Processing...

Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym
kwalifikacja cząstkowa
5

Osoba posiadająca kwalifikację “Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym” samodzielnie organizuje, prowadzi, kontroluje i ocenia proces szkolenia podstawowego (w tym jednostki treningowe) w tenisie stołowym w cyklu rocznym, ukierunkowany na osiąganie przez uczestników określonych wyników sportowych. Przygotowuje zawodników do udziału w zawodach, opracowując taktykę gry oraz analizując jej skuteczność. Jest przygotowana do konstruowania mikrosystemu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym. Aktualizuje i poszerza swoją wiedzę z zakresu prowadzenia procesu szkolenia w tenisie stołowym. Wykorzystując umiejętności interpersonalne, przekazuje wiedzę i umiejętności w środowisku sportowym, w szczególności przez szkolenie osób z niższymi kwalifikacjami. Kwalifikacja odnosi się do kształtowania umiejętności dzieci w wieku 9-12 (szkolenie podstawowe), ale także osób w wieku 13-30 (szkolenie profesjonalne). Obejmuje również kształtowanie umiejętności osób najbardziej utalentowanych w wieku 13-19 lat. Umiejętności te mogą być jednak kształtowane u osób w każdym wieku, w zależności od stopnia zaangażowania w proces szkoleniowo-treningowy. Osoba posiadająca kwalifikację może prowadzić zajęcia i proces szkolenia podstawowego z tenisa stołowego dla różnych grup odbiorców w ramach funkcjonowania klubów sportowych, klas sportowych o specjalizacji tenis stołowy, a także w ramach kolonii letnich, obozów, świetlic, zajęć wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych w szkole (z uwzględnieniem warunków organizacyjno-prawnych dotyczących możliwości pracy z osobami nieletnimi). Może także prowadzić zajęcia na uczelniach wyższych realizujących program szkolenia podstawowego z tenisa stołowego. Osoba posiadająca tę kwalifikację może zostać włączona w prowadzenie zajęć z tenisa stołowego przy zajęciach z integracji sensorycznej, w procesie rehabilitacji, terapii lub profilaktyki zdrowotnej. Szacunkowy nakład pracy potrzebny do uzyskania kwalifikacji został określony na 1120 godzin.
1120
Kwalifikacja jest skierowana szczególnie do: 1) osób posiadających certyfikat poświadczający posiadanie kwalifikacji “Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym”; 2) osób posiadających legitymację instruktora sportu w tenisie stołowym (wydaną przed wejściem w życie ustawy deregulacyjnej z dnia 13.06.2013); 3) osób posiadających dyplom trenera drugiej klasy w tenisie stołowym (wydany przed wejściem w życie ustawy deregulacyjnej z dnia 13.06.2013); 4) osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych oraz podyplomowych w zakresie tenisa stołowego; 5) trenerów kadr wojewódzkich; 6) trenerów zawodników kadr kadetów i juniorów; 7) czynnych zawodników; 8) zawodników, którzy zakończyli karierę; 9) instruktorów i trenerów innych dyscyplin sportowych, którzy chcieliby poszerzyć zakres swoich umiejętności; 10) osób, które mają doświadczenie organizacyjno-szkoleniowe w zakresie tenisa stołowego.
Kwalifikacja pełna z 4 poziomem PRK (świadectwo dojrzałości).
Do walidacji może przystąpić osoba, która posiada: - kwalifikację pełną z 4 poziomem PRK (świadectwo dojrzałości); - certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji “Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym”, lub dyplom trenera II klasy lub wyższej w tenisie stołowym wydany przed wejściem w życie ustawy deregulacyjnej z dnia 13.06.2013, lub dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie tenisa stołowego.
W 2006 r. w Polsce odnotowano: 12 298 ćwiczących tenis stołowy, w tym 3067 kobiet, w tym 7709 juniorów; 3 zawodników z klasą MM, 14 z klasą M oraz 141 z klasą I; 107 trenerów, w tym 6 klasy M, 17 klasy I, 84 klasy II; 390 instruktorów oraz 347 innych prowadzących zajęcia sportowe; 705 sędziów tenisa stołowego; 528 działających sekcji tenisa stołowego (GUS). W roku 2017 było: 10 556 licencjonowanych osób uprawiających tenis stołowy, w tym: licencje zawodnika superligi, ekstraklasy i 1 ligi - 484; licencje zawodnika ur. 2000 r i młodszego - 3930; licencje zawodnika ur. 2009 r i młodszego - 225; licencje seniora - 5130; licencje niestowarzyszonego - 32; licencje weterana (40 lat i więcej) - 390; licencje osób niepełnosprawnych - 226; licencje trenera - 401; licencje sędziego PZTS (nie mylić z sędziami w całej Polsce) - 112; licencje klubowe - 685. Zgodnie z deklaracjami przedstawicieli Polskiego Związku Tenisa Stołowego w ramach “Narodowego Programu Rozwoju Tenisa Stołowego 2018-33” planowane jest rozwinięcie lub stworzenie 120 ośrodków szkolenia podstawowego, 120 zespołów szkoleniowo-organizacyjno-badawczych zapewniających realizację szkolenia podstawowego dla 1,5-2 tysięcy najbardziej utalentowanych adeptów ze szkół podstawowych (9-12), w tym co najmniej 16 regionalnych ośrodków w formie Szkół Mistrzostwa Sportowego dla 200-300 osób wybitnie utalentowanych; przy współpracy z lokalnymi klubami II lub I ligi; przy ścisłej współpracy trenerów kadr narodowych i kadr wojewódzkich. Planowane jest również rozwinięcie lub stworzenie co najmniej 60 klubowych ośrodków szkolenia etapu „sztuka treningu” (13-16) oraz „sztuka walki” (17-20), 60 zespołów szkoleniowo-organizacyjno-badawczych zapewniających szkolenie na tych etapach dla 600-800 najbardziej utalentowanych adeptów w tym co najmniej 16 regionalnych ośrodków w formie Szkół Mistrzostwa Sportowego dla 150-200 wybitnie utalentowanych młodych w wieku 13-19, przy współpracy z zespołami Superligi i Ekstraklasy; przy ścisłej współpracy trenerów kadr narodowych oraz kadr wojewódzkich. Skala zainteresowania dyscypliną, zarówno w obszarze sportu dla wszystkich, jak i sportu wyczynowego, wskazuje na potrzebę przygotowania profesjonalnej kadry do prowadzenia zajęć oraz procesu szkoleniowego zarówno dla dzieci, osób dorosłych rozpoczynających swoją przygodę z tenisem, jak i dla osób powracających do tej dyscypliny i chcących uprawiać ją w sposób amatorski. Kwalifikacja “Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym -” odnosi się do kształtowania umiejętności dzieci w wieku 9-12 (szkolenie podstawowe), ale także osób w wieku 13-30 (szkolenie profesjonalne). Obejmuje kształtowanie umiejętności osób najbardziej utalentowanych w wieku 13-19 lat. Umiejętności te mogą być jednak kształtowane u osób w każdym wieku, w zależności od stopnia zaangażowania w proces szkoleniowo-treningowy. Kwalifikacja będzie atrakcyjna dla trenerów tenisa stołowego - poziom I (lub osób posiadających dyplom instruktora tenisa stołowego wydany przed wejściem w życie ustawy deregulacyjnej z dnia 13.06.2013), trenerów kadr wojewódzkich oraz trenerów zawodników kadr kadetów i juniorów, a także czynnych zawodników oraz zawodników kończących karierę, zapewniając możliwość rozwoju ścieżki zawodowej oraz wykorzystania ich doświadczenia dla potrzeb szkolenia oraz propagowania dyscypliny. Włączenie kwalifikacji “Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wpisze się w proces zapewniania rozpoznawalności, transparentności i mobilności kadry instruktorów i trenerów tenisa stołowego w kraju i za granicą (proponowany dla kwalifikacji poziom PRK bezpośrednio odnosi się do 5 poziomu ERK). Istotny czynnik to ujednolicenie i usystematyzowanie procedur mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa w zakresie prowadzenia procesu szkolenia sportowego. Źródła: 1) Amen, D.G. (2010). Zmień swój mózg, zmień swoje ciało. Jak pobudzić mózg, aby uzyskać wymarzone ciało, tłum. A. Sobolewska, Warszawa: MT Biznes; 2) Grycan, J. (2007). Integralny tenis stołowy [Integral table tennis]. Kraków: JGTT; 3) Grycan, J. (2017), Fundamental stage of development in table tennis (Polish experience). ITTF-SSC in Dusseldorf 2017; 4) Grycan, J. (2017), Program szkolenia w sporcie: Tenis stołowy. Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29.03.2017 https://msit.gov.pl/pl/sport/sport-mlodziezowy/programyszkolenia/7501,Polski-Zwiazek-Tenisa-Stolowego.html; 5) http://www.pzts.pl/files/www/PROGRAM_NARODOWY-..pdf; 6) www.pzts.pl; 7) stat.gov.pl.
Kwalifikacja “Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym -” jest powiązana z inną kwalifikacją z obszaru tenisa stołowego: “Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym”. Efekty uczenia się wskazane dla kwalifikacji “Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym” stanowią rozszerzenie zakresu i pogłębienie umiejętności wskazanych dla kwalifikacji “Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym”. Osoba posiadająca kwalifikację “Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym” oraz osoba posiadająca kwalifikację “Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym” są przygotowane do samodzielnego poprowadzenia lekcji treningowych w ramach zaplanowanego dla nich etapu wstępnego szkolenia. Poszerzenie zakresu kompetencji polega na umiejętności samodzielnego organizowania, prowadzenia, kontrolowania i oceniania procesu szkolenia podstawowego (w tym jednostek treningowych) w tenisie stołowym w cyklu rocznym, ukierunkowanego na osiąganie przez uczestników wyników sportowych. Niniejsza kwalifikacja rynkowa może stanowić dopełnienie (uzupełnienie) kwalifikacji pełnych nadawanych przez szkoły wyższe, przede wszystkim w zakresie taktyki, techniki i metodyki realizacji oraz organizacji treningu w tenisie stołowym.
W ramach poszczególnych etapów procesu włączania niniejszej kwalifikacji rynkowej do ZSK: 1) przeprowadzono konsultacje z zainteresowanymi środowiskami, tj.: Radą ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej przy Ministrze Sportu i Turystyki, organizacjami z obszaru sportu i kultury fizycznej, akademiami wychowania fizycznego; 2) zasięgnięto opinii specjalistów w sprawie społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia proponowanej kwalifikacji rynkowej do ZSK; 3) powołano ekspertów do oceny efektów uczenia się oraz przypisania poziomu PRK dla kwalifikacji. Na podstawie zebranych opinii od poszczególnych podmiotów, specjalistów i ekspertów reprezentujących branżę sportu i rekreacji ruchowej, dokonano oceny efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji, adekwatności wymagań dotyczących walidacji oraz celowości włączenia kwalifikacji rynkowej do ZSK. W wyniku niniejszych etapów prac, poszczególne treści zawarte w złożonym do Ministra Sportu i Turystyki wniosku, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy, zostały nieznacznie zmienione i uzupełnione. W konsekwencji ostateczny kształt uzgodnionych i przyjętych zmian dotyczył następujących zagadnień: 1) uzupełnienia zestawów efektów uczenia się w zakresie tak aby odpowiadały na rzeczywiste potrzeby rynku dotyczące wykwalifikowanych pracowników; 2) zapisów dotyczących efektów uczenia się, pogrupowanych w zestawy wraz z kryteriami weryfikacji, tak, aby dokładniej odpowiadały poszczególnym składnikom opisu PRK; 3) przypisania poziomu PRK dla niniejszej kwalifikacji; 4) doprecyzowania zapisów dotyczących wymagań w zakresie walidacji, w tym kadry zaangażowanej w proces walidacji. Przedstawiciele środowiska branżowego wyrazili pogląd, iż włączenie niniejszej kwalifikacji do ZSK jest oczekiwane przez branżę, stworzy warunki do podniesienia jakości prowadzenia procesu treningowego w tenisie stołowym oraz wpłynie na poziom wyszkolenia i przygotowania trenerów. W przedłożonych opiniach zainteresowane środowiska pozytywnie oceniły włączenie niniejszej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, podkreślając, iż kwalifikacja swoim zakresem odpowiada na potrzeby rynku w zakresie prowadzenia profesjonalnych treningów w tenisie stołowym oraz porządkuje obszar kształcenia kadr w tym zakresie. W opinii środowiska branżowego zapewnienie określonego standardu, jakości i poziomu szkolenia w obszarze nabywania tej kwalifikacji oraz adekwatnej walidacji i certyfikacji kandydatów pozwoli na zapewnienie wykwalifikowanych kadr, posiadających optymalny zestaw kompetencji zgodny z aktualnymi oczekiwaniami pracodawców działających w obszarze prowadzenia treningów w tenisie stołowym w ramach wyczynowego uprawiania sportu.
Osoba posiadająca kwalifikację “Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym” może prowadzić zajęcia i proces szkolenia podstawowego z tenisa stołowego dla różnych grup odbiorców w ramach funkcjonowania klubów sportowych, klas sportowych o specjalizacji tenis stołowy, a także w ramach kolonii letnich, obozów, świetlic, zajęć wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych w szkole (z uwzględnieniem warunków organizacyjno-prawnych dotyczących możliwości pracy z osobami nieletnimi). Może także prowadzić zajęcia na uczelniach wyższych realizujących program szkolenia podstawowego z tenisa stołowego. Osoba posiadająca tę kwalifikację może zostać włączona w prowadzenie zajęć z tenisa stołowego przy zajęciach z integracji sensorycznej, w procesie rehabilitacji, terapii lub profilaktyki zdrowotnej. Kwalifikacja “Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym” odnosi się do kształtowania umiejętności dzieci w wieku 9-12 (szkolenie podstawowe), ale także osób w wieku 13-30 (szkolenie profesjonalne). Obejmuje również kształtowanie umiejętności osób najbardziej utalentowanych w wieku 13-19 lat. Umiejętności te mogą być jednak kształtowane u osób w każdym wieku, w zależności od stopnia zaangażowania w proces szkoleniowo-treningowy. Osoba posiadająca kwalifikację będzie mogła, po spełnieniu określonych warunków, zdobyć lub potwierdzić licencję Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Osoba posiadająca kwalifikację może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia zajęć i procesu szkolenia podstawowego z tenisa stołowego w ramach zakładanych przez siebie i prowadzonych szkołach i klubach sportowych. Realizowany przez posiadacza kwalifikacji proces uczenia się może prowadzić do zdobywania kwalifikacji z wyższymi poziomami PRK, związanymi z prowadzeniem procesu szkoleniowego w tenisie stołowym.
1. Etap weryfikacji. 1.1. Metody. Weryfikacja efektów uczenia się składa się z części teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej weryfikacji podlegają: - wszystkie efekty uczenia się z zestawu 1. „Uwarunkowania planowania procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym; z zestawu 2. „Opracowywanie rocznego planu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym” efekt uczenia się: „Formułuje cele szkoleniowe” (kryteria weryfikacji: „omawia zasady planowania szkolenia w tenisie stołowym, z uwzględnieniem uwarunkowań treningu fizycznego i mentalnego”; „omawia periodyzację roczną w perspektywie wieloletniego szkolenia w tenisie stołowym”); z zestawu 3. „Organizowanie i realizowanie rocznego procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym” efekt uczenia się: „Przygotowuje zawodników w aspekcie taktycznym” (kryterium weryfikacji: „omawia metody i formy treningu taktycznego”) oraz efekt uczenia się: „Przygotowuje zawodników do gier podwójnych” (kryterium weryfikacji: „omawia uwarunkowania techniczne gier podwójnych”). W części teoretycznej stosuje się metody: test teoretyczny, rozmowa z komisją, analiza dowodów i deklaracji. Każdorazowo stosowane będą co najmniej dwie z tych metod. W części praktycznej weryfikacji podlegają pozostałe efekty uczenia się i kryteria weryfikacji z zestawów 2-6. Zaliczenie części teoretycznej jest warunkiem przystąpienia do części praktycznej. Dyplom trenera w tenisie stołowym (wydany przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, tzw. ustawy deregulacyjnej) lub dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie tenisa stołowego są dowodem na posiadanie wszystkich efektów uczenia się przypisanych do części teoretycznej. Inne dowody, w zależności od ich zakresu przedmiotowego, mogą pozwolić na potwierdzenie posiadania wybranych efektów uczenia się weryfikowanych w tej części. W części praktycznej dopuszcza się metody: analiza dowodów i deklaracji oraz obserwacja (w warunkach rzeczywistych lub symulowanych) połączone z rozmową z komisją (rozmowa ma każdorazowo charakter uzupełniający). Z zestawu 2. “Opracowywanie rocznego planu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym” efekt uczenia się: „Formułuje cele szkoleniowe” (kryteria weryfikacji: „omawia periodyzację roczną w perspektywie wieloletniego szkolenia w tenisie stołowym”; “określa zadania szkoleniowe i wynikowe”; “uzasadnia cele etapowe programu szkoleniowego w kontekście osiąganych wyników, stosowanej punktacji oraz rezultatów”; “uwzględnia wyniki badań diagnostyczno-kontrolnych i testów sprawności w formułowaniu celów szkoleniowych”; efekty uczenia się: „Przygotowuje plan realizacji celów szkoleniowych” oraz „Prowadzi ewaluację planu realizacji celów szkoleniowych” (wszystkie kryteria weryfikacji); z zestawu 3. “Organizowanie i realizowanie rocznego procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym” efekty uczenia się: „Ocenia dyspozycję zawodników do uczestniczenia w procesie szkoleniowym i zawodach sportowych”; „Przyporządkowuje zawodników do grup szkoleniowych” (wszystkie kryteria weryfikacji); „Ocenia realizację przebiegu podstawowego procesu treningowego” (wszystkie kryteria weryfikacji); z zestawu 4. “Przygotowywanie zawodników do udziału w zawodach (wszystkie efekty uczenia się i kryteria weryfikacji) weryfikuje się wyłącznie za pomocą analizy dowodów i deklaracji (z możliwością uzupełnienia o rozmowę). Przykładowe dowody na posiadanie wyżej wymienionych efektów uczenia się to: dziennik treningowy, charakterystyki zawodników, raport podsumowujący, dokumentacja fotograficzna. Z zestawu 3. “Organizowanie i realizowanie rocznego procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym” efekt uczenia się: „Przygotowuje zawodników w aspekcie technicznym” (wszystkie kryteria weryfikacji) oraz efekt uczenia się: „Przygotowuje zawodników w aspekcie taktycznym” (kryteria weryfikacji: „dostosowuje zasady taktyczne do różnych typów i stylów gry”; „kształtuje i rozwija indywidualny typ i styl gry zawodników [...]”; efekt uczenia się: „Przygotowuje zawodników do gier podwójnych (kryteria weryfikacji: „dobiera partnerów deblowych do gier podwójnych; uwzględnia elementy przygotowania technicznego i taktycznego gier podwójnych”) mogą być weryfikowane za pomocą analizy dowodów i deklaracji lub obserwacji (z możliwością uzupełnienia o rozmowę). Przykładami dopuszczonych tu dowodów mogą być: raporty podsumowujące pracę szkoleniową, organizacyjną i badawczą, nagrania przeprowadzonych lekcji, nagrania gier zawodników, artykuły naukowe i profesjonalne z zakresu tenisa stołowego, inne publikacje dotyczące tenisa stołowego. 1.2. Zasoby kadrowe. Weryfikację przeprowadza komisja walidacyjna. Komisja składa się z minimum 3 osób, z których przynajmniej dwie spełniają warunki: - posiadają dyplom trenera przynajmniej klasy I tenisa stołowego (wydany przed wejściem w życie ustawy deregulacyjnej z dnia 13.06.2013); - posiadają 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu procesu szkolenia w tenisie stołowym w okresie ostatnich 15 lat przed uczestnictwem w komisji walidacyjnej. W skład komisji wchodzi przewodniczący komisji. 1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne. W celu przeprowadzenia weryfikacji części teoretycznej instytucja certyfikująca zapewnia warunki umożliwiające każdej osobie przystępującej do walidacji samodzielną pracę. W celu weryfikacji efektów uczenia się w części praktycznej instytucja certyfikująca zapewnia: - halę sportową z odpowiednim oświetleniem (minimum 600 lux); - sprzęt sportowy: stoły do tenisa stołowego, siatki do stołów, płotki, rakietki, piłki; - ekran, rzutnik, komputer; - jeśli osoba przystępująca do walidacji nie zapewni własnej grupy szkoleniowej w trakcie walidacji, wówczas obowiązek zapewnienia grupy szkoleniowej spoczywa na instytucji certyfikującej. Weryfikacja umiejętności może być przeprowadzona w miejscu wskazanym przez osobę przystępującą do walidacji. 2. Etapy identyfikowania i dokumentowania. Nie określa się wymogów dla etapów identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się. Instytucja certyfikująca musi zapewnić możliwość odwołania się od każdego etapu walidacji.
5 poziom Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie
Obwieszczenie Ministra Sportu z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 23 marca 2020 r., poz. 318)
Osoba posiadająca kwalifikację "Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym" samodzielnie organizuje, prowadzi, kontroluje i ocenia proces szkolenia podstawowego w tenisie stołowym (w tym jednostki treningowej). Opracowuje roczny plan szkolenia podstawowego, ukierunkowuje go na rozwój techniczno-taktyczny, motoryczny, mentalny uczestników, zgodnie z ich predyspozycjami do wybranego typu i stylu gry. Kształtuje kompletnego zawodnika od strony technicznej i taktycznej. Ocenia dyspozycję zawodników do uczestniczenia w procesie szkoleniowym i zawodach sportowych, a także przyporządkowuje zawodników do grup szkoleniowych. Naucza złożonych zadań ruchowych. Przygotowuje zawodników do udziału w zawodach, opracowując taktykę gry oraz analizując jej skuteczność. Wykorzystuje różnorodne narzędzia komunikacji i motywacji. Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do konstruowania mikrosystemu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym. Aktualizuje i poszerza wiedzę z zakresu prowadzenia procesu szkolenia w tenisie stołowym. Wykorzystując umiejętności interpersonalne, przekazuje wiedzę i umiejętności w środowisku sportowym, m.in. przez szkolenie osób z niższymi kwalifikacjami.

Wyświetlone 1-6 z 6.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Uwarunkowania planowania procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym5100
22Opracowywanie rocznego planu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym5120
33Organizowanie i realizowanie rocznego procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym5400
44Przygotowywanie zawodników do udziału w zawodach5150
55Konstruowanie mikrosystemu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym5200
66Rozwijanie umiejętności prowadzenia procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym5150


Okres ważności certyfikatu: 6 lat. Z chwilą uzyskania przez osobę posiadającą kwalifikację kwalifikacji z obszaru tenisa stołowego z wyższym poziomem PRK, niniejsza kwalifikacja staje się bezterminowa. Warunkiem przedłużenia ważności certyfikatu jest przedstawienie raportu aktywności. Raport podsumowuje pracę szkoleniowo-organizacyjną, dokumentuje prowadzenie działań, do których jest przygotowana osoba posiadająca kwalifikację. Raport uwzględnia: liczbę udzielonych lekcji, liczbę przeszkolonych osób, efekty pracy szkoleniowej, organizacyjnej, badawczej, opis przeprowadzonych działań, postępów uczestników w zakresie rozwoju motorycznego i technicznego, nagrania przeprowadzonych lekcji, nagrania gier zawodników. Raport może być uzupełniony wykazem artykułów naukowych i profesjonalnych z zakresu tenisa stołowego, innych publikacji dotyczących tenisa stołowego, których autorem lub współautorem jest osoba przystępująca do rewalidacji. Opis przeprowadzonych działań może uwzględniać: stosowanie narzędzi diagnozujących rozwój motoryczny i techniczny uczestników, testów jakości Liu Tianyanga, testów struktury ruchu – listy kontrolne dla około 100 technik. Raport podlega ocenie przez komisję powołaną przez instytucję certyfikującą.
Certyfikat
Brak.
813 - Nauki o sporcie i kulturze fizycznej
 
Włączona