Processing...

Piekarz - dyplom mistrzowski
kwalifikacja cząstkowa
5

Osoba posiadająca kwalifikację "Piekarz - dyplom mistrzowski" jest gotowa do samodzielnego wykonywania wyrobów piekarskich. Posiada szeroką wiedzę piekarską, w tym o procesach zachodzących w trakcie miesienia, fermentacji i pieczenia wyrobów piekarskich. Na bazie wiedzy piekarskiej i własnego doświadczenia, tworzy autorskie receptury. Posługuje się zarówno tradycyjnym jak i nowoczesnym sprzętem piekarskim. Planuje wykonanie wyrobów piekarskich, w tym wykonuje nieszablonowe okolicznościowe zamówienia. Nadzoruje i kontroluje przebieg procesów piekarskich oraz w razie konieczności koryguje błędy współpracowników. W swojej pracy kieruje się zasadami GHP (ang. Good Hygiene Practice) oraz GMP (ang. Good Manufacturing Practice). Jest przygotowana do kontrolowania krytycznych punktów kontroli i wdrażania działań korygujących, zgodnie z wdrożonymi w firmie systemami zapewniania jakości. Osoba posiadająca kwalifikację "Piekarz - dyplom mistrzowski" może promować sztukę piekarską np. w czasie wydarzeń o charakterze otwartym, programach kulinarnych, festiwalach, targach i wydarzeniach branżowych. Osoba posiadająca kwalifikację “Piekarz - dyplom mistrzowski” jest przygotowana do samodzielnego wykonywania zadań zawodowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej, w tym stosowania odpowiednich przepisów prawa, planowania i wdrażania działań marketingowych, wdrażania usprawnień technicznych i organizacyjnych, prowadzenia dokumentacji firmy. Odpowiada za członków zespołu i za organizację pracy w zespole, tj. przede wszystkim planuje i nadzoruje pracę zespołu oraz ocenia jakość zadań wykonywanych przez poszczególnych pracowników. Dba o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa żywności, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Osoba posiadająca tą kwalifikację jest także przygotowana do udzielania instruktażu i doradztwa związanego z doskonaleniem zawodowym współpracowników. Stosuje zróżnicowane metody nauczania na bazie podstawy programowej, programów nauczania w zawodzie oraz uczenia w procesie pracy.
1200
Uzyskaniem kwalifikacji "Piekarz - dyplom mistrzowski" w szczególności mogą być zainteresowane osoby, które: − posiadają świadectwo czeladnicze w zawodzie piekarz oraz są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji z wyższym poziomem PRK; − posiadają wykształcenie kierunkowe w zawodach pokrewnych oraz wymagany staż pracy i chciałyby podwyższyć kwalifikacje zawodowe; − są zainteresowane uzyskaniem uprawnień do pełnienia roli instruktora praktycznej nauki zawodu; − ukończyły kursy lub szkolenia z zakresu piekarstwa, posiadają potwierdzone kwalifikacje w zawodzie pokrewnym i chcą poszerzyć swoje kompetencje o umiejętność tworzenia i wykonywania specyficznych receptur i produktów oraz poszukują możliwości formalnego potwierdzenia wszystkich zebranych kompetencji; − wykonują zawód piekarza w ramach własnej działalności gospodarczej i chcą potwierdzić kwalifikacje.
Nie dotyczy
Do egzaminu mistrzowskiego może być dopuszczona osoba, posiadająca ważne badania sanitarno-epidemiologiczne, która spełnia jeden z n/w warunków, tj. posiada: 1) świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także: a) co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo b) co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego; 2) świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej; 3) świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego; 4) świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza; 5) świadectwo ukończenia szkoły średniej lub szkół kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej 2-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego; 6) dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.
Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie są nadawane na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r., poz. 1267 z późn. zm.). Kwalifikacje te są wydawane przez izby rzemieślnicze osobom, które z wynikiem pozytywnym złożyły stosowne egzaminy (opisane w rozp. MEN z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 89 z późniejszymi zmianami)). Cechą charakterystyczną egzaminów czeladniczych i mistrzowskich jest ich powszechna dostępność dla różnych grup kandydatów, zarówno absolwentów nauki zawodu, jak też osób dorosłych, które poszukują możliwości formalnego potwierdzenia kompetencji często nabytych w wyniku samodzielnego uczenia się (np. w czasie pracy). Jak wykazuje „Raport na temat działalności edukacyjnej rzemiosła” (Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa 2018), w 2017 r. do egzaminów czeladniczych przystąpiło ponad 29 000 osób, z których ponad 27 000 uzyskało świadectwa czeladnicze. Do egzaminów mistrzowskich przystąpiło 2561 osób, z czego 2436 uzyskało dyplomy mistrzowskie. Jednym z popularnych zawodów związanych z branżą spożywczą jest zawód piekarz. Przytoczony raport podaje, że w 2017 r. świadectwa czeladnicze uzyskało 815 osób, a dyplomy mistrzowskie 67 osób. Stan zainteresowania składaniem egzaminów w tym zawodzie nie zmienił się znacznie na przestrzeni lat. W 2017 r. w zawodach związanych z branżą spożywczą przeprowadzono 19% wszystkich egzaminów czeladniczych i 19% egzaminów mistrzowskich. Od kilkudziesięciu lat utrzymuje się stałe, wysokie zainteresowanie składaniem egzaminów w branży spożywczej, w tym także w zawodzie piekarz. Od 2011 do 2015 roku oraz w 2017 wydano ponad 7000 świadectw czeladniczych w zawodzie piekarz i ponad 770 dyplomów mistrzowskich. Łącznie dla egzaminów w zawodzie piekarz powołano 33 komisje egzaminacyjne (według stanu na dzień czerwiec 2018 r.). Ujęte w raporcie statystyki potwierdzają, że zainteresowanie przystąpieniem do egzaminu w omawianym zawodzie znajduje się na siódmym miejscu spośród wszystkich egzaminów organizowanych przez izby rzemieślnicze. Liczne szkolenia oraz konkursy z tej dziedziny, jak również programy w mediach kreują styl życia, którego nieodłącznym elementem są wyroby piekarskie. Wskazane rodzaje potrzeb: zewnętrzne (rynkowe) oraz wewnętrzne (indywidualne) regulowane są poprzez procesy wzrostu świadomości społecznej w zakresie zdrowia (zdrowy tryb życia). Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie w zawodzie piekarz stanowią propozycję, zarówno dla osób wchodzących lub powracających na rynek pracy, jak i dla osób aktywnych zawodowo i wykonujących usługi pokrewne. Kwalifikacje te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przede wszystkim tych osób, które chcą formalnie potwierdzić lub wzbogacić swoje kompetencje (np. osób młodych poszukujących kierunków swojego rozwoju zawodowego, cukierników/kucharzy, którzy pragną poszerzyć wachlarz swoich usług o wykonywanie wyrobów piekarskich). Potwierdzają to dostępne dane na temat osób, które w ostatnich latach przystępują do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. Włączenie kwalifikacji "Piekarz - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wzmocni rozpoznawalność dyplomu, będzie potwierdzeniem wysokiej jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług. Włączenie kwalifikacji jest rekomendowane przez Ogólnopolską Komisję Branżową Rzemiosł Spożywczych.
Kwalifikacja "Piekarz - dyplom mistrzowski" jest powiązana z innymi kwalifikacjami potwierdzającymi przygotowanie do świadczenia usług w zakresie sporządzania wyrobów spożywczych. Do kwalifikacji o zbliżonym charakterze należą: - "Piekarz - świadectwo czeladnicze"; - "Cukiernik - świadectwo czeladnicze"; - "Cukiernik - dyplom mistrzowski"; - dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności; - świadectwo potwierdzające kwalifikację TG.03. Produkcja wyrobów piekarskich; - świadectwo potwierdzające kwalifikację T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych; - świadectwo potwierdzające kwalifikację TG.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych. Różnice między kwalifikacjami o zbliżonym charakterze. Wymienione kwalifikacje różnią się od kwalifikacji wnioskowanej do włączenia do ZSK w następujących obszarach: osoba posiadająca kwalifikację "Piekarz - dyplom mistrzowski" w odniesieniu do osoby posiadającej kwalifikację "Piekarz - świadectwo czeladnicze" – wykonuje okolicznościowe wyroby piekarskie. Ponadto sporządza nowe receptury, określa warunki przechowywania i transportu produktów. Kontroluje przebieg procesów produkcji wyrobów piekarskich oraz uczestniczy w procesie zapewnienia bezpieczeństwa żywności w piekarni. Osoba posiadająca kwalifikację "Piekarz - dyplom mistrzowski": - w odróżnieniu od zawodów pokrewnych - cukiernik - czeladnik, cukiernik - mistrz oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację "T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych" zajmuje się produkcją wyrobów piekarskich. - w odróżnieniu od osoby posiadającej świadectwo potwierdzające kwalifikację "TG.03. Produkcja wyrobów piekarskich", jest gotowa do organizowania pracy zespołu pracowników oraz doskonalenia zawodowego pracowników w tym pracowników młodocianych. Jest również przygotowana do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. - w odróżnieniu od osoby posiadającej świadectwo potwierdzające kwalifikację "TG.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych", specjalizuje się w produkcji wyrobów piekarskich w tym okolicznościowych wyrobów piekarskich wykonywanych na zamówienie. Jest gotowa do organizowania pracy zespołu pracowników piekarni oraz doskonalenia zawodowego pracowników piekarni w tym pracowników młodocianych. Jest również przygotowana do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. - w odróżnieniu od osoby posiadającej świadectwo potwierdzające kwalifikację "TG.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych", nie pobiera próbek do badań laboratoryjnych, ani nie wykonuje badań laboratoryjnych, w tym oceny sensorycznej oraz analiz fizykochemicznych. Kwalifikacja TG. 17 przeznaczona jest dla osób posiadających kwalifikacje związane z produkcją spożywczą w tym inną niż produkcja piekarska. Kwalifikacja TG.17 wraz z inną kwalifikacją związaną z produkcją żywności stanowi podstawę do zdobycia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności również w specjalizacjach innych niż piekarstwo.
Ogólna ocena pozytywna ze strony zainteresowanych środowisk.
Osoba posiadająca kwalifikację "Piekarz - dyplom mistrzowski" może m.in.: − świadczyć usługi z zakresu wytwarzania wyrobów piekarskich w ramach własnej działalności gospodarczej; − świadczyć usługi szkoleniowe i doradcze z zakresu wytwarzania wyrobów piekarskich; − znaleźć zatrudnienie w piekarniach, cukierniach, zakładach żywienia zbiorowego, sklepach wielkopowierzchniowych produkujących wyroby piekarskie; − promować sztukę piekarską np. w czasie wydarzeń o charakterze otwartym, programach kulinarnych, festiwalach, targach i wydarzeniach branżowych; − współpracować z restauracjami, cukierniami, piekarniami i przedsiębiorstwami w zakresie realizacji zamówień na wyroby piekarskie.
Wymagania dotyczące metod stosowanych w walidacji. Weryfikacja efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji jest przeprowadzana w dwóch etapach. Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności ujęte w zestawach efektów uczenia się 01–04. Etap teoretyczny (składający się z części pisemnej i ustnej) polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania sprawdzające umiejętności określone we wszystkich zestawach efektów uczenia się od 01 do 06. Zasoby kadrowe Wymagania dotyczące zasobów kadrowych.W skład komisji przeprowadzającej egzamin mistrzowski wchodzi co najmniej pięć osób: przewodniczący komisji lub jego zastępca, co najmniej trzech członków komisji oraz sekretarz, który sprawuje obsługę administracyjno-biurową komisji egzaminacyjnej i nie uczestniczy w przeprowadzaniu egzaminu oraz ocenianiu i ustalaniu jego wyniku. Przewodniczący komisji i jego zastępcy posiadają wykształcenie wyższe oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin. W przypadku braku możliwości powołania przewodniczącego komisji lub zastępcy, którzy posiadaliby wykształcenie wyższe oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, w szczególności w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zawodzie unikatowym, przewodniczący komisji lub zastępcy przewodniczącego komisji posiadają: 1) wykształcenie średnie i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza albo 2) wykształcenie średnie i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika albo 3) wykształcenie zasadnicze zawodowe i tytuł mistrza w zawodzie unikatowym, którego dotyczy egzamin oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza. Członkowie komisji posiadają: 1) wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza albo 2) wykształcenie co najmniej średnie i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika. Przewodniczący komisji, jego zastępcy oraz członkowie komisji posiadają przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), lub ukończyły kurs pedagogiczny wymagany od instruktorów praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378). Przewodniczącym komisji, zastępcami przewodniczącego komisji oraz członkami komisji mogą być także osoby, które są wpisane do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Sekretarze komisji są wyznaczani spośród pracowników organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, posiadających co najmniej wykształcenie średnie i co najmniej 2-letni staż pracy w organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. Osoby wchodzące w skład komisji są obowiązane ukończyć szkolenie zorganizowane przez izbę rzemieślniczą. Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji. Weryfikacja efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji jest przeprowadzana w dwóch etapach: Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności ujęte w zestawach efektów uczenia się 01–04. 1. Etap praktyczny przeprowadza się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych, posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych. Czas etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i dłuższy niż 24 godziny, łącznie w ciągu 3 dni. Warunki organizacyjne i materialne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu praktycznego – pracownia piekarska z wydzielonymi pomieszczeniami lub stanowiskami pracy wyposażona w odpowiednie surowce, maszyny i urządzenia, drobny sprzęt piekarski, stoły produkcyjne, zestawy pomiarowe. Etap teoretyczny (składający się z części pisemnej i ustnej) polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania sprawdzające umiejętności określone we wszystkich zestawach efektów uczenia się. Czas części pisemnej nie może być krótszy niż 45 minut i dłuższy niż 210 minut. Czas części ustnej etapu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 minut.
Nie dotyczy
Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Piekarz - dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 23.10.2020 r., poz. 997)
Osoba posiadająca kwalifikację „Piekarz – dyplom mistrzowski” jest gotowa do samodzielnego wykonywania wyrobów piekarskich. Posiada szeroką wiedzę piekarską, w tym o procesach zachodzących w trakcie miesienia, fermentacji i pieczenia wyrobów piekarskich. Na bazie wiedzy piekarskiej i własnego doświadczenia tworzy autorskie receptury. Posługuje się zarówno tradycyjnym jak i nowoczesnym sprzętem piekarskim. Planuje wykonanie wyrobów piekarskich, w tym wykonuje nieszablonowe okolicznościowe zamówienia. Nadzoruje i kontroluje przebieg procesów piekarskich oraz w razie konieczności koryguje błędy współpracowników. W swojej pracy kieruje się zasadami GHP (ang. Good Hygiene Practice) oraz GMP (ang. Good Manufacturing Practice). Jest przygotowana do kontrolowania krytycznych punktów kontroli i wdrażania działań korygujących, zgodnie z wdrożonymi w firmie systemami zapewnienia jakości. Osoba posiadająca kwalifikację „Piekarz – dyplom mistrzowski” jest przygotowana do samodzielnego wykonywania zadań zawodowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej, w tym stosowania odpowiednich przepisów prawa, planowania i wdrażania działań marketingowych, wdrażania usprawnień technicznych i organizacyjnych, prowadzenia dokumentacji firmy. Odpowiada za członków zespołu i za organizację pracy w zespole, tj. przede wszystkim planuje i nadzoruje pracę zespołu oraz ocenia jakość zadań wykonywanych przez poszczególnych pracowników. Dba o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Osoba posiadająca tę kwalifikację jest także przygotowana do udzielania instruktażu i doradztwa związanego z doskonaleniem zawodowym współpracowników. Stosuje zróżnicowane metody nauczania na bazie podstawy programowej, programów nauczania w zawodzie oraz uczenia w procesie pracy.

Wyświetlone 1-6 z 6.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Charakteryzowanie zagadnień związanych z wykonywaniem wyrobów piekarskich4150
22Planowanie wykonywania wyrobów piekarskich - tradycyjnych, okolicznościowych i według autorskiej receptury5250
33Wykonywanie wyrobów piekarskich - tradycyjnych, okolicznościowych i według autorskiej receptury5350
44Monitorowanie procesu wykonywania wyrobów piekarskich - tradycyjnych, okolicznościowych i według autorskiej receptury5190
55Prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa5100
66Organizowanie pracy w zespole i doskonalenie zawodowe współpracowników5160

Wyświetlone 1-33 z 33.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
2Częstochowska Izba Rzemiosła i PrzedsiębiorczościZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
3Dolnośląska Izba Rzemieślnicza (Wrocław)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
4Izba Rzemieślnicza (Opole)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
5Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
6Izba Rzemieślnicza (Łódź)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
7Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Białystok)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
8Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Zielona Góra)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
9Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w KaliszuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
10Izba Rzemieślnicza Lubelszczyzny (Lublin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
11Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia (Warszawa)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
12Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Szczecin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
13Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
14Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Tarnów)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
15Izba Rzemieślnicza w RybnikuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
16Izba Rzemieślnicza w WyszkowieZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
17Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców (Kielce)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
18Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości (Radom)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
19Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Gorzów Wielkopolski)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
20Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Lublin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
21Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Nowy Sącz)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
22Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego (Słupsk)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
23Kaliska Izba Rzemieślnicza w KaliszuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
24Krotoszyńska Izba RzemieślniczaZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
25Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
26Lubelska Izba RzemieślniczaZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
27Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Warszawa)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
28Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Kraków)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
29Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
30Toruńska Izba RzemieślniczaZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
31Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Olsztyn)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
32Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w PoznaniuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
33Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny

Bezterminowy
Dyplom mistrzowski
Po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych możliwe jest pełnienie roli instruktora praktycznej nauki zawodu.
215 - Rzemiosło
 
Funkcjonująca