Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie górnictwo i geologia inżynierska - Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk