Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliologia i informatologia - Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny; Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych