Processing...

Pilotowanie imprez turystycznych typu incentive
kwalifikacja cząstkowa
5

Osoba posiadająca kwalifikację “Pilotowanie imprez turystycznych typu incentive” posiada wiedzę z obszaru incentive travel, przygotowuje się do realizacji, realizuje i rozlicza imprezy turystyczne typu incentive. Zarządza sytuacją nieprzewidzianą i kryzysową podczas imprezy turystycznej typu incentive. Osoba ta również zarządza czasem własnym i grupy oraz komunikuje się z uczestnikami imprezy z uwzględnieniem sztuki wystąpień publicznych, autoprezentacji i savoir-vivre. Stosuje zasady etyki i dba o rozwój własny.
86
Uzyskaniem kwalifikacji mogą być zainteresowane: - osoby pracujące jako piloci imprez typu incentive, które chcą potwierdzić swoje kwalifikacje, - osoby pracujące jako piloci imprez turystycznych, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, - pracownicy biur podróży przygotowujących imprezy typu incentive; - studenci oraz absolwenci kierunków związanych np. z turystyką, rekreacją, geografią, lingwistyką, kulturoznawstwem.
Kwalifikacja pełna na poziomie minimum 6 PRK oraz kwalifikacja cząstkowa Pilotowanie imprez turystycznych (PRK 4) lub potwierdzone doświadczenie w pilotowaniu imprez turystycznych typu incentive (minimum 25 imprez) lub potwierdzone doświadczenie w pracy w biurze organizującym imprezy turystyczne typu incentive (minimum 3 lata na stanowisku związanym z projektowaniem i realizowaniem imprez turystycznych typu incentive).
Zaświadczenie ukończenia minimum 8 godzinnego kursu pomocy przedmedycznej, odbytego w przeciągu ostatnich 2 latach. Kwalifikacja pełna na poziomie minimum 6 PRK oraz kwalifikacja cząstkowa Pilotowanie imprez turystycznych (PRK 4) lub potwierdzone doświadczenie w pilotowaniu imprez turystycznych typu incentive (minimum 25 imprez) lub potwierdzone doświadczenie w pracy w biurze organizującym imprezy turystyczne typu incentive (minimum 3 lata na stanowisku związanym z projektowaniem i realizowaniem imprez turystycznych typu incentive).
Według danych Ministerstwa Sportu i Turystyki, przedstawionych podczas konferencji pt: „ Rok 2017- rokiem turystyki” zorganizowanej przez departament turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, wkład turystyki do narodowego PKB bliski jest 6 proc. i wzrósł w ciągu ostatnich trzech lat o 20 proc. Sektor turystyczny tworzy prawie 700 tys. miejsc pracy. Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Turystyki do 2020 r. “nowa polityka turystyczna oznacza wzmocnienie kadr dla turystyki oraz kompetencji i umiejętności (...) poprzez dostęp przedsiębiorców i organizatorów turystyki do wiedzy i systemu certyfikacji oraz normalizacji usług turystycznych”. Incentive travel jest działem turystyki obejmującym organizację i realizację m.in. wyjazdów motywacyjnych i integracyjnych przeznaczonych zazwyczaj dla pracowników i kontrahentów biznesowych, łączących charakter rekreacyjny z celem podniesienia statusu zawodowego i prestiżu środowiskowa. Jest to dział turystyki, który dynamicznie rozwija się zarówno w Polsce jak i na świecie. Rynek wyjazdów incentive travel jest wart 950 mln PLN rocznie. To 14% całego rynku wyjazdów zagranicznych Polaków (6,8 mld PLN). Rynek incentive travel w ponad 60% stanowią wyjazdy motywacyjne, 30% integracja dla pracowników za granicą , 10% podróże dla pracowników w Polsce (online: https://biznes.newseria.pl/biuro-prasowe/turystyka/polski-rynek-incentive,b1011567455). Według raportu dotyczącego branży incentive travel w Wielkiej Brytanii 83% Project Managerów oczekiwało wzrostu liczby wyjazdów incentive travel w 2017 roku (Incentive Travel Report, Conference&Incentive Travel,2017, City magazine Co.Uk, dostęp 19.11.2018, online: https://www.citmagazine.com/article/1420865/incentive-travel-report-2017-download-full-report. ) Na podstawie Incentive Travel Industry Index 54% podmiotów kupujących usługi typu incentive travel deklaruje wzrost budżetów przeznaczanych na zakup tego typu usług w kolejnym roku. Jak pokazują powyższe dane rynek incentive travel jest niezwykle dynamicznie rozwijającą się gałęzią turystyki, w którym potrzeba coraz więcej coraz lepiej wyedukowanych pracowników, Według Incentive Travel Industry Index 71% organizatorów imprez typu incentive planuje zwiększyć liczbę wykwalifikowanych pracowników potrafiących organizować i realizować imprezy typu incentive. Jest to wzrost o 17% w porównaniu do 2017 r. (online: http://www.hmiaward.com/trends-incentive-travel-years-numbers-saying/). Dodatkowo, na podstawie badań własnych i listów intencyjnych, wyraźnie widoczne jest zapotrzebowanie na nowych pracowników w branży incentive, w tym wykwalifikowanych pilotów incentive travel. Aktualnie aby móc wykonywać zadania pilota wycieczek a tym samym obsługiwać imprezy turystyczne typu incentive należy spełnić wymogi Ustawy o usługach hotelarskich oraz pilotów wycieczek i przewodników turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Po deregulacji zawodu pilota wycieczek wymogi Ustawy są podstawowe, tzn. wykształcenie min. średnie, pełnoletność i niekaralność. Te wymogi nie są wystarczające do pilotowania imprez turystycznych, zwłaszcza imprez typu incentive travel. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji jest już kwalifikacja “Pilotowanie imprez turystycznych”, która dotyczy pilotowania standardowych imprez turystycznych. Biorąc pod uwagę specyfikę rynku i klienta incentive, istnieje potrzeba włączenia do ZSK kwalifikacji stanowiącej niejako specjalizację dla pilota wycieczek uwzględniającej cechy charakterystyczne tej gałęzi wyjazdów. Organizując imprezę typu incentive organizator musi odpowiednio dobrać pilota, który będzie ją realizować. Kluczowym aspektem jest przygotowanie pilota do właściwej realizacji tego typu imprez. Niestety obecnie na rynku pracy brakuje osób z odpowiednim przygotowaniem do pilotowania imprez typu incentive. Dynamiczny wzrost liczby organizowanych wyjazdów generuje zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, którzy znając specyfikę branży incentive oraz organizowanych wyjazdów będą potrafić zrealizować imprezę na najwyższym poziomie. Dołączone do wniosku listy intencyjne potwierdzają zainteresowanie włączeniem kwalifikacji podmiotów działającym w obszarze incentive travel. Na ich podstawie oraz biorąc pod uwagę głosy w środowisku, można sądzić, że organizatorzy będą chętniej zatrudniać pilotów posiadających kwalifikację, a co za tym idzie, piloci będą chętnie potwierdzać swoje kwalifikacje, aby otrzymać atrakcyjne zlecenia. Obecny stan prawny nie wymaga od pilotów posiadania certyfikatów ani szkoleń - nie precyzuje zakresu obowiązków i uprawnień - kwalifikacja wprowadzi pewne standardy w tym zakresie. To sprawia, że organizator imprez typu incentive, podczas rekrutacji, powinien dopasować pilota do imprezy i grupy ale także sprawdzić jego podstawowe przygotowanie do wykonywania zadań pilota incentive travel. Kwalifikacja “Pilotowanie imprez typu incentive” ułatwi pracodawcom rekrutację pilotów, którym powierzają realizację imprez typu incentive. Kwalifikacja stanowi opis wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych, które są niezbędne aby móc prawidłowo wykonywać zadania pilota incentive travel. Potwierdzenie kwalifikacji będzie informacją dla pracodawcy, iż kandydat posiada niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne a tym samym pomoże pracodawcom w trafniejszym doborze kadry obsługującej jego imprezy, ograniczając ryzyko kosztownych błędów przy rekrutacji. Do tej pory zadania pilota incentive travel nie były jasno określone. Bazowano na zakresie obowiązków odnoszących się do pilota wycieczek standardowych imprez turystycznych. Specyfika imprez typu incentive wymaga szerszych kompetencji zawodowych, stąd potrzeba ich opisania i określenia sposobu walidacji. Kwalifikacja “Pilotowanie imprez typu incentive” precyzuje zakres obowiązków pilota incentive travel a tym samym wspiera rekrutację. Posiadanie wykwalifikowanej kadry pilotów incentive travel może być elementem przewagi konkurencyjnej danego organizatora turystyki, co m.in. przyczyni się do uwiarygodnienia wysokiej jakości świadczonych usług oraz może mieć znaczący wpływ na sprzedaż imprez typu incentive. Aktualnie osoby, które chcą specjalizować się w realizacji imprez turystycznych typu incentive nie mają możliwości kształcenia i rozwoju kompetencji zawodowych w tym obszarze. Kwalifikacja “Pilotowanie imprez typu incentive” wprowadzi standard, który może być wytyczną przy tworzeniu programów szkoleniowych a tym samym zwiększać szansę na rozwój zawodowy związany z branżą turystyczną. Wprowadzenie kwalifikacji pozwoli osobie zainteresowanej rozwojem kompetencji zawodowych na wybór kursu lub szkolenia najbardziej dopasowanego do wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania zadań pilota incentive travel. Posiadanie kwalifikacji przez pilota może przełożyć się na zwiększenie liczby zleceń otrzymywanych od organizatorów imprez turystycznych typu incentive, w Polsce i za granicą, oraz może wpłynąć na dostęp do wyższych stawek za wykonaną usługę.
Kwalifikacja “Pilotowanie imprez turystycznych typu incentive” wykazuje podobieństwa z kwalifikacją “Planowanie i realizacja imprez turystycznych” (T.13) oraz kwalifikacją rynkową “Pilotowanie imprez turystycznych”. Efekty uczenia się zawarte w kwalifikacji T.13 obejmują przede wszystkim kompetencje charakterystyczne dla stacjonarnego pracownika biura turystycznego, podczas gdy efekty uczenia się opisane w niniejszej kwalifikacji dotyczą głównie pracy w terenie i ukierunkowane są na specyfikę pracy pilota imprez turystycznych typu incentive travel. Umiejętność “Kompletuje informacje organizacyjne i krajoznawcze dotyczące imprezy turystycznej” w zestawie 2 pokrywa się z efektem uczenia zawartym w kwalifikacji “Pilotowanie imprez turystycznych”, co pozwoli na akumulowanie osiągnięć. Jednocześnie pozostałe efekty uczenia się różnią od ww. kwalifikacji specyfiką pracy pilota imprez turystycznych typu incentive travel.
1.Rynek pracy dla usług pilota wycieczek ma znaczący potencjał rozwojowy. 2.Włączenie do ZSK przedmiotowej kwalifikacji pozwoli na kształtowanie nowego, transparentnego systemu certyfikowania pilotów wycieczek posiadających wystandaryzowany zestaw wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, czytelny zarówno dla środowiska pilotów, jak i organizatorów turystyki (pracodawców). 3.Osoby posiadające przedmiotową kwalifikację będą dysponować wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi w zakresie realizacji, rozliczania imprez typu incentive oraz umiejętności szybkiego i właściwego reagowania na nieprzewidzianie i kryzysowe sytuacje podczas pilotażu. 4.Zapewnienie wykwalifikowanych kadr przygotowanych do świadczenia usług w zakresie pilotażu wycieczek pozytywnie wpłynie na poprawę jakości świadczenia usług turystycznych oraz bezpieczeństwo turystów.
Osoba posiadająca kwalifikację Pilotowanie imprez turystycznych typu incentive może znaleźć zatrudnienie: - jako pilot imprez turystycznych typu incentive, - jako pilot imprez turystycznych, - u organizatorów turystyki, w tym typu incentive, - jako specjalista ds. turystyki w organizacjach turystycznych, jednostkach administracji rządowej, - w działach travel management w organizacjach. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą ukierunkowaną na wykonywanie zawodu pilota imprez turystycznych.
1. Weryfikacja efektów uczenia się składa się z części teoretycznej i część praktycznej. Część teoretyczna ważna jest 6 miesięcy od momentu jej zaliczenia. 1.1 Metody Na etapie weryfikacji dopuszczalne są następujące metody walidacji: test teoretyczny obejmujący case study, obserwacja w warunkach symulowanych, rozmowa z komisją. 1.2 Zasoby kadrowe Komisja walidacyjna składa się z co najmniej 3 członków. Każdy z członków komisji musi spełniać następujące warunki: - udokumentowane wykształcenie wyższe na poziomie co najmniej 6 PRK; - udokumentowane doświadczenie w pilotowaniu imprez turystycznych w wymiarze minimum 150 dni w ciągu ostatnich 5 lat. Członkowie komisji muszą dodatkowo, łącznie spełniać poniższe warunki: - posiadać udokumentowane minimum 3 letnie doświadczenie w projektowaniu lub realizowaniu imprez turystycznych typu incentive; - posiadać udokumentowaną wiedzę z zakresu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i metod walidacji. 1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne Instytucja certyfikująca zapewnia pomieszczenie do przeprowadzenia walidacji. Walidacja obejmuje: – test wiedzy teoretycznej; - rozmowę z komisją połączoną z omówieniem przygotowanego samodzielnie zadania wraz z elementami symulacji. 2. Identyfikowanie i dokumentowanie Efekt uczenia się “Kompletuje informacje organizacyjne i krajoznawcze dotyczące imprezy turystycznej” z zestawu 2 może być uznany (na zasadzie przenoszenia osiągnięć) poprzez przedłożenie certyfikatu poświadczającego uzyskanie kwalifikacji “Pilotowanie imprez turystycznych”.
5 poziom Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze turystyka
Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Pilotowanie imprez turystycznych typu incentive” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 18 lutego 2020 r., poz. 188).
Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do pilotowania imprez turystycznych typu incentive. Posiada aktualną wiedzę ze specjalistycznego obszaru turystyki, tj. incentive travel. Rozumie zjawiska i procesy związane z organizacją i funkcjonowaniem podmiotów uczestniczących w procesie zaspokajania potrzeb turystów. W trakcie wykonywania powierzonych zadań uwzględnia potrzeby uczestników imprezy. Dobiera materiały i narzędzia niezbędne do realizacji programu imprezy. Osoba ta jest przygotowana do pracy także w zmieniających się warunkach, rozwiązywania nietypowych problemów, radzenia sobie ze stresem. Przestrzega zasad i standardów obowiązujących w pracy pilotów imprez typu incentive. Przestrzega zasad i standardów obowiązujących w pracy pilotów imprez typu incentive.

Wyświetlone 1-4 z 4.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Charakteryzowanie zagadnień z obszaru imprez turystycznych typu incentive421
22Przygotowanie do realizacji imprez turystycznych typu incentive517
33Realizacja imprez typu incentive529
44Stosowanie zasad etyki w pracy pilota incentive travel oraz rozwój własnych kompetencji zawodowych519


Certyfikat ważny jest przez 5 lat. Po upływie tego czasu, aby przedłużyć ważność certyfikatu, jego posiadacz musi udowodnić, że wykonywał czynności związane z zawartymi w kwalifikacji efektami uczenia się przez minimum 100 dni w ww. okresie. Przedłużenie ważności certyfikatu jest bezpłatne.
Certyfikat
Nie dotyczy
812 - Podróże, turystyka i wczasy
 
Włączona