Processing...

Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku Administracja - Uniwersytet Warszawski; Wydział Prawa i Administracji
kwalifikacja pełna
7

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki; Tytuł zawodowy/naukowy: Magister lub inny równorzędny;
Nie dotyczy
Dyplom ukończenia studiów I stopnia
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365
Kompetencje absolwenta: Absolwent studiów drugiego stopnia kierunek Administracja: ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk z dziedziny prawa i administracji oraz ich miejscu w systemie nauk społecznych, jak również o typowych rodzajach struktur i instytucji społecznych, jest zaznajomiony z systemem i organami władzy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji państwowej i samorządowej, posiada pogłębioną wiedzę na temat wzajemnych powiązań prawa polskiego z prawem międzynarodowym, potrafi posługiwać się terminologią z zakresu poszczególnych dziedzin będących przedmiotem studiów, posiada umiejętność przygotowania dokumentów i prac pisemnych, dotyczących zagadnień szczegółowych, potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł, jest gotowy do podejmowania wyzwań badawczych, umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości, posiada wiedzę niezbędną do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Typowe miejsca/stanowiska pracy: Absolwent kierunku Administracja jest przygotowany do pracy: na wyższych szczeblach w administracji publicznej (także w służbie cywilnej), w jednostkach gospodarczych, w instytucjach pozarządowych, w placówkach kulturalnych i organach partii politycznych związanej z przygotowywaniem i realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Inne składowe opisu, specyficzne dla kwalifikacji:


Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Uniwersytet Warszawski; Wydział Prawa i AdministracjiPolska Komisja Akredytacyjna aktywny

Nie dotyczy
Dyplom
Nie dotyczy
0 - Nie dotyczy
 
Funkcjonująca