Processing...

Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym
kwalifikacja cząstkowa
4

Osoba posiadająca kwalifikację "Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym” samodzielnie organizuje, prowadzi, kontroluje i ocenia proces wstępnego szkolenia w tenisie stołowym, w tym jednostki treningowe, zgodnie z zasadami metodyki w tenisie stołowym. W ramach podejmowanych zadań korzysta z gotowego planu szkolenia sportowego w tenisie stołowym. Osoba posiadająca kwalifikację prowadzi szkolenie wstępne z osobami początkującymi z różnych grup wiekowych i wskazuje predyspozycje zawodników do uczestniczenia w procesie treningowym i zawodach sportowych. Osoba ta może znaleźć zatrudnienie między innymi w klubach sportowych, w szkołach sportowych, na koloniach letnich, obozach. Działania zawodowe może prowadzić również w ramach własnej organizacji szkolenia sportowego lub świadczyć usługi na zlecenie. Szacunkowy nakład pracy potrzebny do uzyskania kwalifikacji został określony na 380 godzin.
380
Kwalifikacja jest skierowana szczególnie do: 1) osób prowadzących aktywny styl życia, uprawiających amatorsko różne formy sportu dla wszystkich; 2) studentów wychowania fizycznego, którzy chcieliby specjalizować się w prowadzeniu zajęć i procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym; 3) amatorów i pasjonatów, działaczy, którzy uprawiają tenis stołowy i chcieliby organizować i prowadzić zajęcia i proces szkolenia z tenisa stołowego; 4) nauczycieli poszukujących dodatkowego zatrudnienia; 5) osób, które mają doświadczenie organizacyjno-szkoleniowe w zakresie tenisa stołowego, w tym zawodników czynnych i uprawiających tę dyscyplinę w przeszłości; 6) osób, które w ramach własnej działalności gospodarczej prowadzą lub chciałyby prowadzić szkolenie sportowe bądź działalność rekreacyjną, np. w szkółkach, klubach, akademiach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, parafiach; 7) osoby zatrudnione w ośrodkach wychowawczych, ośrodkach penitencjarnych; 8) pracownicy służb mundurowych; 9) osoby zatrudnione w ośrodkach sportu i rekreacji.
Brak
Brak
Tenis stołowy to według różnych źródeł jeden z trzech najpopularniejszych sportów na świecie (uprawia go ponad 350 milionów osób). Tenis stołowy jest też jednym z najbardziej popularnych i lubianych sportów w Polsce. Jest to m.in. związane z powszechną dostępnością stołów do tenisa stołowego w szkołach, parkach, świetlicach, a nawet w siedzibach organizacji. Według szacunków Polskiego Związku Tenisa Stołowego w naszym kraju w tenisa stołowego rekreacyjnie gra ok. 100 tys. osób. Wskazuje się kilka powodów, dla których warto rozwijać tenis stołowy w naszym kraju. Badania naukowe neurofizjologów wskazują, że jest to najlepszy sport dla rozwoju mózgu, dla koordynacji ciała i umysłu, dla utrzymania zdrowia i dobrej kondycji na całe życie. Ze względu na niewielkie wymagania organizacyjne i niskie koszty organizacji istnieje możliwość prowadzenia zajęć z tenisa w szkołach, świetlicach szkolnych i pozaszkolnych, ośrodkach sportu i rekreacji, a także w klubach osiedlowych, remizach strażackich itp. niezależnie od warunków atmosferycznych. Według danych GUS liczba osób uprawiających tenis stołowy w Polsce jest znacząca. Jednocześnie wiele osób uprawia tenis profesjonalnie. W 2006 r. w Polsce odnotowano: 12 298 ćwiczących, w tym 3067 kobiet, w tym 7709 juniorów. 3 zawodników z klasą MM, 14 z klasą M oraz 141 z klasą I; 107 trenerów, w tym 6 klasy M, 17 klasy I, 84 klasy II; 390 instruktorów oraz 347 innych prowadzących zajęcia sportowe; 705 sędziów tenisa stołowego; 528 działających sekcji tenisa stołowego. W roku 2017 było: 10 556 licencjonowanych osób uprawiających tenis stołowy; w tym: licencje zawodnika superligi, ekstraklasy i 1 ligi: 484; licencje zawodnika ur. 2000 r i młodszego: 3930; licencje zawodnika ur. 2009 r i młodszego: 225; licencje seniora: 5130; licencje niestowarzyszonego: 32; licencje weterana (40 lat i więcej): 390; licencje osób niepełnosprawnych: 226; licencje trenera: 401; licencje sędziego PZTS (nie mylić z sędziami w całej Polsce): 112; licencje klubowe: 685. Skala zainteresowania dyscypliną, zarówno w obszarze sportu dla wszystkich, jak i sportu wyczynowego, wskazuje na potrzebę przygotowania profesjonalnej kadry do prowadzenia zajęć oraz procesu szkoleniowego zarówno dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych rozpoczynających swoją przygodę z tenisem, jak i dla osób powracających do tej dyscypliny i chcących uprawiać ją w sposób amatorski. Argumentem przemawiającym za potrzebą włączenia kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest to, że zgodnie z deklaracjami przedstawicieli Polskiego Związku Tenisa Stołowego w ramach “Narodowego Programu Rozwoju Tenisa Stołowego 2018-33” planowane jest utworzenie i rozwinięcie 640 ośrodków szkolenia wstępnego. Mają to być zespoły organizacyjno-szkoleniowo-badawcze, w ramach których docelowo szkoleniem w poszczególnych cyklach zostanie objętych ok. 100 000 do 120 000 osób. Zwraca się również uwagę na szkolenie podstawowe, które będzie się odbywało w 160 ośrodkach. Te ośrodki będą skupione na szkoleniu 2000 najbardziej utalentowanych w tenisie stołowym osób. Przewidziane są one dla grupy wiekowej 12–14 lat. Szkolenie profesjonalne będzie odbywało się w 60 klubach i 16 ośrodkach makroregionalnych szkolenia sportowego młodzieży w tenisie stołowym. Będą one powołane docelowo we wszystkich województwach. Warto zauważyć, że tenis stołowy jest sportem olimpijskim. Kwalifikacja “Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym” odnosi się do kształtowania umiejętności przeznaczonych dla dzieci w wieku 6-8 lat. Umiejętności te mogą być jednak kształtowane u osób w każdym wieku, w zależności od stopnia zaangażowania w proces szkoleniowo-treningowy. Kwalifikacja będzie atrakcyjna dla czynnych zawodników, zawodników kończących karierę, a także nauczycieli wychowania fizycznego, zapewniając możliwość rozwoju ścieżki zawodowej oraz wykorzystania ich doświadczenia dla potrzeb szkolenia oraz propagowania dyscypliny. Włączenie kwalifikacji “Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wpisze się w proces zapewniania rozpoznawalności, transparentności i mobilności kadry trenerów tenisa stołowego w kraju i za granicą (proponowany dla kwalifikacji poziom PRK bezpośrednio odnosi się do 4 poziomu ERK). Istotny czynnik to ujednolicenie i usystematyzowanie procedur mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa w zakresie prowadzenia procesu szkolenia sportowego. Źródła: 1) Amen, D.G. (2010). Zmień swój mózg, zmień swoje ciało. Jak pobudzić mózg, aby uzyskać wymarzone ciało, tłum. A. Sobolewska, Warszawa: MT Biznes; 2) Grycan, J. (2007). Integralny tenis stołowy [Integral table tennis]. Kraków: JGTT; 3) Grycan, J. (2017), Program szkolenia w sporcie: Tenis stołowy. Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29.03.2017 https://msit.gov.pl/pl/sport/sport-mlodziezowy/programyszkolenia/7501,Polski-Zwiazek-Tenisa-Stolowego.html; 4) Narodowy Program Rozwoju Tenisa Stołowego 2018-33 http://www.pzts.pl/files/www/PROGRAM_NARODOWY-..pdf; 5) Grycan, J. (2017), Fundamental stage of development in table tennis (Polish experience). ITTF-SSC in Dusseldorf 2017; 6) www.pzts.pl; 7) stat.gov.pl.
Niniejsza kwalifikacja rynkowa może stanowić dopełnienie (uzupełnienie) kwalifikacji pełnych nadawanych przez szkoły wyższe, przede wszystkim w zakresie taktyki, techniki i metodyki realizacji oraz organizacji treningu w tenisie stołowym.
W ramach poszczególnych etapów procesu włączania niniejszej kwalifikacji rynkowej do ZSK: 1) przeprowadzono konsultacje z zainteresowanymi środowiskami, tj.: Radą ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej przy Ministrze Sportu i Turystyki, organizacjami z obszaru sportu i kultury fizycznej, akademiami wychowania fizycznego; 2) zasięgnięto opinii specjalistów w sprawie społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia proponowanej kwalifikacji rynkowej do ZSK; 3) powołano ekspertów do oceny efektów uczenia się oraz przypisania poziomu PRK dla kwalifikacji. Na podstawie zebranych opinii od poszczególnych podmiotów, specjalistów i ekspertów reprezentujących branżę sportu i rekreacji ruchowej, dokonano oceny efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji, adekwatności wymagań dotyczących walidacji oraz celowości włączenia kwalifikacji rynkowej do ZSK. W wyniku niniejszych etapów prac, poszczególne treści zawarte w złożonym do Ministra Sportu i Turystyki wniosku, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy, zostały nieznacznie zmienione i uzupełnione. W konsekwencji ostateczny kształt uzgodnionych i przyjętych zmian dotyczył następujących zagadnień: 1) uzupełnienia zestawów efektów uczenia się w zakresie tak aby odpowiadały na rzeczywiste potrzeby rynku dotyczące wykwalifikowanych pracowników; 2) zapisów dotyczących efektów uczenia się, pogrupowanych w zestawy wraz z kryteriami weryfikacji, tak, aby dokładniej odpowiadały poszczególnym składnikom opisu PRK; 3) przypisania poziomu PRK dla niniejszej kwalifikacji; 4) doprecyzowania zapisów dotyczących wymagań w zakresie walidacji, w tym kadry zaangażowanej w proces walidacji. Przedstawiciele środowiska branżowego wyrazili pogląd, iż włączenie niniejszej kwalifikacji do ZSK jest oczekiwane przez branżę, stworzy warunki do podniesienia jakości prowadzenia zajęć w tenisie stołowym oraz wpłynie na poziom wyszkolenia i przygotowania instruktorów. W przedłożonych opiniach zainteresowane środowiska pozytywnie oceniły włączenie niniejszej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, podkreślając, iż kwalifikacja swoim zakresem odpowiada na potrzeby rynku zajęć w tenisie stołowym oraz porządkuje obszar kształcenia kadr w tym zakresie. W opinii środowiska branżowego zapewnienie określonego standardu, jakości i poziomu szkolenia w obszarze nabywania tej kwalifikacji oraz adekwatnej walidacji i certyfikacji kandydatów pozwoli na zapewnienie wykwalifikowanych kadr, posiadających optymalny zestaw kompetencji zgodny z aktualnymi oczekiwaniami pracodawców działających w obszarze szkoleń w tenisie stołowym.
Osoba posiadająca kwalifikację “Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym” może prowadzić zajęcia i proces szkolenia wstępnego z tenisa stołowego dla różnych grup odbiorców w ramach funkcjonowania klubów sportowych, klas sportowych o specjalizacji tenis stołowy, a także w ramach kolonii letnich, obozów, świetlic, zajęć wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych w szkole (z uwzględnieniem warunków organizacyjno-prawnych dotyczących możliwości pracy z osobami nieletnimi). Może również prowadzić zajęcia na uczelniach wyższych realizujących program szkolenia wstępnego z tenisa stołowego. Osoba posiadająca tę kwalifikację może zostać włączona w prowadzenie zajęć z tenisa stołowego przy zajęciach z integracji sensorycznej, w procesie rehabilitacji, terapii lub profilaktyki zdrowotnej. Jest również przygotowana do organizowania i prowadzenia zawodów sportowych w ramach szkolenia wstępnego dla różnych grup wiekowych. Może też prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia zajęć i procesu szkolenia wstępnego z tenisa stołowego w ramach zakładanych przez siebie i prowadzonych szkół i klubów sportowych. Osoba posiadająca kwalifikację będzie mogła, po spełnieniu określonych warunków, zdobyć lub potwierdzić licencję Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
1. Etap weryfikacji 1.1. Metody. Weryfikacja efektów uczenia się składa się z części: teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej weryfikacji podlegają: - wszystkie efekty uczenia się z zestawu 1 “Podstawy planowania zajęć i procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym”; - umiejętności z zestawu 3: “Omawia zasady prowadzenia organizacji realizującej szkolenie wstępne w tenisie stołowym”, “Omawia kluczowe zasady tworzenia kultury organizacji realizującej szkolenie w obszarze tenisa stołowego” oraz kryteria weryfikacji z zestawu 3, z efektu uczenia się “Promuje tenis stołowy jako sport dla wszystkich i na całe życie”: “Wskazuje sposoby upowszechniania tenisa stołowego jako sportu”, “Charakteryzuje przykładowe programy treningu wstępnego tenisa stołowego jako sportu dla wszystkich”, “Omawia rolę organizowania wydarzeń sportowych związanych z tenisem stołowym we współpracy z lokalnym środowiskiem”. W części praktycznej weryfikacji podlegają wszystkie efekty uczenia się z zestawu 2 oraz umiejętność z zestawu 3: “Organizuje lokalne wydarzenie sportowe związane z tenisem stołowym”. Zaliczenie części teoretycznej jest warunkiem przystąpienia do części praktycznej. W części teoretycznej stosuje się metody: test teoretyczny, rozmowa z komisją, analiza dowodów i deklaracji. Każdorazowo stosowane będą co najmniej dwie z tych metod. Dyplom trenera w tenisie stołowym (wydany przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, tzw. ustawy deregulacyjnej) lub dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie tenisa stołowego, mogą być dowodem na posiadanie wszystkich efektów uczenia się weryfikowanych w części teoretycznej. Legitymacja instruktora sportu w tenisie stołowym (wydana przed wejściem w życie ustawy deregulacyjnej z dnia 13.06.2013) może być dowodem na posiadanie efektów uczenia się weryfikowanych w części teoretycznej, z wyłączeniem kryterium weryfikacji “Omawia wymogi techniczne i taktyczne dyscypliny, m.in.: zasady biomechaniki ruchu (struktury ruchu), jakości i zmienności ruchu oraz zagadnienia związane z dostosowaniem się” (z efektu uczenia się: “Charakteryzuje biologiczne i biomechaniczne podstawy planowania zajęć i procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym” w zestawie 1). Inne dowody, w zależności od ich zakresu przedmiotowego, mogą pozwolić na potwierdzenie posiadania części efektów uczenia się weryfikowanych w tej części. W części praktycznej dopuszcza się metody: analiza dowodów i deklaracji, obserwacja (w warunkach rzeczywistych lub symulowanych) połączone z rozmową z komisją (rozmowa ma każdorazowo charakter uzupełniający). Z zestawu 2 kryteria: “Prowadzi dziennik zajęć treningowych” oraz “Przygotowuje charakterystykę zawodnika określającą poziom gry zawodnika, podsumowującą postępy, wyniki testów i omawia przykładowe zmiany planu szkoleniowego” i - z zestawu 3 - umiejętność: “Organizuje lokalne wydarzenie sportowe związane z tenisem stołowym” weryfikuje się wyłącznie za pomocą analizy dowodów (z możliwością uzupełnienia o rozmowę). Przykładowe dowody na posiadanie wyżej wymienionych efektów uczenia się to: dziennik treningowy, charakterystyki zawodników, raport podsumowujący zorganizowane wydarzenie sportowe, dokumentacja fotograficzna. Pozostałe efekty uczenia się weryfikowane w części praktycznej mogą być potwierdzane za pomocą analizy dowodów i deklaracji lub obserwacji (z możliwością uzupełnienia o rozmowę). Przykładami dopuszczonych tu dowodów mogą być: raporty podsumowujące pracę szkoleniową, organizacyjną i badawczą, nagrania przeprowadzonych lekcji, nagrania gier zawodników, artykuły naukowe i profesjonalne z zakresu tenisa stołowego, inne publikacje dotyczące tenisa stołowego. 1.2. Zasoby kadrowe. Weryfikację przeprowadza komisja walidacyjna. Komisja składa się z minimum 3 osób, z których przynajmniej dwie spełniają warunki: - posiadają dyplom trenera tenisa stołowego przynajmniej drugiej klasy (wydany przed wejściem w życie ustawy deregulacyjnej z dnia 13.06.2013); - posiadają 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu procesu szkolenia w tenisie stołowym w okresie ostatnich 10 lat przed uczestnictwem w komisji walidacyjnej. W skład komisji wchodzi przewodniczący komisji. 1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne. W celu przeprowadzenia weryfikacji wiedzy instytucja certyfikująca zapewnia warunki umożliwiające każdej osobie przystępującej do walidacji samodzielną pracę. W celu weryfikacji umiejętności instytucja certyfikująca zapewnia: - halę sportową z odpowiednim oświetleniem (minimum 600 lux); - sprzęt sportowy: stoły do tenisa stołowego, siatki do stołów, płotki, rakietki, piłki; ekran, rzutnik, komputer; - jeśli osoba przystępująca do walidacji nie zapewni własnej grupy szkoleniowej w trakcie walidacji, wówczas obowiązek zapewnienia grupy szkoleniowej spoczywa na instytucji certyfikującej. Weryfikacja umiejętności może być przeprowadzona w miejscu wskazanym przez osobę przystępującą do walidacji. 2. Etapy identyfikowania i dokumentowania. Nie określa się wymogów dla etapów identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się. Instytucja certyfikująca musi zapewnić możliwość odwołania się od każdego etapu walidacji.
4 poziom Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie
Obwieszczenie Ministra Sportu z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 19 marca 2020 r., poz. 310)
Osoba posiadająca kwalifikację samodzielnie organizuje, prowadzi, kontroluje i ocenia proces szkolenia wstępnego w tenisie stołowym, w tym jednostki szkoleniowe, zgodnie z zasadami metodyki w tenisie stołowym. W ramach podejmowanych zadań korzysta z planów szkolenia wstępnego w tenisie stołowym, dostosowując je do zainteresowań, możliwości i potrzeb uczestników zajęć i procesu szkoleniowego. Osoba posiadająca kwalifikację przygotowuje osoby początkujące z różnych grup wiekowych do udziału we współzawodnictwie i wskazuje predyspozycje zawodników do uczestniczenia w procesie szkoleniowym i zawodach sportowych. W swojej pracy dostosowuje narzędzia komunikacji i motywacji do potrzeb uczestników. Wykorzystuje także nowe technologie wspomagające proces szkoleniowy w tenisie stołowym. Jest przygotowana do prowadzenia organizacji szkolącej, współpracy z otoczeniem grupy szkoleniowej i promowania tenisa stołowego. Jest gotowa do ciągłego rozwijania swoich umiejętności. Ponosi odpowiedzialność za prowadzone działania zawodowe.

Wyświetlone 1-3 z 3.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Podstawy planowania zajęć i procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym 3120
22Realizowanie procesu szkoleniowego w tenisie stołowym 4180
33Konstruowanie mikrosystemu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym480


Okres ważności certyfikatu: 4 lata. Z chwilą uzyskania przez osobę posiadającą kwalifikację kwalifikacji z obszaru tenisa stołowego z wyższym poziomem PRK, niniejsza kwalifikacja staje się bezterminowa. Warunkiem przedłużenia ważności certyfikatu jest przedstawienie raportu aktywności. Raport podsumowuje pracę szkoleniowo-organizacyjną, dokumentuje prowadzenie działań, do których jest przygotowana osoba posiadająca kwalifikację. Raport uwzględnia: liczbę udzielonych lekcji, liczbę przeszkolonych osób, efekty pracy szkoleniowej, organizacyjnej, badawczej, opis przeprowadzonych działań, postępów uczestników w zakresie rozwoju motorycznego i technicznego, nagrania przeprowadzonych lekcji, nagrania gier zawodników. Raport może być uzupełniony wykazem artykułów naukowych i profesjonalnych z zakresu tenisa stołowego, innych publikacji dotyczących tenisa stołowego, których autorem lub współautorem jest osoba przystępująca do rewalidacji. Opis przeprowadzonych działań może uwzględniać: stosowanie narzędzi diagnozujących rozwój motoryczny i techniczny uczestników, testów jakości Liu Tianyanga, testów struktury ruchu – listy kontrolne dla około 100 technik. Raport podlega ocenie przez komisję powołaną przez instytucję certyfikującą.
Certyfikat
Brak
813 - Nauki o sporcie i kulturze fizycznej
 
Włączona