Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk prawnych w zakresie prawo - Uniwersytet Warszawski; Wydział Prawa i Administracji; Instytut Prawa Międzynarodowego