Processing...

Analizuje wymagania zleceniodawcy dotyczące projektu graficznego i proponuje rozwiązania
− proponuje formę, stylistykę, kolorystykę, format, elementy dodatkowe, materiał, typografię i strukturę projektu, w tym winietę lub top strony, menu, stopkę, rozkład tekstu i elementów graficznych, kompozycję publikacji w formie druku, uwzględniając otrzymane informacje o grupie docelowej, przeznaczeniu i wymaganiach dotyczących projektu, wymaganiach zleceniodawcy, formach dotarcia do odbiorcy oraz pożądanej reakcji odbiorcy; − wymienia niezbędne elementy planu przeprowadzenia kampanii reklamowej lub promocyjnej (briefa) oraz omawia wpływ i sposób wykorzystania informacji zawartych w tym planie na projektowanie i wykonanie projektu graficznego; − wymienia i omawia elementy systemu identyfikacji wizualnej; − wskazuje materiały potrzebne do realizacji projektu, w tym możliwe do uzyskania od zleceniodawcy, w szczególności system identyfikacji wizualnej, zdjęcia i tekst; − modyfikuje założenia projektu zgodnie z uwagami zleceniodawcy, uwzględniając możliwości wykonania zlecenia; − szacuje liczbę godzin potrzebną do wykonania zadania; − uzgadnia format plików przekazanych zleceniodawcy (pliki zamknięte lub edytowalne); − określa liczbę dopuszczalnych wersji i modyfikacji projektu; − sporządza notatkę, w której wyszczególnia zakres prac wymaganych do realizacji projektu; − planuje wykorzystanie innych zasobów do stworzenia projektu (z zewnątrz i wewnątrz przedsiębiorstwa).

#
DataUżytkownik
Brak wyników.