Processing...

Wizażystka/stylistka - Dyplom mistrzowski
kwalifikacja cząstkowa
5

Osoba posiadająca kwalifikację "Wizażystka/stylistka - Dyplom mistrzowski" prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu kształtowania całościowego wizerunku osób w różnym wieku oraz pełniących różne funkcje społeczne i zawodowe. Uzyskaniem kwalifikacji w szczególności mogą być zainteresowane osoby, które chcą potwierdzić oraz poszerzyć swoje kompetencje z zakresu wizażu i stylizacji, dotyczące m.in. kreowania wizerunku, wykonywania makijażu dziennego, wieczorowego, okolicznościowego, fotograficznego czy artystycznego, dobierania garderoby do typu urody, sylwetki, wieku i pozycji społecznej klienta. Mistrz w zawodzie wizażystka/stylistka może świadczyć usługi z zakresu wizażu i stylizacji w ramach własnej działalności gospodarczej, prowadzić szkolenia z zakresu wizażu i stylizacji, współpracować przy sesjach fotograficznych, rozpocząć współpracę w salonach kosmetycznych, salonach wizażu, salonach fryzjerskich, agencjach reklamowych, agencjach mody, firmach odzieżowych, firmach kosmetycznych, teatrach oraz na planach filmowych i telewizyjnych. Może również – po zdobyciu uprawnień pedagogicznych – prowadzić szkolenia w zakresie kompetencji wizażystki/stylistki i być instruktorem praktycznej nauki zawodu.
910
Uzyskaniem kwalifikacji "Wizażystka/stylistka - Dyplom mistrzowski" w szczególności mogą być zainteresowane osoby, które: - posiadają świadectwo czeladnicze w zawodzie wizażystka/stylistka oraz są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji z wyższym poziomem PRK; - są zainteresowane uzyskaniem uprawnień do pełnienia roli instruktora praktycznej nauki zawodu; - ukończyły kursy lub szkolenia z zakresu wykonywania makijażu na różne okazje, posiadają potwierdzone kwalifikacje w zawodzie pokrewnym, chcą poszerzyć swoje kompetencje o umiejętność kreowania wizerunku oraz poszukują możliwości formalnego potwierdzenia wszystkich zebranych kompetencji; - świadczą usługi w zakresie pielęgnacji twarzy i ciała oraz chcą wzbogacić swoją ofertę o wykonywanie usług z zakresu wizażu i stylizacji (np. pracownicy salonów fryzjerskich, kosmetycznych); - zawodowo są związane ze świadczeniem usług, takich jak: charakteryzacja, fotografia, organizacja pokazów mody, sztuka autoprezentacji, i chcą wzbogacić swoje kompetencje o nowe umiejętności związane z wizażem i stylizacją.
Kwalifikację „Wizażystka/stylistka – Mistrz” mogą uzyskać osoby, które z wynikiem pozytywnym zdały egzamin mistrzowski. Ogólne wymagania i warunki uzyskania kwalifikacji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Do egzaminu mistrzowskiego może być dopuszczona osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków: - posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także: a) co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo b) co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed uzyskaniem i po uzyskaniu tytułu zawodowego; - posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej; - posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego; - posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza; - posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., dających wykształcenie średnie albo średnie branżowe i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego; - posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.
Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie są nadawane na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2015 r. poz. 1182 ze zm.). Kwalifikacje te są wydawane przez izby rzemieślnicze osobom, które z wynikiem pozytywnym złożyły stosowne egzaminy (opisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych; Dz.U. z 2017 r. poz. 89). Cechą charakterystyczną egzaminów czeladniczych i mistrzowskich jest ich powszechna dostępność dla różnych grup kandydatów, zarówno absolwentów nauki zawodu, jak też osób dorosłych, które poszukują możliwości formalnego potwierdzenia kompetencji często nabytych w wyniku samodzielnego uczenia się (np. w czasie pracy). Jak podaje „Raport na temat działalności edukacyjnej rzemiosła” (Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa 2016), w 2015 r. do egzaminów czeladniczych przystąpiło blisko 29 000 osób, z których 26 539 uzyskało świadectwa czeladnicze. Do egzaminów mistrzowskich przystąpiło 2831 osób, z czego 2678 uzyskało dyplomy mistrzowskie. Wśród zawodów, które od kilkunastu lat cieszą się wysokim zainteresowaniem osób chcących uzyskać tytuł czeladnika lub mistrza, znajdują się zawody związane ze świadczeniem usług w zakresie pielęgnacji ciała: fryzjer, kosmetyczka oraz wizażystka/stylistka. W 2011 r. w zawodach związanych z pielęgnacją ciała przeprowadzono 25,9% wszystkich egzaminów czeladniczych i 19,6% egzaminów mistrzowskich, w 2013 roku – egzaminy w tych zawodach stanowiły odpowiednio 25,9% oraz 20,5%, w 2015 roku – 24,9% oraz 20%. Jednym z zawodów związanych ze świadczeniem usług w zakresie pielęgnacji ciała, który na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zyskuje na popularności, jest zawód wizażystki/stylistki. Wspomniany raport podaje, że w 2015 r. w zawodzie wizażystka/stylistka w izbach rzemieślniczych powołano łącznie 25 komisji egzaminacyjnych. Na przestrzeni ostatnich lat zainteresowanie uzyskaniem tytułu czeladnika lub mistrza w zawodzie wizażystka/stylistka stale rośnie: w 2011 r. o świadectwo czeladnicze ubiegało się 71 osób, o dyplom mistrzowski – 9 osób, w 2013 roku – odpowiednio 125 i 10 osób, w 2014 roku – 207 i 32 osoby, w 2015 roku – 310 i 37 osób. Wzrost zainteresowania uzyskaniem świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich stanowi odpowiedź nie tylko na aktualne trendy społeczno-kulturowe i przemiany powodowane wysoką popularnością mediów, w tym mediów społecznościowych, ale także na oczekiwania współczesnych konsumentów na coraz wyższą jakość i różnorodność usług związanych z pielęgnacją ciała. Rosnące zapotrzebowanie na usługi z zakresu wizażu i stylizacji znajduje swoje odzwierciedlenie także w danych liczbowych ilustrujących sytuację na rynku pracy. Z raportów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Zarejestrowani bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności” wynika, że od 2013 r. zawód wizażystka/stylistka jest zawodem deficytowym. Kwalifikacja "Wizażystka/stylistka - Dyplom mistrzowski" stanowi propozycję, zarówno dla osób wchodzących lub powracających na rynek pracy, jak i dla osób aktywnych zawodowo i wykonujących usługi pokrewne, szczególnie te związane z pielęgnacją ciała. Kwalifikacja ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przede wszystkim tych osób, które chcą formalnie potwierdzić lub wzbogacić swoje kompetencje (np. osób młodych poszukujących kierunków swojego rozwoju zawodowego, fryzjerów, którzy pragną poszerzyć wachlarz swoich usług o wykonywanie makijażu okolicznościowego bądź korekcji niedoskonałości skóry; kosmetyczek, które dotąd nie udzielały porad w zakresie stylizacji oraz całościowej zmiany wizerunku). Włączenie kwalifikacji "Wizażystka/stylistka - Dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wzmocni rozpoznawalność dyplomu, będzie potwierdzeniem wysokiej jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług. Włączenie kwalifikacji jest rekomendowane przez Ogólnopolską Komisję Fryzjersko-Kosmetyczną Związku Rzemiosła Polskiego.
Kwalifikacja "Wizażystka/stylistka - Dyplom mistrzowski" jest powiązana z innymi kwalifikacjami potwierdzającymi przygotowanie do świadczenia usług w zakresie pielęgnacji ciała, tj.: - świadectwo czeladnicze w zawodzie wizażystka/stylistka; - dyplom mistrzowski w zawodzie fryzjer; - dyplom mistrzowski w zawodzie kosmetyczka; - dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie fryzjer; - dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich; - świadectwo potwierdzające kwalifikację A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich; - świadectwo potwierdzające kwalifikację A.23. Projektowanie fryzur; - dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług kosmetycznych; - świadectwo potwierdzające kwalifikację A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy; - świadectwo potwierdzające kwalifikację A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp. Różnice między kwalifikacjami o zbliżonym charakterze Wymienione kwalifikacje różnią się od kwalifikacji wnioskowanej do włączenia do ZSK w następujących obszarach: - osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie wizażystka/stylistka – inaczej niż osoba posiadająca świadectwo czeladnicze w zawodzie wizażystka/stylistka – wykonuje także makijaż fotograficzny, sceniczny i artystyczny; ponadto kształtuje całościowy wizerunek klienta ze wskazaniem najkorzystniejszych rozwiązań dla danego typu urody i sylwetki. Organizuje i nadzoruje pracę w zespole oraz prowadzi doskonalenie zawodowe współpracowników; - osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie wizażystka/stylistka inaczej niż osoba niż osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie fryzjer - udziela porad dotyczących koloryzacji włosów i doboru kształtu fryzury do typu urody oraz kształtu twarzy i głowy lecz nie wykonuje zabiegów fryzjerskich (strzyżenia, koloryzacji i pielęgnacji włosów); - osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie wizażystka/stylistka – inaczej niż osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie kosmetyczka, nie wykonuje zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, ciała, dłoni i stóp; specjalizuje się w udzielaniu porad z zakresu kreowania całościowego wizerunku, w tym dobieraniu makijażu do typu urody, osobowości, pozycji społecznej klienta; - osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie wizażystka/stylistka – inaczej niż osoby świadczące usługi fryzjerskie i kosmetyczne, w trakcie wykonywania swoich zadań jest ukierunkowana na dokonanie całościowej zmiany wizerunku klienta – doradza m.in. kształt fryzury, makijaż, a także styl i kolorystykę garderoby i dodatków. Wspólne zestawy efektów uczenia się Zestawy „Prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa” oraz „Organizowanie pracy w zespole i doskonalenie zawodowe współpracowników” są wspólne dla wszystkich włączonych do ZSK dyplomów mistrzowskich.
Jednomyślne, pozytywne opinie odnośnie do celowości włączenia ww. kwalifikacji do ZSK. Trend społeczno-kulturowy z zakresu usług związanych z pielęgnacją ciała, dbaniem o wygląd i kreowaniem wizerunku, w tym usług wizażu i stylizacji, powoduje, że egzaminowanie mistrzów w tym zawodzie stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. Włączenie dyplomu mistrzowskiego w zawodzie wizażystka/stylistka do ZSK wzmocni rozpoznawalność tego zawodu oraz będzie potwierdzeniem wysokiej jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług. Posiadanie kwalifikacji potwierdzonych dyplomem mistrzowskim w zawodzie wizażystka/stylistka otwiera możliwości otrzymania zatrudnienia lub wzmocnienia swojej pozycji zawodowej na rynku (np. dla kosmetyczek, fryzjerek).
Osoba posiadająca kwalifikację "Wizażystka/stylistka - Dyplom mistrzowski" może m.in.: - świadczyć usługi z zakresu wizażu i stylizacji w ramach własnej działalności gospodarczej; - prowadzić szkolenia z zakresu wizażu i stylizacji; - świadczyć usługi doradcze z zakresu kreowania całościowego wizerunku; - współpracować przy sesjach fotograficznych; - pracować w salonach kosmetycznych, salonach fryzjerskich, agencjach mody, firmach odzieżowych (np. jako doradca i projektant odzieży), agencjach reklamowych, firmach kosmetycznych, teatrach oraz na planach filmowych i telewizyjnych.
Szczegółowe wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację są określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89 i 1607) oraz w standardzie wymagań egzaminacyjnych. Metody stosowane w walidacji Weryfikacja efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji jest przeprowadzana w dwóch etapach. Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności ujęte w zestawach efektów uczenia się 01–06. Etap teoretyczny (składający się z części pisemnej i ustnej) polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania sprawdzające umiejętności określone we wszystkich zestawach efektów uczenia się. Zasoby kadrowe – kompetencje osób przeprowadzających walidację W skład komisji przeprowadzającej egzamin mistrzowski wchodzi co najmniej 5 osób: przewodniczący lub jego zastępca, co najmniej 3 członków oraz sekretarz, który sprawuje obsługę administracyjno-biurową komisji egzaminacyjnej i nie uczestniczy w przeprowadzaniu egzaminu oraz ocenianiu i ustalaniu jego wyniku. Przewodniczący i jego zastępcy posiadają wykształcenie wyższe oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin. W przypadku braku możliwości powołania przewodniczącego lub zastępcy, którzy posiadaliby wykształcenie wyższe oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, w szczególności w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zawodzie unikatowym, przewodniczący komisji lub zastępcy posiadają: wykształcenie średnie lub średnie branżowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika, albo wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe i tytuł mistrza w zawodzie unikatowym, którego dotyczy egzamin, oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza. Członkowie komisji posiadają: wykształcenie co najmniej zasadnicze lub branżowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika. Przewodniczący, zastępcy oraz członkowie komisji posiadają przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), lub ukończyli kurs pedagogiczny wymagany od instruktorów praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361) obowiązujących przed dniem 1 września 2017 r. oraz art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000). Przewodniczącym, zastępcami oraz członkami komisji mogą być także osoby, które są wpisane do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Sekretarze komisji są wyznaczani spośród pracowników organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, posiadających minimum wykształcenie średnie lub średnie branżowe i minimum 2-letni staż pracy w organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. Osoby wchodzące w skład komisji są obowiązane ukończyć szkolenie zorganizowane przez izbę rzemieślniczą. Sposób przeprowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne, lokalowe i techniczne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji: etap praktyczny przeprowadza się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych, posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych; czas etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 min i nie dłuższy niż 24 h, łącznie w ciągu 3 dni; czas części pisemnej nie może być krótszy niż 45 min i nie dłuższy niż 210 min; czas części ustnej etapu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 min. Modelka, wysokie krzesełko, dostęp do światła dziennego lub sztucznego, lusterko, akcesoria służące do demakijażu, peleryna, pojemnik na odpady, korektory, komplet pędzli, baza pod makijaż, kredki i konturówki, kosmetyki kolorowe, eyeliner, puder transparentny, fixer, chusty do analizy kolorystycznej, karta kolorów, przybory potrzebne do podpięcia włosów), szkice fryzur i typów sylwetek, przykładowy zestaw dodatków.
Na podstawie Obwieszczenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wizażystka/Stylistka - Dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dn. 26 czerwca 2018 r., poz. 622).
Osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie wizażystka/stylistka jest gotowa do prowadzenia szkoleń i doradztwa z zakresu kształtowania całościowego wizerunku osób w różnym wieku oraz pełniących różne funkcje społeczne i zawodowe. Na podstawie rozmowy z klientem proponuje spójny wizerunek, obejmujący m.in. kształt fryzury oraz kolorystykę makijażu, garderoby i dodatków. Rozpoznaje niedoskonałości cery i urody, proponuje oraz – przy wykorzystaniu odpowiednio dobranych technik – wykonuje makijaż korygujący, a także kamuflujący. W zależności od potrzeb i oczekiwań klienta oraz przy zastosowaniu właściwych kosmetyków kolorowych i zdobień wykonuje makijaż dzienny, wieczorowy, okolicznościowy, historyczny (typowy dla minionych epok), fotograficzny, sceniczny i artystyczny. Umiejętności mistrza w zawodzie wizażystka/stylistka, m.in. w zakresie wykonywania makijażu fotograficznego, pozwalają na współtworzenie sesji zdjęciowych i pokazów mody. Mistrz w zawodzie wizażystka/stylistka jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zadań zawodowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej, w tym stosowania odpowiednich przepisów prawa, planowania i wdrażania działań marketingowych, wdrażania usprawnień technicznych i organizacyjnych, prowadzenia dokumentacji firmy. Odpowiada za podlegający mu personel i za organizację pracy w zespole, tj. przede wszystkim planuje i nadzoruje pracę zespołu oraz ocenia jakość zadań wykonywanych przez poszczególnych pracowników. Dba o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Osoba posiadająca dyplom mistrzowski w zawodzie wizażystka/stylistka jest także przygotowana do udzielania instruktażu i doradztwa związanego z doskonaleniem zawodowym współpracowników, stosuje zróżnicowane metody nauczania na bazie podstawy programowej, programów nauczania w zawodzie oraz uczenia w procesie pracy.

Wyświetlone 1-6 z 6.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Dobieranie kolorystyki makijażu i garderoby do typu urody4100
22Korygowanie i kamuflowanie niedoskonałości cery i urody 4100
33Wykonywanie makijażu dziennego, wieczorowego, okolicznościowego, historycznego, fotograficznego, scenicznego i artystycznego5350
44Kształtowanie wizerunku4100
55Prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa5100
66Organizowanie pracy w zespole i doskonalenie zawodowe współpracowników5160

Wyświetlone 1-17 z 17.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
2Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
3Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia (Warszawa)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
4Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Szczecin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
5Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
6Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Tarnów)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
7Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców (Kielce)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
8Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości (Radom)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
9Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Gorzów Wielkopolski)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
10Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Lublin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
11Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
12Lubelska Izba RzemieślniczaZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
13Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Warszawa)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
14Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
15Toruńska Izba RzemieślniczaZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
16Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w PoznaniuZwiązek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny
17Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin)Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)aktywny

Bezterminowy.
Dyplom mistrzowski
Po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych możliwe jest pełnienie roli instruktora praktycznej nauki zawodu.
215 - Rzemiosło
 
Funkcjonująca