Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki piękne - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; Wydział Malarstwa
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku malarstwo - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; Wydział Malarstwa