Processing...

Określanie stanu technicznego oraz wycena rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych
kwalifikacja cząstkowa
5

Osoba posiadająca kwalifikację jest gotowa do samodzielnej oceny stanu technicznego, oceny szkód, wyceny napraw oraz ustalenia wartości jednostek pływających takich, jak rekreacyjne jednostki pływające i skutery wodne oraz jednostek pływających zbudowanych na własny użytek. Osoba posiadająca kwalifikację analizuje stan techniczny jednostki pływającej na podstawie oględzin oraz dostarczonej dokumentacji. Sporządza dokumentację potwierdzającą podsumowanie prac. Posiadacz kwalifikacji jest gotowy do sporządzania kosztorysów amatorskiej budowy łodzi. W pracy posługuje się wiedzą techniczną z zakresu budowy jednostek pływających, jednostek napędowych oraz prawa regulującego poruszanie się po akwenach. Pracę wykonuje w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach. Samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność. W swojej pracy kieruje się zasadami poszanowania prawa, etyki oraz poszanowaniem norm, praw i obowiązków społecznych.
250
- osoby posiadające aktualne uprawnienia rzeczoznawców motorowodnych, - absolwenci szkół żeglugi śródlądowej, - absolwenci akademii morskiej, - osoby posiadające uprawnienia motorowodne, - osoby posiadające kwalifikacje zawodowe członków załóg żeglugi śródlądowej oraz morskiej, - pracownicy podmiotów gospodarczych przemysłu jachtowego i okrętowego.
4 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji
Nie dotyczy
Od lat w Polsce obserwujemy dynamiczny wzrost liczby zarejestrowanych jachtów motorowych. Jednocześnie rośnie również liczba jednostek pływających, które nie są objęte obowiązkiem rejestracji. Obecnie w Polsce jest zarejestrowanych ponad 20 000 jednostek pływających. Przyrost nowo zarejestrowanych jednostek wynosi około 30% rok do roku, zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego [1]. Część z nich pochodzi z rynku wtórnego krajowego jak również z importu. Właściciele prywatni oraz armatorzy są szczególnie zainteresowani możliwością uzyskania dokładnych wycen wartości łodzi. Zwiększa się również różnorodność typów jednostek pływających. Oprócz tradycyjnie spotykanych jachtów motorowych coraz częściej można napotkać skutery wodne, houseboaty, pontony, riby, deski z silnikiem, wodoloty, poduszkowce itp. Rozwój aktywnej formy wypoczynku jaką jest motorowodniactwo skutkuje również zmianą podejścia firm ubezpieczeniowych do kwestii ubezpieczania jachtów motorowych. Pojawia się coraz więcej możliwości wykupienia ubezpieczenia przez właścicieli lub armatorów jachtów motorowych. Obie strony są zainteresowane wykonaniem rzetelnej wyceny jednostki pływającej. Zwiększająca się liczba jachtów motorowych pływająca po akwenach skutkuje również zwiększeniem liczby kolizji i wypadków, w szczególności na terenie marin. Włączenie kwalifikacji do ZSK, zapewni rzetelność w wycenie szkód, a osoby posiadające kwalifikację będą mogły pracować na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych lub jako biegli sądowi. Kwalifikacja może być również wykorzystana przez rzeczoznawców majątkowych. Dzięki temu będą mogli rozszerzyć zakres swojej działalności oraz uzyskać potrzebne na rynku specjalizacje dotyczące jachtów motorowych.
Brak
Konsultacje środowiskowe wykazały potrzebę włączenia kwalifikacji „Określanie stanu technicznego oraz wycena rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Osoba posiadająca kwalifikację może znaleźć zatrudnienie w: - instytucjach ubezpieczeniowych, - w strukturach samorządowych, - świadczyć usługi biegłego sądowego. Może również podjąć współpracę z Komisją ds. Badania Wypadków. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.
1. Etap weryfikacji: 1.1. Metody W czasie walidacji dopuszczalne jest stosowanie następujących metod: - test teoretyczny; - rozmowa z komisją (wywiad swobodny); - obserwacja w warunkach symulowanych; - obserwacja w warunkach rzeczywistych; - analiza dowodów i deklaracji. Dopuszcza się możliwość zaliczenia części lub całości efektów uczenia się na podstawie analizy dowodów i deklaracji. Analiza dowodów i deklaracji musi być połączona z rozmową z komisją. Dowodem potwierdzającym wszystkie zestawy efektów uczenia się jest posiadanie aktualnej legitymacji rzeczoznawcy technicznego wydanej przez właściwy związek sportowy i udokumentowania działań w zakresie wykonywania obowiązków rzeczoznawcy w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do walidacji. W przypadku, gdy osoba przystępująca do walidacji nie spełnia opisanych powyżej warunków pozwalających na potwierdzenie wszystkich zestawów efektów uczenia się, zestawy 01 i 02 mogą zostać potwierdzone jedynie na podstawie świadectwa ukończenia szkoły średniej w kierunku okrętowym lub dyplomu ukończenia uczelni morskiej lub innej uczelni technicznej na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie okrętownictwa i budowy jachtów. Dowody, w zależności od ich zakresu przedmiotowego, mogą pozwolić na potwierdzenie posiadania części efektów uczenia się przypisanych do części teoretycznej lub praktycznej. 1.2. Zasoby kadrowe Komisja walidacyjna składa się z minimum 3 osób. Każdy z członków komisji musi mieć: - co najmniej wykształcenie średnie; - minimum 5 letni staż, jako rzeczoznawca techniczny właściwego związku sportowego; - w okresie 5 lat poprzedzających zasiadanie w komisji walidacyjnej wykonał minimum 5 wycen lub innych czynności rzeczoznawcy zarejestrowanych we właściwym związku sportowym. 1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne: Etap weryfikacji składa się z dwóch części. W pierwszej części, za pomocą metody testu teoretycznego lub rozmowy z komisją sprawdzana jest wiedza teoretyczna zawarta w zestawach efektów uczenia się 01, 02 i 03. Osoby, które zaliczyły pierwszą część weryfikacji, mogą podejść do części praktycznej. Część praktyczna prowadzona jest za pomocą metody obserwacji w warunkach symulowanych lub obserwacji w warunkach rzeczywistych. Każdorazowo metody te połączone są z rozmową z komisją (wywiadem swobodnym). Instytucja certyfikująca musi zapewnić: - salę do przeprowadzenia walidacji; - komputer z dostępem do Internetu oraz rzutnik ekran, tablicę oraz środki do pisania na tablicy; - jednostki pływające z silnikiem napędowym zaburtowym lub wbudowanym. 2. Etap identyfikowania dokumentowania - nie określa się wymagań dla tego etapu.
Brak
Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 grudnia 2019 r. (M. P. poz. 1176)
Osoba posiadająca kwalifikację jest gotowa do samodzielnej oceny stanu technicznego, oceny szkód, wyceny napraw oraz ustalenia wartości jednostek pływających takich, jak rekreacyjne jednostki pływające i skutery wodne oraz jednostek pływających zbudowanych na własny użytek. Osoba posiadająca kwalifikację analizuje stan techniczny jednostki pływającej na podstawie oględzin oraz dostarczonej dokumentacji. Sporządza dokumentację potwierdzającą podsumowanie prac. Posiadacz kwalifikacji jest gotowy do sporządzania kosztorysów amatorskiej budowy łodzi. W pracy posługuje się wiedzą techniczną z zakresu budowy jednostek pływających, jednostek napędowych oraz prawa regulującego poruszanie się po akwenach. Pracę wykonuje w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach. Samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność. W swojej pracy kieruje się zasadami poszanowania prawa, etyki oraz poszanowaniem norm, praw i obowiązków społecznych.

Wyświetlone 1-4 z 4.
#NumerNazwa zestawuPoziomNakład pracy 
11Charakteryzowanie budowy i eksploatacji silników napędowych jednostek pływających 560
22Charakteryzowanie budowy i eksploatacji kadłubów jednostek pływających560
33Charakteryzowanie skutera wodnego, jako szczególnego przypadku jednostki pływającej520
44Wykonywanie wycen i kosztorysów jednostek pływających5110

Wyświetlone 1-1 z 1.
#Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacjiInstytucja prowadząca ewaluację zewnętrznąStatus 
1Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego(brak wartości)aktywny

Dokument wydawany jest na 3 lata. Warunkiem przedłużenia jest przedstawienie dokumentacji poświadczającej przygotowanie, co najmniej 6 opinii/operatów szacunkowych/wycen od uzyskania certyfikatu zarejestrowanych we właściwym związku sportowym (Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego; Polskim Związku Żeglarskim).
Certyfikat
Nie dotyczy
525 - Pojazdy mechaniczne, statki i samoloty
 
Włączona