Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwo - Uniwersytet Wrocławski; Wydział Filologiczny; Instytut Filologii Angielskiej