Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwo - Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi; Wydział Zamiejscowy w Warszawie; Instytut Anglistyki