Proponowane działania mają na celu stworzenie programów szkoleniowych i walidacyjnych dostosowanych do polskich warunków klimatycznych i specyfiki naszego kraju, a jednocześnie opierających się na światowym dorobku w zakresie metodyki nauczania i bezpieczeństwa. Jednym z dowodów poświadczających zaawansowany stan prac w tym zakresie jest wydanie podręcznika dla instruktorów „Podręcznik instruktora PZKite” (I wydanie - 2013, aktualizowane na bieżąco, ostatnia aktualizacja w 2017 r.). Proponowana kwalifikacja może stanowić istotne wsparcie w realizacji krajowych, europejskich i globalnych programów prewencji chorób cywilizacyjnych. W szczególności może być wykorzystana w programie „Sport dla wszystkich” Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 4 listopada 2016 r., którego główną ideą jest „stworzenie warunków do osiągnięcia celu strategicznego – aktywnego i zdrowego społeczeństwa, poprzez upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej oraz promocję zdrowego i aktywnego stylu życia” („Sport dla wszystkich”, Załącznik do decyzji Nr 47 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 listopada 2016 r., s. 3). Osoba posiadająca kwalifikację będzie mogła prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie szkolenia kiteboardingu - zakładać i prowadzić szkoły i kluby sportowe, co przyczyni się do poprawy sytuacji na rynku pracy. Włączenie kwalifikacji „Prowadzenie zajęć z kiteboardingu” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wpisze się w proces zapewniania rozpoznawalności, transparentności i mobilności kadry instruktorów kiteboardingu w kraju i za granicą (proponowany dla kwalifikacji poziom PRK bezpośrednio odnosi się do 3 poziomu ERK). Istotny czynnik to ujednolicenie i usystematyzowanie procedur mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Włączenie tej kwalifikacji będzie też spójne z międzynarodowymi trendami przypisywania poziomów ram kwalifikacji do kwalifikacji związanych z kiteboardingiem (por. Nowozelandzki Rejestr Kwalifikacji).
Kwalifikacja jest powiązana z innymi kwalifikacjami z obszaru kiteboardingu: „Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu” oraz „Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu”. Efekty uczenia się wskazane dla ww. kwalifikacji stanowią rozszerzenie zakresu i pogłębienie umiejętności opisanych dla niniejszej kwalifikacji. Zestaw efektów uczenia się „Promowanie zdrowego stylu życia przez aktywność fizyczną” może być wspólny z innymi kwalifikacjami potwierdzającymi przygotowanie do prowadzenia zajęć w sporcie dla wszystkich.
W ramach poszczególnych etapów procesu włączania niniejszej kwalifikacji rynkowej do ZSK: 1) przeprowadzono konsultacje z zainteresowanymi środowiskami, tj.: Radą ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej przy Ministrze Sportu i Turystyki, organizacjami z obszaru sportu i kultury fizycznej, akademiami wychowania fizycznego; 2) zasięgnięto opinii specjalistów w sprawie społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia proponowanej kwalifikacji rynkowej do ZSK; 3) powołano ekspertów do oceny efektów uczenia się oraz przypisania poziomu PRK dla kwalifikacji. Na podstawie zebranych opinii od poszczególnych podmiotów, specjalistów i ekspertów reprezentujących branżę sportu i rekreacji ruchowej, dokonano oceny efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji, adekwatności wymagań dotyczących walidacji oraz celowości włączenia kwalifikacji rynkowej do ZSK. W wyniku niniejszych etapów prac, poszczególne treści zawarte w złożonym do Ministra Sportu i Turystyki wniosku, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy, zostały nieznacznie zmienione i uzupełnione. W konsekwencji ostateczny kształt uzgodnionych i przyjętych zmian dotyczył następujących zagadnień: 1) uzupełnienia zestawów efektów uczenia się w zakresie tak aby odpowiadały na rzeczywiste potrzeby rynku dotyczące wykwalifikowanych pracowników; 2) zapisów dotyczących efektów uczenia się, pogrupowanych w zestawy wraz z kryteriami weryfikacji, tak, aby dokładniej odpowiadały poszczególnym składnikom opisu PRK; 3) przypisania poziomu PRK dla niniejszej kwalifikacji; 4) doprecyzowania zapisów dotyczących wymagań w zakresie walidacji, w tym kadry zaangażowanej w proces walidacji. Przedstawiciele środowiska branżowego wyrazili pogląd, iż włączenie niniejszej kwalifikacji do ZSK jest oczekiwane przez branżę, stworzy warunki do podniesienia jakości prowadzenia zajęć z kiteboardingu oraz wpłynie na poziom wyszkolenia i przygotowania instruktorów. W przedłożonych opiniach zainteresowane środowiska pozytywnie oceniły włączenie niniejszej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, podkreślając, iż kwalifikacja swoim zakresem odpowiada na potrzeby rynku zajęć z kiteboardingu oraz porządkuje obszar kształcenia kadr w tym zakresie. W opinii środowiska branżowego zapewnienie określonego standardu, jakości i poziomu szkolenia w obszarze nabywania tej kwalifikacji oraz adekwatnej walidacji i certyfikacji kandydatów pozwoli na zapewnienie wykwalifikowanych kadr, posiadających optymalny zestaw kompetencji zgodny z aktualnymi oczekiwaniami pracodawców działających w obszarze szkoleń z kiteboardingu.
Osoba posiadająca kwalifikację może podejmować pracę w zorganizowanych ośrodkach szkolenia kiteboardingu i klubach sportowych w kraju oraz - po uzupełnieniu kompetencji związanych ze znajomością języka obcego - za granicą. Może także prowadzić zajęcia na uczelniach wyższych realizujących program szkolenia podstawowego w kiteboardingu. Osoba posiadająca kwalifikację może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie instruktażu kiteboardingu, w ramach zakładanych przez siebie i prowadzonych szkołach i klubach sportowych.
1. Etap weryfikacji 1.1. Metody. Weryfikacja składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna – służy weryfikacji wiedzy z zakresu obsługi i doboru sprzętu, bezpieczeństwa, wyboru akwenu, znajomości założeń szkolenia osób początkujących, podstaw meteorologii (instytucja certyfikująca musi przygotować kilka zdjęć różnych zmieniających się warunków pogodowych na akwenie), metodyki nauczania kiteboardingu. Wiedza ma być weryfikowana w trakcie testu teoretycznego i rozmowy z komisją. Część praktyczna – ma na celu weryfikację umiejętności pływania na desce, obsługi sprzętu stosowanego w nauczaniu kiteboardingu, obsługi i wykorzystania systemów bezpieczeństwa, stosowania metod self-rescue oraz umiejętności związanych z planowaniem i prowadzeniem zajęć. W części praktycznej stosuje się metodę obserwacji w warunkach symulowanych lub rzeczywistych połączoną z wywiadem swobodnym. Dopuszcza się stosowanie analizy dowodów i deklaracji. Jeśli w trakcie przeprowadzania weryfikacji warunki pogodowe nie pozwalają na weryfikację umiejętności „Pływa na desce”, wówczas dopuszcza się potwierdzenie tej umiejętności na podstawie filmów przedstawionych przez osobę przystępującą do walidacji. Na pierwszym filmie - maksimum 2-minutowym (jedno ujęcie) - muszą być widoczne twarz i sylwetka w pierwszym ujęciu. W trakcie pływania wykonywane są: ćwiczenia przygotowujące do startu na desce „steady pull” na obydwu halsach (widoczne deska i latawiec w czasie ćwiczeń), dwa zwroty na przeciwnych halsach, pływanie na switchu, skok z grabem. Na pierwszym planie nie mogą być widoczne inne osoby utrudniające identyfikację wykonywanych manewrów. Na początku nagrania osoba przystępująca do walidacji musi stać obok kamerzysty, a pod koniec filmu musi znajdować się po stronie nawietrznej kamerzysty. Na drugim filmie - maksimum 2-minutowym (jedno ujęcie) - muszą być widoczne twarz i sylwetka w pierwszym ujęciu. Osoba przystępująca do walidacji musi położyć się na wodzie, wykonać body drag pod wiatr na obu halsach, wykonać minimum dwa zwroty na przeciwnych halsach. Na początku nagrania osoba przystępująca do walidacji musi stać obok kamerzysty, a pod koniec filmu musi znajdować się po stronie nawietrznej kamerzysty. Jakość nagrań musi gwarantować możliwość identyfikacji kandydata i weryfikacji wykonanych manewrów. Instytucja certyfikująca musi zamieścić na swojej stronie internetowej wzorcowe filmy. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej jest zaliczenie części teoretycznej. Część praktyczna musi nastąpić bezpośrednio po części teoretycznej. Uznanie osiągnięcia wszystkich efektów uczenia się wskazanych dla kwalifikacji może nastąpić na podstawie analizy dowodów. Dowodem na osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się jest licencja instruktora Polskiego Związku Kiteboardingu wydana nie później niż trzy lata przed przystąpieniem kandydata do procesu walidacji. 1.2. Zasoby kadrowe. Weryfikację przeprowadza komisja walidacyjna. W skład komisji muszą wchodzić 3 osoby, w tym przewodniczący komisji. Jeden z członków komisji: - nauczyciel akademicki lub osoba posiadająca kwalifikację pełną z 7 poziomem PRK z 5-letnim stażem dydaktycznym w ostatnich 5 latach (5 lat praktyki we wnioskowanej dyscyplinie sportu oraz 5 lat pracy dydaktycznej, w tym egzaminowania). Drugi członek komisji: osoba posiadająca minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń grupowych i indywidualnych z kiteboardingu; osoba posiadająca minimum 5-letnie doświadczenie w organizowaniu pracy instruktorów kiteboardingu; - osoba posiadająca udokumentowane minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów na instruktorów kiteboardingu; - autor lub współautor minimum 1 opublikowanego programu szkolenia w kiteboardingu. Trzeci członek komisji: - osoba posiadająca minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń grupowych i indywidualnych z kiteboardingu; - osoba posiadająca doświadczenie zawodnicze z miejscem minimum 5 na zawodach mistrzostw świata lub pucharze świata w kiteboardingu (organizowanych przez: PKRA - Professional Kiteboard Riders Association, KPWT - Kiteboard Pro World Tour, IKA - International Kiteboarding Association; WKL - World Kiteboarding League); - autor lub współautor minimum 1 opublikowanego programu szkolenia w kiteboardingu. 1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne. Instytucja certyfikująca zapewnia salę, której organizacja musi umożliwiać każdej osobie przystępującej do walidacji samodzielną pracę, komputer z dostępem do Internetu, tablicę whiteboard – dużą. Do przeprowadzenia części praktycznej weryfikacji instytucja certyfikująca zapewnia: – dostęp do akwenu minimum 400 m x 250 m; - kursantów, minimalna liczba: 1 kursant na 3 osoby przystępujące do walidacji; - łódź motorową lub ponton typu „Rib”; - latawce w rozmiarach: 5-8 m, 9-12 m, nie mniejszym niż 13 (minimum dwukrotnie więcej latawców niż osób przystępujących do walidacji); - latawce treningowe; - deski (długość ok. 140), minimalna liczba: 1 deska na 2 kursantów; - pianki, kapoki, trapezy, kaski; - flagi i boje do oznaczenia akwenu. Sprzęt kiteboardingowy nie może być starszy niż dwuletni. Instytucja certyfikująca musi zapewnić bezstronną i niezależną procedurę odwoławczą, w ramach której osoby uczestniczące w procesie walidacji i certyfikacji mają możliwość odwołania się od decyzji dotyczących przebiegu walidacji, w szczególności decyzji kończącej walidację. W przypadku negatywnego wyniku walidacji instytucja prowadząca walidację jest zobowiązana przedstawić uzasadnienie decyzji. 2. Etapy identyfikowania i dokumentowania. Nie określa się wymagań.
3 poziom Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie
Obwieszczenie Ministra Sportu z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć z kiteboardingu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 7 lutego 2020, poz. 159)
Osoba posiadająca kwalifikację "Prowadzenie zajęć z kiteboardingu" jest przygotowana do samodzielnego planowania, organizowania, realizowania i monitorowania zajęć z kiteboardingu. Prezentuje umiejętności pływania na desce kiteboardingowej, wykonując poprawnie technicznie ewolucje, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Przygotowuje konspekty zajęć, dobierając ćwiczenia do tematu zajęć i poziomu umiejętności kursantów oraz uwzględniając zmienność warunków atmosferycznych. Demonstruje i objaśnia ćwiczenia, nauczając zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, stosując zasady teorii i metodyki sportu dla wszystkich oraz wykorzystując narzędzia komunikacji i motywacji. Nadzoruje technikę i sposób wykonywania ćwiczeń przez kursantów. Wykorzystuje jednostkę asekuracyjną z silnikiem niewymagającym dodatkowych uprawnień do prowadzenia asekuracji, szkoleń oraz akcji ratunkowej. W trakcie wykonywania zadań zawodowych realizuje działania edukacyjno-informacyjne oraz promuje aktywność fizyczną przez własną postawę. Osoba posiadająca kwalifikację ponosi odpowiedzialność za jakość i bezpieczeństwo realizowanych zajęć.

Wyświetlone 1-5 z 5.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Podstawy teoretyczne kiteboardingu315
22Podstawy planowania i realizacji zajęć z kiteboardingu335
33Planowanie zajęć z kiteboardingu350
44Organizowanie i realizowanie zajęć z kiteboardingu3180
55Promowanie zdrowego stylu życia przez aktywność fizyczną310


Certyfikat ważny jest 3 lata. Warunkiem przedłużenia certyfikatu jest przeszkolenie minimum 30 osób rocznie (nieprzerwanie przez 3 lata) oraz zaliczenie zestawów efektów uczenia się 1 i 2.
Certyfikat
Nie dotyczy
813 - Nauki o sporcie i kulturze fizycznej
 
Włączona