Processing...

02. Charakteryzuje zagadnienia prawne dotyczące mediacji w sprawach cywilnych
– omawia ramy prawne postępowania mediacyjnego; – charakteryzuje pojęcia z zakresu prawa cywilnego (m.in. stosunek prawny, rzecz, zobowiązanie,dział spadku); – charakteryzuje pojęcie zdolności do czynności prawnych; – określa prawidłową formę dokonania czynności prawnej; – wskazuje warunki i skutki prawne zawarcia ugody mediacyjnej; – wskazuje skutki prawne zawarcia ugody mediacyjnej w zakresie powagi rzeczy ugodzonej; – przedstawia przesłanki odmowy zatwierdzenia ugody przez sąd; – omawia zasady rozliczania kosztów sądowych i możliwości ubiegania się o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych; – omawia zasady zwrotu opłaty sądowej w całości lub w części; – przedstawia procedury dotyczące ochrony danych osobowych w zakresie prowadzenia mediacji

#
DataUżytkownik
Brak wyników.