Processing...

Organizowanie wycieczek górskich
kwalifikacja cząstkowa
4

Osoba posiadająca kwalifikację: “Organizowanie wycieczek górskich” organizuje wszelkie wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w tym również te, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, charakterystyczną dla górskich szlaków turystycznych. Zawężenie rejonu turystycznego, w którym specjalizuje się posiadacz kwalifikacji, znajduje uzasadnienie w postaci nietypowych zagrożeń, pojawiających się jedynie w górach, skutkujących częstymi wypadkami. Osoba ta dysponuje specyficzną wiedzą i umiejętnościami: szybkiego, bieżącego reagowania na niebezpieczeństwa gór, korygowania planów wycieczek, dostosowywania ich do warunków i okoliczności, ewentualnego udzielania pierwszej pomocy i wzywania służb ratowniczych. Posiadacz kwalifikacji “Organizowanie wycieczek górskich” jest w stanie w krótkim czasie, skutecznie podjąć działania znoszące negatywny wpływ zagrożeń, występujących w górach, na bezpieczeństwo turystów. Organizując wycieczkę górską, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo jej uczestników. Posiadacz kwalifikacji wykorzystuje w swojej pracy doświadczenie profesjonalistów z innych dziedzin, np. przewodników górskich i instruktorów sportów uprawianych w górach, ratowników GOPR i TOPR. Nie zastępuje tych specjalistów, lecz współpracuje z nimi w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki. Biegle zna i wykorzystuje szeroko rozumianą infrastrukturę turystyczną, przepisy prawa dotyczące turystyki górskiej, w tym dzieci i młodzieży, jurysdykcję służb ratowniczych w górach. Osoba posiadająca kwalifikację jest gotowa do organizowania wycieczek w obszarach górskich, zarówno w ramach podejmowanego zatrudnienia, jak i własnej działalności gospodarczej oraz w formie wolontariatu. Szczególnie ważna jest jej rola we wspomaganiu działań organizacji pożytku publicznego.
180
Kwalifikacją w szczególności mogą być zainteresowani: ● nauczyciele; ● opiekunowie grup młodzieżowych, np. w organizacjach pożytku publicznego, w ruchach oazowych; ● wychowawcy kolonijni; ● harcerze; ● organizatorzy i kierownicy wypoczynku dzieci i młodzieży.
Kwalifikacja pełna na poziomie 4 PRK
Warunkiem przystąpienia do walidacji jest: ukończone 18 lat, co najmniej 8-godzinny kurs pierwszej pomocy odbyty w ostatnich 2 latach.
Góry to miejsce, w którym od wieków ludzie szukali spełnienia oczekiwań estetycznych, mistycznych, wrażeń, sukcesów, walki z żywiołami czy przyjaźni pozostających na całe życie. Działalność organizacji pozarządowych w sferze turystyki i krajoznawstwa oraz na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, jako działalność niekomercyjna w sferze turystyki, należy do sfery zadań publicznych. Ze względu na aktywność oraz potrzebę bycia w górach osób nieprzygotowanych do specyficznych zagrożeń, charakterystycznych wyłącznie dla obszarów górskich, zawsze dochodziło i nadal dochodzi tam do wielu wypadków, także tragicznych. Statystyki służb ratownictwa górskiego na świecie są zgodne, góry to miejsce szczególnie obfitujące w zagrożenia. Wg danych GOPR/TOPR średnio, rocznie w polskich górach ma miejsce ok. 1500 wypadków, z czego kilkadziesiąt kończy się śmiercią. Wiele z nich to poważne urazy, zachorowania, zaginięcia. Gdy dodamy do tego wypadki narciarskie (5000-6000), to liczba zdarzeń staje się przytłaczająca. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2015-2017 przeprowadziło łącznie 1965 akcji, w trakcie których 574 razy wykorzystano śmigłowiec ratowniczy. Zorganizowano 679 wielogodzinnych wypraw ratowniczych. Niestety, 54 wypadki zakończyły się śmiercią. Z kolei Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe tylko w pierwszym półroczu 2017 roku zanotowało 856 akcji, a w sezonie letnim 2015 przeprowadziło aż 872 akcje z 15 ofiarami śmiertelnymi. W latach 2015-2017 GOPR łącznie przeprowadziło 5309 akcji ratowniczych w górach. Wiele z nich jest wynikiem niewłaściwego przygotowania tras, braku umiejętności czy nieodpowiedniego wyposażenia. Edukacja górska (choć z roku na rok coraz lepsza) jest w Polsce niewystarczająca. Turystyka specjalistyczna zyskuje popularność, jednak turyści po prostu nie wiedzą, jak się zachować, co wziąć po uwagę, czy jak przygotować wycieczkę. Modzie na aktywne spędzanie czasu, sporty ekstremalne, szukanie przygód towarzyszy wzrastająca liczba tragicznych zdarzeń. Tylko odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz praktyczne daje możliwość minimalizowania ryzyka i bezpiecznego powrotu z gór. Dotyczy to także grup zorganizowanych, szczególnie dzieci i młodzieży, które powinny być powierzane kompetentnym opiekunom. . Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki precyzuje, iż: „…krajoznawstwo i turystyka są organizowane w formie: (…) wycieczek krajoznawczo-turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce, (…) specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych, w których udział wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych…”. „Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, kierownik i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki.” Kwalifikacja: Planowanie i organizowanie wycieczek górskich wpisuje się w warunki podyktowane ww. rozporządzeniem, nie tylko w odniesieniu do wycieczek organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych, ale również we wszystkich innych instytucjach i organizacjach, w tym pożytku publicznego. Skierowana jest jednak precyzyjnie do osób organizujących oraz odpowiadających za wycieczki i wypoczynek dzieci i młodzieży na terenie gór. Dzięki własnym umiejętnościom oraz przygotowaniu merytorycznemu, osoby te będą popularyzowały i upowszechniały umiejętność bezpiecznego wykorzystania walorów terenów górskich, co w efekcie doprowadzi do zminimalizowania ryzyka wystąpienia sytuacji niebezpiecznych. Wzrośnie dzięki temu liczba osób kompetentnych i przygotowanych do organizowania wycieczek i czasu wolnego w górach oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych typowych dla górskich form turystyki. Zainteresowanie kwalifikacją dominuje wśród ludzi żyjących w górskich obszarach turystycznych np. wśród właścicieli pensjonatów, wyciągów narciarskich czy biur podróży. Świadomość specyfiki górskiej i zagrożeń z nią związanych dotyczy także mieszkańców pozostałych regionów Polski, dlatego kwalifikacja odpowiada na aktualne oraz przewidywane potrzeby społeczne ujawniane w całym kraju. Od kilku lat wzrasta liczba turystów wybierających się w góry. Dla przykładu, w województwie małopolskim od 2009 roku stale wzrasta liczba odwiedzających. Szacuje się, że o kilka % każdego roku. W 2016 roku Małopolskę odwiedziła rekordowa liczba ludzi - 16 mln. Natomiast organizacji non-profit, których głównymi dziedzinami działalności jest sport, turystyka i rekreacja, było w 2017 r. 25,7 tysięcy (dane GUS). Podsumowując, większa liczba świadomych turystów i opiekunów grup to szansa, że górskie wycieczki zawsze zakończą się szczęśliwie, a góry przyniosą radość i dobre wspomnienia.
Brak
Organizowanie wycieczek górskich. Kwalifikacja ta otwiera rynek pracy i niewątpliwie wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa uczestników wycieczek górskich obsługiwanych przez osoby posiadające tą kwalifikację. Przedmiotowa kwalifikacja może stanowić atrakcyjne uzupełnienie kształcenia branżowego realizowanego w systemie oświaty np. dla uczniów kształconych np. w zawodzie Technik organizacji turystyki. Zastosowane w załączniku kryteria pozwolą osobom posiadającym przedmiotową kwalifikację dysponować wystandaryzowaną wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi w zakresie organizowania wycieczek w obszarach górskich szybkiego oraz właściwego reagowania na różnego rodzaju niebezpieczeństwa w górach. Zapewnienie wykwalifikowanych kadr przygotowanych do świadczenia usług w ww. zakresie pozytywnie wpłynie na poprawę jakości świadczenia usług turystycznych oraz bezpieczeństwa turystów w górach.
Osoba posiadająca kwalifikację może zostać zatrudniona lub prowadzić następujące przedsięwzięcia: ● organizowania wycieczek w obszarach górskich, szczególnie w organizacjach pożytku publicznego, a także w szkołach i placówkach oświatowych; ● prowadzić instruktaż z zakresu bezpieczeństwa w górach dla różnych grup docelowych; ● pracować jako organizator wypoczynku dzieci i młodzieży w terenach górskich; ● być doradcą z zakresu organizacji bezpiecznego wypoczynku w biurach podróży, stowarzyszeniach, w tym organizacjach pożytku publicznego, w tym organizacjach harcerskich, szkołach i innych instytucjach organizujących wyjazdy w góry; ● być zatrudniona w urzędach i instytucjach państwowych – w wydziałach obejmujących zakresem działania tematykę bezpieczeństwa w górach.
Metody weryfikacji – analiza dowodów i deklaracji – obejmuje wszystkie zestawy efektów uczenia się (np. uprawnienia kwalifikowanej pierwszej pomocy, kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży, ratownika górskiego, przewodnika górskiego), umożliwia zwolnienie z weryfikacji części lub wszystkich efektów uczenia się. Test teoretyczny – sprawdzenie wiedzy, wymaganej w zestawach 1–3 efektów uczenia się. Konieczne jest ujęcie w teście wykonania pełnej dokumentacji wycieczki górskiej. Dodatkowo może być zastosowana metoda wywiadu swobodnego (rozmowa z komisją walidacyjną). W trakcie opracowania programu, regulaminu, budżetu kandydat wykorzystuje dostarczone materiały. Zasoby kadrowe – weryfikację przeprowadza komisja złożona z trzech asesorów, w tym przewodniczącego komisji, oraz dwóch członków komisji. Przewodniczącym jest jeden z asesorów. Asesorzy spełniają łącznie następujące warunki (poświadczone umowami, referencjami), przy czym każdy członek komisji walidacyjnej spełnia co najmniej 2 z niżej wymienionych: posiada doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu min. 3 szkoleń z zakresu bezpieczeństwa w górach w 3 ostatnich latach, posiada uprawnienia kwalifikowanej pierwszej – pomocy oraz uczestniczył w co najmniej 1 przedsięwzięciu dotyczącym profilaktyki górskiej w roku; posiada doświadczenie w zakresie organizacji imprez turystycznych w ostatnich 3 latach; – jest czynnym przewodnikiem górskim; – posiada wiedzę z zakresu metod walidacji; – posiada minimum 3-letnie doświadczenie egzaminacyjne. – Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne – instytucja certyfikująca musi zapewnić na czas trwania egzaminu salę egzaminacyjną spełniającą warunki do przeprowadzenia testu teoretycznego. Sala egzaminacyjna jest wyposażona w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Pozostałe wymagane materiały do przeprowadzenia walidacji: mapy, przewodniki, notatniki, przyrządy do pisania, linijka, kalkulator, pakiet danych (charakterystyka grupy, cele wycieczek, termin, czas trwania, forma pobytowa, limit budżetowy), według których przygotowana jest dokumentacja wycieczek. Identyfikowanie i dokumentowanie Nie określa się wymogów dla etapu identyfikowania i dokumentowania.
4 poziom Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze turystyka
M.P z dnia 03-04-2020 r. poz. 335 - OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Organizowanie wycieczek górskich”do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Osoba posiadająca kwalifikację organizuje wycieczki z zastosowaniem zasad bezpiecznej turystyki górskiej, z uwzględnieniem sposobów zachowania się w sytuacjach awaryjnych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Gromadzi i przetwarza informacje z zakresu ogólnej wiedzy o górach, topografii terenu, meteorologii, unikania zagrożeń w górach oraz zdrowego trybu życia i pierwszej pomocy. Dostosowuje program wycieczki do poziomu zaawansowania grupy docelowej, oblicza czas przejść, rozpoznaje punkty krytyczne i miejsca szczególnie niebezpieczne, korzysta z usług przewodników górskich. Dobiera wyposażenie niezbędne do realizacji wycieczki górskiej. Przyjmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo, w tym życie i zdrowie, uczestników wycieczki.

Wyświetlone 1-3 z 3.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Upowszechnianie wiedzy o górach i bezpiecznej turystyce górskiej460
22Realizowanie wycieczki górskiej485
33Promowanie zdrowego trybu życia i edukacja w zakresie pierwszej pomocy435


Bezterminowo
Certyfikat
Nie dotyczy
812 - Podróże, turystyka i wczasy
 
Włączona