Processing...

Organizuje instruktaż i doradztwo związane z doskonaleniem wewnątrzzakładowym
 wyjaśnia zagadnienia z obszaru psychologii i pedagogiki dotyczące uczenia się w procesie pracy, motywowania współpracowników i uczniów do nauki oraz rozwiązywania problemów dydaktycznych i interpersonalnych;  określa cele kształcenia w procesie praktycznej nauki zawodu zgodnie z podstawą programową i programem nauczania;  określa zakres doskonalenia zawodowego;  omawia zasady doboru metod nauczania do treści nauczania;  dobiera środki dydaktyczne do treści nauczania;  omawia możliwe do zastosowania narzędzia pomiaru dydaktycznego oraz kryteria oceniania uczącego się;  wyjaśnia zasady prowadzenia dokumentacji niezbędnej do szkolenia zawodowego.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.