Processing...

Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu
kwalifikacja cząstkowa
6

Osoba posiadająca kwalifikację „Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu” planuje, organizuje i realizuje proces dydaktyczno-szkoleniowy we wszystkich klasach kiteboardingu, w zmiennych warunkach atmosferycznych i hydrologicznych, na akwenach o wysokim stopniu trudności (zamkniętych, otwartych, zafalowanych). Jest również przygotowana do budowania ram teoretycznych prowadzenia zajęć z kiteboardingu w ramach sportu dla wszystkich oraz projektowania procesów dydaktyczno-szkoleniowych. Osoba posiadająca kwalifikację może podejmować pracę w zorganizowanych ośrodkach nauki i doskonalenia uprawiania kiteboardingu w kraju oraz – po uzupełnieniu kompetencji związanych ze znajomością języka obcego – za granicą. Może także prowadzić zajęcia na uczelniach wyższych realizujących programy dydaktyczno-szkoleniowe w kiteboardingu oraz realizować programy dydaktyczne z obszaru kiteboardingu dla osób z niższymi kwalifikacjami instruktorskimi.
930
Kwalifikacja jest skierowana szczególnie do: - osób pracujących jako instruktorzy i trenerzy kiteboardingu, które posiadają potwierdzenie kwalifikacji „Prowadzenie zajęć z kiteboardingu” lub „Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu” i chciałyby planować i organizować proces dydaktyczno-szkoleniowy we wszystkich klasach kiteboardingu, w zmiennych warunkach atmosferycznych i hydrologicznych; - osób, które chciałyby potwierdzić umiejętności związane z tworzeniem opracowań stanowiących ramy teoretyczne prowadzenia zajęć z kiteboardingu w ramach sportu dla wszystkich; - osób, które chciałyby potwierdzić umiejętności prowadzenia szkoleń z obszaru kiteboardingu w ramach sportu dla wszystkich.
Certyfikat „Prowadzenie zajęć z kiteboardingu” lub „Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu”
Do walidacji może przystąpić osoba, która: - legitymuje się certyfikatem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji „Prowadzenie zajęć z kiteboardingu”; - przedstawi oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów wodnych; - legitymuje się poświadczeniem ukończenia kursu pierwszej pomocy. Kurs musi obejmować: - kurs pierwszej pomocy z opatrywaniem poszkodowanego w warunkach akwenów wodnych; - reagowanie w przypadku omdlenia, napadu drgawkowego, złamania, zranienia; - resuscytację krążeniowo-oddechową w warunkach morskich; - transport poszkodowanego do brzegu; - wiedzę związaną z aspektami prawnymi dotyczącymi postępowania z osobami poszkodowanymi w wieku od 0 do 18 lat; - zagadnienia dotyczące procedur SAR (Search and Rescue) związanych z koordynacją ratownictwa wodnego (procedury SAR obejmują: - prawidłowe wzywanie służb ratownictwa wodnego, współpracę z wyżej wymienionymi służbami; - stosowanie kanałów ratunkowych i numerów ratunkowych używanych nad wodą; - używanie środków pirotechnicznych; - stosowanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych na wodzie; - sposoby zachowywania się osoby poszkodowanej przed wydobywaniem z wody); - legitymuje się uprawnieniami pozwalającymi prowadzić jednostkę wodną z napędem powyżej 10 kW; - nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa, o których mowa w art. 46–49 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1468, 1495 i 2251), lub określone w rozdziale XIX i XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128); - posiada aktualną polisę OC i NNW na czas trwania walidacji.
Kiteboarding - rozumiany jako dyscyplina wykorzystująca latawiec jako siłę napędową i różne typy desek do poruszania się w szczególności po wodzie - jest stosunkowo młodą dziedziną sportu w Polsce. Początki datuje się na rok 1999 r., od tego czasu rozwija się bardzo prężnie, a miejsca takie jak Zatoka Pucka, Jezioro Gardno, Jezioro Powidzkie, Łeba, Ustka, Zalew Szczeciński corocznie odwiedzają tysiące osób chętnych do nauki kiteboardingu. W początkach funkcjonowania Polskiego Związku Kiteboardingu w kursach uczestniczyło nie więcej niż 100 osób rocznie. Statystyki prowadzone przez Polski Związek Kiteboardingu pokazują, że w ostatnich latach rocznie około 5000-7000 osób uczestniczy w kursach i szkoleniach z zakresu kiteboardingu. Warto zauważyć, że od 1999 r. powstało około 50 szkół kiteboardingu. O wzrastającej popularności tej dyscypliny świadczą również dane medialne. Odnotowuje się bardzo duże zainteresowanie ze strony mediów i firm, które są gotowe sponsorować dyscyplinę. W ostatnich latach na temat kiteboardingu ukazało się przeszło 700 artykułów prasowych, ponad 1000 programów radiowych, ponad 200 telewizyjnych oraz przeszło 4000 wiadomości internetowych. Warto podkreślić, że informacja o organizowanych od 12 lat zawodach „Ford Kite Cup” w portalach społecznościowych doczekała się około 10 000 polubień. Rozwój dyscypliny przekłada się na rozwój regionów, w których organizowane są szkolenia. Przyczynia się do rozwoju baz szkoleniowych i turystycznych, generując miejsca pracy. Z uwagi na obcowanie z często nieprzewidywalnymi żywiołami - wodą i wiatrem, a także konieczność nauczania technik i manewrów mogących wpływać na bezpieczeństwo, zdrowie i życie zarówno uczących się, jak i innych użytkowników akwenów i plaż, konieczne jest odpowiednie przygotowanie i sprawdzenie kadr nauczających tej stosunkowo nowej dyscypliny. Włączenie kwalifikacji „Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wynika zatem z potrzeby zapewnienia zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa w stosunkowo nowej i dynamicznie rozwijającej się dziedzinie, jaką jest kitesurfing. Stworzenie systemu certyfikacji gwarantującego jakość jest odpowiedzią na coraz liczniejsze i wysokokosztowe kursy i szkolenia, prowadzone obecnie na polskim rynku głównie przez zagraniczne firmy prywatne. Na rynku pojawia się coraz więcej ofert edukacyjnych niepodlegających żadnej ocenie ani w zakresie jakości procesu szkoleniowego, ani kompetencji absolwentów. Podmiot wnioskujący włączenie kwalifikacji od lat prowadzi prace zmierzające do standaryzacji sposobów nauczania i walidowania umiejętności niezbędnych do efektywnego i bezpiecznego uprawiania kiteboardingu. Proponowane działania mają na celu stworzenie programów szkoleniowych i walidacyjnych dostosowanych do polskich warunków klimatycznych i specyfiki naszego kraju, a jednocześnie opierających się na światowym dorobku w zakresie metodyki nauczania i bezpieczeństwa. Jednym z dowodów poświadczających zaawansowany stan prac w tym zakresie jest wydanie podręcznika dla instruktorów „Podręcznik instruktora PZKite” (I wydanie - 2013 r., aktualizowane na bieżąco, ostatnia aktualizacja w 2017 r.). Kwalifikacja „Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu” wpłynie na podniesienie jakości i standardów procesów kształtowania i walidacji umiejętności w obszarze szkoleń z kiteboardingu, a także opracowywania i wdrażania zagadnień z dziedziny bezpieczeństwa w procesach szkolenia. Włączenie kwalifikacji przyczyni się również do tworzenia opracowań i koncepcji metodycznych dotyczących nauczania zgodnie z aktualnymi kierunkami rozwoju światowego kiteboardingu. Proponowana kwalifikacja może stanowić istotne wsparcie w realizacji krajowych, europejskich i globalnych programów prewencji chorób cywilizacyjnych. W szczególności może być wykorzystana w programie „Sport dla wszystkich” Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 4 listopada 2016 r,. którego główną ideą jest „stworzenie warunków do osiągnięcia celu strategicznego – aktywnego i zdrowego społeczeństwa, poprzez upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej oraz promocję zdrowego i aktywnego stylu życia” („Sport dla wszystkich”, Załącznik do decyzji Nr 47 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 listopada 2016 r., s. 3). Osoba posiadająca kwalifikację będzie mogła prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie szkolenia kiteboardingu - zakładać i prowadzić szkoły i kluby sportowe, co przyczyni się do poprawy sytuacji na rynku pracy. Włączenie kwalifikacji „Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wpisze się w proces zapewniania rozpoznawalności, transparentności i mobilności kadry instruktorów kiteboardingu w kraju i za granicą (proponowany dla kwalifikacji poziom PRK bezpośrednio odnosi się do 6 poziomu ERK). Istotny czynnik to ujednolicenie i usystematyzowanie procedur mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Włączenie tej kwalifikacji będzie też spójne z międzynarodowymi trendami przypisywania poziomów ram kwalifikacji do kwalifikacji związanych z kiteboardingiem (por. Nowozelandzki Rejestr Kwalifikacji).
Kwalifikacja „Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu” odnosi się do kwalifikacji „Prowadzenie zajęć z kiteboardingu” oraz „Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu”. Efekty uczenia się wskazane dla kwalifikacji „Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu” stanowią rozszerzenie zakresu i pogłębienie umiejętności wskazanych dla wymienionych wyżej kwalifikacji. Osoba posiadająca kwalifikację „Prowadzenie zajęć z kiteboardingu” jest przygotowana do planowania i realizacji zajęć w charakterze instruktora, z kolei osoba posiadająca kwalifikację „Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu” ma kompetencje pozwalające na prowadzenie zaawansowanych zajęć w różnych klasach kiteboardingu (w tym klasach: „Formula Kite” i „Twin Tip Racing”) oraz procesu szkoleniowo-treningowego obejmującego również przygotowanie zawodników do zawodów kiteboardingowych o randze narodowej oraz międzynarodowej. Osoba posiadająca kwalifikację „Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu” jest przygotowana do planowania i organizowania procesu dydaktyczno-szkoleniowego we wszystkich klasach kiteboardingu, w zmiennych warunkach atmosferycznych i hydrologicznych, na akwenach o wysokim stopniu trudności (zamkniętych, otwartych, zafalowanych), a także budowania ram teoretycznych prowadzenia zajęć z kiteboardingu w ramach sportu dla wszystkich oraz prowadzenia szkoleń z obszaru kiteboardingu w ramach sportu dla wszystkich dla osób z niższymi kwalifikacjami instruktorskimi.
W ramach poszczególnych etapów procesu włączania niniejszej kwalifikacji rynkowej do ZSK: 1) przeprowadzono konsultacje z zainteresowanymi środowiskami, tj.: Radą ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej przy Ministrze Sportu i Turystyki, organizacjami z obszaru sportu i kultury fizycznej, akademiami wychowania fizycznego; 2) zasięgnięto opinii specjalistów w sprawie społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia proponowanej kwalifikacji rynkowej do ZSK; 3) powołano ekspertów do oceny efektów uczenia się oraz przypisania poziomu PRK dla kwalifikacji. Na podstawie zebranych opinii od poszczególnych podmiotów, specjalistów i ekspertów reprezentujących branżę sportu i rekreacji ruchowej, dokonano oceny efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji, adekwatności wymagań dotyczących walidacji oraz celowości włączenia kwalifikacji rynkowej do ZSK. W wyniku niniejszych etapów prac, poszczególne treści zawarte w złożonym do Ministra Sportu i Turystyki wniosku, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy, zostały nieznacznie zmienione i uzupełnione. W konsekwencji ostateczny kształt uzgodnionych i przyjętych zmian dotyczył następujących zagadnień: 1) uzupełnienia zestawów efektów uczenia się w zakresie tak aby odpowiadały na rzeczywiste potrzeby rynku dotyczące wykwalifikowanych pracowników; 2) zapisów dotyczących efektów uczenia się, pogrupowanych w zestawy wraz z kryteriami weryfikacji, tak, aby dokładniej odpowiadały poszczególnym składnikom opisu PRK; 3) przypisania poziomu PRK dla niniejszej kwalifikacji; 4) doprecyzowania zapisów dotyczących wymagań w zakresie walidacji, w tym kadry zaangażowanej w proces walidacji. Przedstawiciele środowiska branżowego wyrazili pogląd, iż włączenie niniejszej kwalifikacji do ZSK jest oczekiwane przez branżę, stworzy warunki do podniesienia jakości prowadzenia zajęć z kiteboardingu oraz wpłynie na poziom wyszkolenia i przygotowania instruktorów i trenerów do planowania i organizowania procesu dydaktyczno-szkoleniowego we wszystkich klasach kiteboardingu. W przedłożonych opiniach zainteresowane środowiska pozytywnie oceniły włączenie niniejszej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, podkreślając, iż kwalifikacja swoim zakresem odpowiada na potrzeby rynku zajęć z kiteboardingu oraz porządkuje obszar kształcenia kadr w zakresie osób odpowiedzialnych za tworzenie programów szkoleniowych w kiteboardingu. W opinii środowiska branżowego zapewnienie określonego standardu, jakości i poziomu szkolenia w obszarze nabywania tej kwalifikacji oraz adekwatnej walidacji i certyfikacji kandydatów pozwoli na zapewnienie wykwalifikowanych kadr, posiadających optymalny zestaw kompetencji zgodny z aktualnymi oczekiwaniami pracodawców działających w obszarze szkoleń z kiteboardingu.
Osoba posiadająca kwalifikację „Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu” może podejmować pracę w zorganizowanych ośrodkach nauki i doskonalenia uprawiania kiteboardingu w ramach sportu dla wszystkich w kraju oraz – po uzupełnieniu kompetencji związanych ze znajomością języka obcego – za granicą. Może także prowadzić zajęcia na uczelniach wyższych realizujących programy dydaktyczno-szkoleniowe w kiteboardingu oraz realizować programy dydaktyczne z obszaru kiteboardingu dla osób z niższymi kwalifikacjami instruktorskimi. Jest przygotowana do tworzenia ram teoretycznych prowadzenia zajęć z kiteboardingu oraz projektowania procesów dydaktyczno-szkoleniowych w ramach sportu powszechnego, w tym przygotowywania podręczników, programów szkoleń itp. Osoba posiadająca tę kwalifikację może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie nauki i doskonalenia kiteboardingu w zakładanych przez siebie i prowadzonych szkołach i klubach sportowych.
1. Etap weryfikacji 1.1. Metody. Walidacja składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna – służy weryfikacji wiedzy związanej z akwenami o wysokim stopniu trudności; opracowywaniem materiałów dydaktyczno-szkoleniowych; metodyką i psychologią nauczania. Wiedza ma być weryfikowana w trakcie testu teoretycznego i rozmowy z komisją. Część praktyczna – ma na celu weryfikację umiejętności związanych z planowaniem i prowadzeniem procesu dydaktycznego w różnych, nietypowych warunkach hydrologicznych i meteorologicznych; opracowywania zagadnień dydaktycznych; prowadzenia szkoleń z zakresu zagadnień dydaktycznych z obszaru kiteboardingu; walidowania umiejętności dydaktycznych z obszaru kiteboardingu. W części praktycznej stosuje się metodę obserwacji w warunkach symulowanych lub rzeczywistych połączoną z wywiadem swobodnym. Dopuszcza się stosowanie analizy dowodów i deklaracji. Weryfikacja zestawów 1 i 2 polega na przeprowadzeniu procesu dydaktycznego na akwenie zorganizowanym przez instytucję certyfikującą (weryfikacja trwa minimum 5 dni) oraz przedstawieniu dzienników i raportów prowadzonych dla potrzeb prowadzenia zajęć wraz z nagraniami wideo poświadczającymi przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczestników na akwenie o wysokim stopniu trudności (zamkniętym, otwartym, zafalowanym) w zmiennych warunkach atmosferycznych i hydrologicznych. Dostarczony dowód musi zawierać opis miejsca i specyfiki akwenu oraz warunków meteorologicznych i hydrologicznych panujących w trakcie wykonywania zajęć. Dowodem na osiągnięcie efektu uczenia się „Pływa na desce z hydroskrzydłem (FK) z masztem nie krótszym niż 70 cm” może być certyfikat kwalifikacji „Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu”. Dowodem na osiągnięcie efektów uczenia się zawartych w zestawie 3 mogą być materiały dydaktyczno-szkoleniowe dotyczące kiteboardingu autorstwa osoby przystępującej do walidacji, np. publikacje naukowe, publikacje prasowe, internetowe, opracowania do ramowego programu szkolenia w kiteboardingu. Nie dopuszcza się analizy dowodów do weryfikacji efektów uczenia się ujętych w zestawach 4 i 5. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej jest zaliczenie części teoretycznej. Część praktyczna musi nastąpić bezpośrednio po części teoretycznej. 1.2. Zasoby kadrowe. Weryfikację przeprowadza komisja walidacyjna. W skład komisji wchodzą 4 osoby, w tym przewodniczący komisji. Pierwszy członek komisji: - posiada tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej; - posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej (w tym egzaminowania) w zakresie szkolenia instruktorów i trenerów sportów deskowych w Polsce; - jest autorem lub współautorem minimum jednego opublikowanego programu szkolenia w sporcie deskowym. Drugi i trzeci członek komisji: - posiada minimum 8-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń grupowych i indywidualnych z kiteboardingu; - posiada minimum 5-letnie udokumentowane doświadczenie w organizowaniu pracy instruktorów kiteboardingu; - posiada udokumentowane minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu procesu szkoleniowo- treningowego w klubie sportowym z sekcją kiteboardingu; - jest autorem lub współautorem minimum jednego opublikowanego programu szkolenia w kiteboardingu. Czwarty członek komisji posiada: - udokumentowane doświadczenie przeprowadzenia minimum 3000 godzin szkoleniowych w zakresie wykorzystania metodyki nauczania i elementów psychologii. 1.3. Warunki przeprowadzenia weryfikacji: Instytucja certyfikująca zapewnia salę, której organizacja musi umożliwiać każdej osobie przystępującej do walidacji samodzielną pracę, komputer z dostępem do Internetu, tablicę whiteboard – dużą. Instytucja certyfikująca zapewnia: - dostęp do akwenu około 600 m x 400 m; - kursantów, minimalna liczba: 1 kursant na 3 osoby przystępujące do walidacji; - łódź motorową lub ponton typu „Rib” o minimalnej długości 4 m wyposażone w jednostkę napędową nie mniejszą niż 10 KW; - latawce pompowane w rozmiarach: 5-8 m, 9-12 m, nie mniejszym niż 13; - latawiec komorowy 12 m lub większy; - latawce treningowe; - deski (długość ok. 1,4 m); - deski z hydroskrzydłem (wysokość masztu nie mniejsza niż 70 cm); - pianki, kamizelki asekuracyjne, trapezy, kaski; - flagi i boje do oznaczenia akwenu. Sprzęt kiteboardingowy nie może być starszy niż dwuletni. Akwen o wysokim stopniu trudności musi spełniać minimalne kryteria: - minimalny rozmiar 600 m x 400 m; - minimalny poziom wody 1,5 m; - obecność jednostki asekuracyjnej; - wyznaczone i bezpieczne miejsce startu i lądowania; - warunki brzegowe nie powinny zakłócać przepływu wiatru w sposób wpływający na bezpieczne prowadzenie zajęć. Instytucja certyfikująca nie ma obowiązku zapewniania akwenu o wysokim stopniu trudności. Instytucja certyfikująca musi zapewnić bezstronną i niezależną procedurę odwoławczą, w ramach której osoby uczestniczące w procesie walidacji i certyfikacji mają możliwość odwołania się od decyzji dotyczących przebiegu walidacji, w szczególności decyzji kończącej walidację. W przypadku negatywnego wyniku walidacji instytucja certyfikująca jest zobowiązana przedstawić uzasadnienie decyzji. 2. Etapy identyfikowania i dokumentowania. Nie określa się wymagań.
6 poziom Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie
Obwieszczenie Ministra Sportu z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 7 lutego 2020, poz. 161)
Osoba posiadająca kwalifikację "Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu" planuje, organizuje i realizuje proces dydaktyczny we wszystkich klasach kiteboardingu, w zmiennych warunkach atmosferycznych i hydrologicznych, na akwenach o wysokim stopniu trudności (zamkniętych, otwartych, zafalowanych). Jest również przygotowana do budowania ram teoretycznych prowadzenia zajęć z kiteboardingu w ramach sportu dla wszystkich. Jest gotowa do opracowywania materiałów merytorycznych związanych z nauczaniem i doskonaleniem w kiteboardingu, w tym m.in. artykułów i opracowań. Wykazuje się zaawansowaną wiedzą z zakresu teorii dyscypliny (w tym jej historii i różnych uwarunkowań) oraz teorii sportu (w tym wiedzą metodyczną, powiązaną z biologicznymi aspektami uprawiania sportu). Wykorzystując kompetencje retoryczne i komunikacyjne, prowadzi szkolenia z obszaru kiteboardingu w ramach sportu dla wszystkich dla osób z niższymi kwalifikacjami instruktorskimi.

Wyświetlone 1-5 z 5.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Organizowanie procesu dydaktycznego we wszystkich klasach kiteboardingu, w zmiennych warunkach atmosferycznych i hydrologicznych, na akwenach o wysokim stopniu trudności (zamkniętych, otwartych, zafalowanych)6200
22Realizowanie procesu dydaktycznego we wszystkich odmianach kiteboardingu, w zmiennych warunkach atmosferycznych i hydrologicznych, na akwenach o wysokim stopniu trudności (zamkniętych, otwartych, zafalowanych)6290
33Opracowywanie zagadnień dydaktycznych z obszaru kiteboardingu6200
44Prowadzenie szkoleń z obszaru kiteboardingu6120
55Walidowanie umiejętności dydaktycznych z obszaru kiteboardingu6120


Certyfikat ważny jest 3 lata. Warunkiem przedłużenia certyfikatu jest przedstawienie raportów z przeprowadzenia przez osobę posiadającą certyfikat minimum 5 procesów szkoleniowo-treningowych w okresie ważności certyfikatu.
Certyfikat
Brak
813 - Nauki o sporcie i kulturze fizycznej
 
Włączona