Processing...

Wspomaganie obsługi procesów księgowych
kwalifikacja cząstkowa
3

Osoba posiadająca kwalifikację „Wspomaganie obsługi procesów księgowych” jest przygotowana do samodzielnego dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych w zakresie rozrachunków, księgowości materiałowo-towarowej, aktywów pieniężnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ewidencjonuje operacje gospodarcze w księgach rachunkowych, wykonując czynności prowadzące do zamknięcia ksiąg rachunkowych. Jest przygotowana do sporządzania bilansu oraz rachunku zysków i strat dla jednostek małych, zdefiniowanych w ustawie o rachunkowości. Może pracować w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, centrach obliczeniowych oraz biurach rachunkowych, zajmując takie stanowiska, jak m.in.: asystent księgowego, młodszy księgowy, pomoc księgowa.
120
Kwalifikacją mogą być zainteresowane osoby, które: • są absolwentami szkół średnich, szczególnie ogólnokształcących; • są studentami lub absolwentami wyższych uczelni; • rozpoczynają pracę zawodową i zamierzają związać swoją przyszłość z księgowością; • są zainteresowane zdalnym wykonywaniem pracy; • wspierają pracę zespołów księgowych, jako np. fakturzyści lub asystenci księgowych, osoby wdrażające systemy lub tworzące systemy finansowo-księgowe; • posiadają kwalifikację „Obsługa procesów kadrowo-płacowych” i chciałyby poszerzyć swoje kompetencje; • chciałyby zmienić zawód lub potrzebują aktywizacji zawodowej.
Warunkiem przystąpienia do walidacji jest posiadanie minimum średniego wykształcenia.
Warunkiem przystąpienia do walidacji jest posiadanie minimum średniego wykształcenia.
Stałe zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników działów finansowo-księgowych związane jest z dynamiką i szerokim zakresem zmian przepisów regulujących zasady prowadzenia ewidencji księgowej przez przedsiębiorstwa. Zapotrzebowanie ze strony rynku pracy przekłada się na zainteresowanie kandydatów uzyskaniem kwalifikacji z obszaru rachunkowości. Kwalifikacja “Wspomaganie obsługi procesów księgowych” należy do grupy kwalifikacji związanych z rachunkowością. Odpowiada na potrzeby rynku pracy związane z zatrudnianiem osób wspomagających pracę księgowych. Stanowi również podstawę do dalszego rozwoju zawodowego osób zainteresowanych podejmowaniem pracy w obrębie rachunkowości, a także w innych specjalnościach, jak np. w obsłudze procesów kadrowo-płacowych lub usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych i podatkowych. Skalę zainteresowania kwalifikacją może obrazować fakt, że w latach 2009 - 2017 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) wydało ponad 40 tys. certyfikatów asystenta do spraw księgowości, potwierdzających posiadaną wiedzę i umiejętności. Warto zauważyć, że w ujęciu globalnym – z punktu widzenia pracodawców – wśród 10 najtrudniejszych do obsadzenia stanowisk pracy na siódmym miejscu znajdują się pracownicy działów księgowych i finansowych (ManpowerGroup, „Badanie: Niedobór Talentów 2016/2017”). Raport McKinseya „Polska 2025 – Nowy motor wzrostu w Europie” wskazuje sektory polskiej gospodarki o dużym potencjale wzrostu. Ich dynamiczny rozwój wymaga m.in. rozwoju sektora zaawansowanych usług dla biznesu, w tym usług z obszaru rachunkowości. Warto również odnotować, że według “Barometru zawodów” na 2018 r. (https://barometrzawodow.pl/pl/polska/prognozy-na-mapach/2018/pracownicy-ds-rachunkowosci-i-ksiegowosci,2018,polska,,polska,,15,,88,,,,0,1,#) prognozuje się stały poziom (a w niektórych regionach – wzrost) zapotrzebowania na pracowników – asystentów do spraw księgowych. O zapotrzebowaniu na kwalifikacje z obszaru księgowości świadczą oferty pracy obecne w mediach oraz zgłaszane do SKwP przez przedsiębiorstwa, instytucje sektora finansów publicznych, biura rachunkowe oraz stowarzyszenia i fundacje.
Kwalifikacje o zbliżonym charakterze: • A.35 „Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji”: zawiera efekty uczenia się dotyczące dokumentowania zorganizowanych procesów gospodarczych, prowadzenia ich ewidencji księgowej i sporządzania sprawozdań finansowych. Wspólne zestawy efektów uczenia się – w zakresie organizowania działalności gospodarczej i obliczania podatków: “sporządza dokumenty związane z obrotem zapasami oraz środkami pieniężnymi”; • A.36 „Prowadzenie rachunkowości”: efekty uczenia się zawarte w kwalifikacji „Wspomaganie obsługi procesów księgowych” wskazują na bardziej precyzyjne i szczegółowe przygotowanie w zakresie wspomagania obsługi procesów księgowych. Wspólne zestawy efektów uczenia się – w zakresie dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych oraz w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego: “Sporządza jednostkowe sprawozdania finansowe”; • A.65 „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych”: zawiera efekty uczenia się w zakresie rozliczania podatków i innych danin publicznych. W kwalifikacji „Wspomaganie obsługi procesów księgowych” pomija się efekty uczenia się w zakresie zadań kadrowych, natomiast potwierdza się efekty dotyczące prowadzenia ewidencji rozrachunków z pracownikami, co sprzyja kompleksowej obsłudze tych rozrachunków, ich kontrolowania dla unikania błędów w rozliczeniach nie tylko z pracownikami, ale również z urzędami skarbowymi i oddziałami ZUS. Efekty uczenia się opisane dla kwalifikacji „Wspomaganie obsługi procesów księgowych” - w odróżnieniu od efektów opisanych dla kwalifikacji “technik rachunkowości” i “technik ekonomista” – pozwalają osobie posiadającej tę kwalifikację na kompleksowe wsparcie obsługi procesów księgowych w przedsiębiorstwie. Kwalifikacja „Wspomaganie obsługi procesów księgowych” stanowi najniższy poziom w obszarze kwalifikacji związanych z rachunkowością i może stanowić podstawę do dalszego rozwoju zawodowego w obszarze rachunkowości (kwalifikacje: “Obsługa procesów księgowych”, “Zarządzanie procesami księgowymi”), jak również w innych specjalnościach (kwalifikacje: “Obsługa procesów kadrowo-płacowych”, “Zarządzanie procesami kadrowymi”, “Zarządzanie procesami płacowymi”, “„Świadczenie usług księgowych”).
W ramach poszczególnych etapów procesu włączania niniejszej kwalifikacji rynkowej do ZSK: 1) przeprowadzono konsultacje z zainteresowanymi środowiskami, w celu pozyskania opinii nt. celowości włączenia kwalifikacji do ZSK, w trakcie których uzyskano opinię od następujących podmiotów: Politechniki Częstochowskiej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, Krajowego Związków Banków Spółdzielczych, Komitetu Standardów Rachunkowości 2) zasięgnięto opinii specjalistów w sprawie społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia proponowanej kwalifikacji rynkowej do ZSK; 3) powołano ekspertów do przedstawienia rekomendacji dotyczącej przypisania poziomu PRK do kwalifikacji. Na podstawie zebranych opinii w trakcie konsultacji od poszczególnych podmiotów, specjalistów reprezentujących branżę ekonomiczną z zakresu księgowości dokonano oceny efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji, adekwatności wymagań dotyczących walidacji oraz celowości włączenia kwalifikacji rynkowej do ZSK. Opinie przekazane w ramach konsultacji środowiskowych oraz przez specjalistów wskazują co do zasady na ogólną potrzebę włączenia przedmiotowej kwalifikacji do ZSK, jako ważnego elementu profesjonalizacji i podwyższania jakości usług świadczonych w obszarze księgowości. Według opinii uzyskanych podczas konsultacji, włączenie kwalifikacji „wspomaganie obsługi procesów księgowych” odpowiada potrzebom rynku pracy, gdyż analiza rynku zarówno od strony pracodawcy, jak i pracownika wskazuje na stały lub rosnący popyt na pracowników rachunkowości o podstawowych kwalifikacjach – zwłaszcza w podmiotach usługowo prowadzących księgi rachunkowe oraz w centrach obliczeniowych. Zespół ekspertów w ramach konsultacji projektu kwalifikacji dokonał porównania wymaganych efektów uczenia się z charakterystykami poziomów PRK w celu przypisania odpowiedniego poziomu PRK do kwalifikacji. Rekomendacja zespołu ekspertów odnośnie poziomu PRK została przedłożona do Rady Interesariuszy, gdzie uzyskała pozytywną opinię.
Kwalifikacja „Wspomaganie obsługi procesów księgowych” stanowi najniższy poziom w obszarze kwalifikacji związanych z rachunkowością i jest podstawą do dalszego rozwoju zawodowego, nie tylko w obszarze rachunkowości, ale również w innych specjalnościach, jak np. kadrowo-płacowych czy doradztwa podatkowego lub informatycznego w zakresie finansów. Osoba posiadająca kwalifikację może pracować w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, centrach obliczeniowych oraz biurach rachunkowych, zajmując takie stanowiska, jak m.in.: asystent księgowego, młodszy księgowy, pomoc księgowa.
Metody stosowane w walidacji Do weryfikacji efektów uczenia się wskazanych dla kwalifikacji stosuje się następujące metody: test wiedzy lub studium przypadku. Przez test wiedzy rozumie się test jednokrotnego wyboru. Przez studium przypadku rozumie się zadanie pisemne polegające na wykonaniu obliczeń, interpretacji wyników, wskazaniu ujęcia w ewidencji itp. Zasoby kadrowe Instytucja certyfikująca powołuje komisję walidacyjną, która projektuje i odpowiada za proces walidacji w instytucji, w tym podejmuje decyzję kończącą walidację. Komisja walidacyjna wyznacza zespół egzaminacyjny, który odpowiada za weryfikację posiadania efektów uczenia się przez osoby przystępujące do walidacji. Członkowie zespołu egzaminacyjnego nie muszą być członkami komisji walidacyjnej. Każdy członek komisji walidacyjnej musi posiadać udokumentowane: ‒ wykształcenie wyższe magisterskie; ‒ co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub egzaminowaniu z zakresu rachunkowości (lub o zbliżonym charakterze) lub co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe z zakresu rachunkowości (lub o zbliżonym charakterze) na stanowisku kierowniczym, lub tytuł zawodowy (biegły rewident lub doradca podatkowy). Każdy członek zespołu egzaminacyjnego musi posiadać udokumentowane: ‒ wykształcenie wyższe; ‒ co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub egzaminowaniu z zakresu rachunkowości (lub o zbliżonym charakterze) lub co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe z zakresu rachunkowości (lub o zbliżonym charakterze) na stanowisku kierowniczym, lub tytuł zawodowy (biegły rewident lub doradca podatkowy). Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji Instytucja prowadząca walidację zapewnia pomieszczenie umożliwiające osobom, które przystąpiły do walidacji, samodzielną pracę. W trakcie weryfikacji osoby przystępujące do walidacji: ‒ mogą wykonywać obliczenia na kalkulatorze biurowym; ‒ mogą korzystać z aktów prawnych bez komentarza; ‒ nie mogą korzystać z pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych; ‒ nie mogą korzystać z urządzeń mobilnych. Weryfikacja jest przeprowadzana w formie pisemnej w sposób zapewniający anonimowość arkuszy weryfikacyjnych kandydatów przystępujących do weryfikacji. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest inna forma weryfikacji uwzględniająca potrzeby osób niepełnosprawnych. Instytucja certyfikująca zapewnia wsparcie osobie przystępującej do walidacji w zakresie identyfikowania posiadanych efektów uczenia się. Wsparcie w zakresie identyfikowania można prowadzić dowolnymi metodami. Wsparcie w zakresie identyfikowania posiadanych efektów uczenia się może być zapewnione przez doradcę walidacyjnego. Doradca walidacyjny, aby identyfikować efekty uczenia się, musi: ‒ rozumieć cele walidacji; ‒ stosować metody i narzędzia pomocne przy identyfikowaniu efektów uczenia się; ‒ znać efekty uczenia się oraz ścieżkę walidacji określone dla danej kwalifikacji. Metody stosowane przez doradcę mogą obejmować m.in. wywiad swobodny lub bilans kompetencji. Instytucja certyfikująca zapewnia bezstronną i niezależną procedurę odwoławczą, w ramach której osoby uczestniczące w procesie walidacji i certyfikacji mają możliwość odwołania się od decyzji dotyczących przebiegu walidacji, w szczególności decyzji kończącej walidację. Odwołanie jest rozpatrywane przez osoby niebiorące udziału w podejmowaniu zaskarżanych decyzji. Instytucja certyfikująca zapewnia osobom walidowanym wgląd do prac egzaminacyjnych.
Nie dotyczy
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Wspomaganie obsługi procesów księgowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 16 marca 2020 r., poz. 294).
Osoba posiadająca kwalifikację „Wspomaganie obsługi procesów księgowych” jest przygotowana do wykonywania prostych, podstawowych i typowych zadań, dotyczących dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych w zakresie rozrachunków (w tym z tytułu wynagrodzeń i związanych z nimi rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędem skarbowym), księgowości materiałowo-towarowej, aktywów pieniężnych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,kapitałów, a także przychodów i kosztów. Identyfikuje dowody księgowe, sporządza własne dowody księgowe, weryfikuje własne i obce dowody księgowe. Ujmuje operacje gospodarcze w księgach rachunkowych oraz wykonuje czynności prowadzące do ustalenia wyniku finansowego i do zamknięcia ksiąg rachunkowych. Jest przygotowana do sporządzania bilansu oraz rachunku zysków i strat dla jednostek, w których występują podstawowe, typowe operacje gospodarcze. W trakcie wykonywania zadań zawodowych stosuje podstawowe rozwiązania wynikające z przepisów prawa krajowego. Wykonuje powtarzalne czynności w przewidywalnych warunkach, zgodnie z wytycznymi osób nadzorujących. Przyjmuje odpowiedzialność za samodzielne wykonanie powierzonych zadań.

Wyświetlone 1-2 z 2.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Dokumentowanie i ewidencjonowanie podstawowych, typowych operacji gospodarczych zgodnie z przepisami o rachunkowości 390
22Sporządzanie bilansu oraz rachunku zysku i strat dla jednostek, w których występują jedynie podstawowe, typowe operacje gospodarcze330

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE(brak wartości)aktywny

Certyfikat jest ważny 5 lat od daty jego wystawienia. Warunkiem przedłużenia certyfikatu jest złożenie: ‒ oświadczenia o uczestniczeniu w zajęciach edukacyjnych dotyczących zagadnień opisanych w kwalifikacji (łącznie co najmniej 40 godzin zegarowych w okresie 5 lat od daty wystawienia certyfikatu albo jego przedłużenia) lub oświadczenia o wykonywaniu pracy zarobkowej, w której jest wykorzystywana kwalifikacja (przez 30 miesięcy w okresie 5 lat od daty wystawienia certyfikatu albo jego przedłużenia) lub oświadczenia o pracy dydaktycznej w zakresie kwalifikacji (w wymiarze 24 godzin lekcyjnych w okresie 5 lat od daty wystawienia certyfikatu albo jego przedłużenia); powyższe okresy mogą podlegać, w ujęciu procentowym proporcjonalnym do wskazanego okresu, sumowaniu; oświadczenia mogą być wyrywkowo weryfikowane poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów; ‒ wniosku o przedłużenie ważności certyfikatu nie później niż w okresie 3 miesięcy przed dniem zakończenia jego ważności.
Certyfikat
Nie dotyczy
344 - Rachunkowość i podatki
 
Włączona