Processing...

Pakowanie posiłków i pomoc w dostarczaniu do odbiorcy
kwalifikacja cząstkowa
1

Kwalifikacja kierowana jest głównie do osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym (w tym uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkół przysposabiających do pracy) oraz innych osób, które zajmują się pakowaniem posiłków i dostarczaniem do odbiorcy, chcących potwierdzić posiadane umiejętności i kompetencje. Osoba posiadająca kwalifikację "Pakowanie posiłków i pomoc w dostarczaniu do odbiorcy" jest przygotowana do wykonywania prostych zadań, w tym do porcjowania, pakowania i wydawania posiłków, pod nadzorem przełożonego. Zajmuje się pomocą w w załadunku, dostarczeniu i rozładunku posiłków. Posiada także podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Powyższe umiejętności są prostymi, schematycznymi czynnościami. Osoby posiadające powyższą kwalifikację mogą podjąć pracę w dostosowanych do ich potrzeb i możliwości firmach produkujących i przetwarzających żywność, restauracjach, barach, stołówkach oraz w placówkach żywienia zbiorowego. Orientacyjny nakład pracy potrzebny do uzyskania kwalifikacji może wynosić do 120 godzin.
120
Kwalifikacja kierowana jest głównie do uczniów i absolwentów szkół specjalnych, którzy legitymują się niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i mają możliwość podjęcia aktywności zawodowej lub innych osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji na tym poziomie.
Brak wymagań
Brak warunków
Według danych BAEL wskaźnik zatrudnienia w III kwartale 2016 roku wśród osób z niepełnosprawnością wyniósł 14,6 %. Wśród osób objętych badaniem aż 84% przyznaje wprost, że nie poszukują aktywnie pracy. Sytuacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (absolwenci szkół specjalnych) na rynku pracy jest niezwykle trudna. Na pierwszy plan wysunęła się bierność absolwentów szkół specjalnych. W najtrudniejszej sytuacji znajdują się pensjonariusze domów pomocy społecznej. Po zakończeniu edukacji pomimo pełnej sprawności fizycznej nikt nie wspiera jakiejkolwiek formy aktywizowania tych osób. W konsekwencji pojawiają się niepożądane zachowania, które zamiast działaniami terapeutycznymi tłumione są nadmierną lekoterapią. Najnowsze trendy terapeutyczne wskazują, że kluczowy wpływ na kondycję psychofizyczną osoby z niepełnosprawnością intelektualną ma stymulacja aktywności społeczno-zawodowej. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną są wykluczone i żyją na marginesie społeczeństwa, a ich potrzeby często nie są dostrzegane. Praca ma największą wartość terapeutyczną. Aby aktualny rynek pracy (5,9% stopa bezrobocia w Polsce) sięgnął po zasoby w postaci osób z niepełnosprawnością intelektualną, muszą się one wykazać określonymi umiejętnościami – nawet bardzo wąskimi, schematycznymi przez to mniej atrakcyjnymi dla pracownika w normie intelektualnej. Udział osób niepełnosprawnych wśród ogółu osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w grudniu 2015 r. wynosił 6,9%, przy czym wśród zarejestrowanych jako bezrobotni wynosił 6,1%, zaś wśród zarejestrowanych jako poszukujący pracy - 46,8%. W ciągu 2014 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 55,5 tys. ofert pracy dla osób z niepełnosprawnością. Wśród tej liczby 11,4% ofert (6,3 tys.) stanowiły oferty pracy subsydiowanej. Sytuacja długotrwałego pozostawania bez pracy jest bardziej powszechna wśród osób z niepełnosprawnością – co wskazuje na ich gorsze położenie na rynku pracy. Z kolei badania opinii bezrobotnych osób z niepełnosprawnością uwidaczniają, że większość z nich aktywnie poszukuje pracy i chce pracować, a około 1/5 jest zwolennikami pomocy socjalnej, która umożliwiłaby niepodejmowanie zatrudnienia. Z badań opinii pracodawców wynika, że w około 1/5 firm lub instytucji publicznych zatrudnia osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną. Jednocześnie dla ¼ respondentów niepełnosprawność fizyczna lub intelektualna stanowiła barierę przy zatrudnieniu pracownika, przy czym najczęściej wymieniane uzasadnienia miały naturę ekonomiczną lub technologiczną [1]. Na rynku pracy (w obszarze gastronomii) istnieje duże zapotrzebowanie na zatrudnienie w charakterze personelu pomocniczego, co jest powiązane ze współczesnymi trendami związanymi z żywieniem. W Polsce coraz większą popularnością cieszą się firmy kateringowe oferujące kompletne zestawy posiłków dla odbiorców indywidualnych. Szeroka oferta firm kateringowych w tym zakresie obejmuje między innymi posiłki zbilansowane pod względem kalorycznym, specjalne diety dostosowane do preferencji bądź potrzeb żywieniowych (w związku z chorobami) bądź bogate w konkretne składniki odżywcze. Oferta kateringowa kierowana jest do wielu grup odbiorców, w tym m.in.: − osób pracujących w zawodach wymagających dużego zaangażowania (niemających czasu na sporządzanie posiłków samodzielnie); − osób chorych, posiadających specyficzne wymogi żywieniowe; − osób chcących schudnąć. Biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na tego typu usługi, uzasadnione jest twierdzenie, że zapotrzebowanie na osoby posiadające powyższą kwalifikację będzie stale rosło. Ponadto o zapotrzebowaniu na kwalifikację świadczą wyniki dotyczące uwarunkowań rehabilitacji/aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami [2]. Jedną z istotnych barier w aktywizacji zawodowej wskazywany jest brak posiadanych formalnych kwalifikacji oraz niepełnosprawność intelektualna jako typ niepełnosprawności, który jest postrzegany jako ograniczający gotowość do podjęcia zatrudnienia. Szczególnie pomocna może być koncepcja aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną opracowana i wdrożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Siedlisko” w Staniszczach Wielkich, polegającą na ich aktywizowaniu w przyjaznym i dostosowanym do ich potrzeb i możliwości miejscu pracy. Obowiązki i zadania niepełnosprawnych pracowników dostosowane są do indywidualnych kompetencji i predyspozycji psychofizycznych. Źródła: [1] Mechanizmy zaradcze względem problemów na rynku pracy w województwie opolskim - analiza w oparciu o przeprowadzone badania oraz wiedzę ekspercką, Opole 2010. [2] Badania sytuacji WTZ, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2014.
Powyższa kwalifikacja nie funkcjonuje w ZSK, a także brak na rynku kwalifikacji o podobnym charakterze.
Mieszane opinie podczas konsultacji środowiskowych, z przewagą głosów aprobujących. Większość uwag związana z potencjalnym brakiem zainteresowania potwierdzaniem kwalifikacji lub ze specyfiką opisu kwalifikacji, która dedykowana jest osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Zakres efektów uczenia się przedefiniowany po konsultacjach ze specjalistami i ekspertami. Opinie specjalistów ostatecznie pozytywne.
Kwalifikacja dedykowana jest głównie dla osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, które mogą podjąć pracę na stanowiskach uwzględniających ich potrzeby i możliwości (pod nadzorem przełożonego) w restauracjach, placówkach zbiorowego żywienia, firmach cateringowych.
Metody Do weryfikacji efektów uczenia się stosuje się metodę obserwacji w warunkach rzeczywistych (miejscu pracy) lub w warunkach symulowanych (symulacja) oraz metodę analizy dowodów i deklaracji. Zasoby kadrowe Osoby przygotowujące narzędzia walidacji: w przygotowaniu narzędzi walidacyjnych muszą uczestniczyć osoby posiadające doświadczenie w pracy lub nauce z osobami z niepełnosprawnością intelektualną lub osobami z orzeczeniem o niepełnosprawności w związku z chorobami psychicznymi oraz posiadające doświadczenie w przygotowywaniu narzędzi walidacji. W procesie weryfikacji bierze udział komisja walidacyjna. Komisja walidacyjna składa się z minimum 2 członków. Członek komisji walidacyjnej musi spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków: − wykształcenie kierunkowe w obszarze gastronomii oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku osoby kierującej zespołem w zakładzie gastronomicznym, − co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zespołem z co najmniej jednym pracownikiem z niepełnosprawnością intelektualną. Komisja walidacyjna musi składać się z członków spełniających oba te warunki. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne Instytucją certyfikującą, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226), zwaną dalej „instytucją certyfikującą”, może zostać każda instytucja spełniająca poniższe warunki: − posiada doświadczenie w pracy lub szkoleniu osób z niepełnosprawnością intelektualną, − prowadzi działalność gastronomiczną lub posiada bazę gastronomiczną, − jest w stanie zagwarantować warunki niezbędne do przeprowadzenia walidacji. Instytucja przeprowadzająca walidację musi zapewnić: − pomieszczenie socjalne umożliwiające osobie przystępującej do walidacji przebranie się w odzież ochronną, − swobodny dostęp do wszystkich pomieszczeń, w których wykonywane będą czynności lub znajdują się sprzęty lub urządzenia niezbędne do wykonania czynności, − odpowiednie i w pełni sprawne sprzęty lub urządzenia niezbędne do realizacji zadań w ramach walidacji, − odzież ochronną i środki czystości niezbędne do realizacji zadań w ramach walidacji. Etapy identyfikowania i dokumentowania Instytucja prowadząca proces walidacji powinna zapewniać wsparcie dla osób przystępujących do walidacji w zakresie identyfikowania na podstawie dowolnych metod oraz dokumentowania posiadanych efektów uczenia się. Korzystanie z tego wsparcia nie jest obowiązkowe. Doradca walidacyjny Zadaniem doradcy walidacyjnego jest wsparcie osoby przystępującej do procesu walidacji na każdym etapie tego procesu. Doradca walidacyjny pomaga w zidentyfikowaniu posiadanych efektów uczenia się oraz w ich rzetelnym udokumentowaniu na potrzeby walidacji. W szczególności dowodem potwierdzającym posiadanie efektów uczenia się mogą być nagrania audiowizualne, na których osoba przystępująca do walidacji wykonuje czynności świadczące o posiadaniu umiejętności. Nagrania audiowizualne mogą stanowić potwierdzenie wszystkich bądź wybranych efektów uczenia się. Doradca walidacyjny pomaga również w określeniu innych, możliwych do potwierdzenia kwalifikacji rynkowych oraz perspektyw rozwoju i dalszego uczenia się po ich uzyskaniu. Udziela informacji dotyczących przebiegu walidacji, wymagań związanych z przystąpieniem do weryfikacji efektów uczenia się oraz kryteriów i sposobów oceny. Funkcję doradcy walidacyjnego pełni osoba, która posiada: − co najmniej 2-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe związane z pracą w sektorze aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną (w okresie 5 lat przed rozpoczęciem procesu walidacji), − doświadczenie w weryfikowaniu efektów uczenia się lub ocenie kompetencji, − umiejętność stosowania metod i narzędzi wykorzystywanych przy identyfikowaniu i dokumentowaniu kompetencji, − wiedzę dotyczącą kwalifikacji rynkowej „Pakowanie posiłków i pomoc w dostarczaniu do odbiorcy”. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne etapów identyfikowania i dokumentowania Instytucja certyfikująca, która decyduje się na udzielanie wsparcia osobom przystępującym do walidacji w zakresie identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się, zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich warunków, które umożliwią indywidualną rozmowę osoby przystępującej do walidacji z doradcą walidacyjnym.
Nie dotyczy.
Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 1 października 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Pakowanie posiłków i pomoc w dostarczaniu do odbiorcy" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 14.10.2020 r., poz. 937).
Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Pakowanie posiłków i pomoc w dostarczaniu do odbiorcy” wykonuje proste zadania zawodowe pod nadzorem przełożonego. Porcjuje dania, obsługuje zgrzewarkę, pakowarkę, pakuje poszczególne dania do opakowań zbiorczych. Pomaga w dostarczeniu posiłków do odbiorców (np. szpitale, szkoły, firmy) i w odbiorze wykorzystanych pojemników. Czynności wykonywane będą w zróżnicowanych warunkach.

Wyświetlone 1-2 z 2.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Pakowanie posiłków190
22Pomoc w załadunku, dostarczeniu i rozładunku posiłków130


Bezterminowo
Certyfikat
Nie dotyczy
811 - Hotele, restauracje i zbiorowe żywienie
 
Włączona