Processing...

a) Organizuje instruktaż i doradztwo związane z doskonaleniem wewnątrzzakładowym
− wyjaśnia zagadnienia z obszaru psychologii i pedagogiki dotyczące uczenia się w procesie pracy, motywowania współpracowników i uczniów do nauki oraz rozwiązywania problemów dydaktycznych i interpersonalnych; − określa cele kształcenia w procesie praktycznej nauki zawodu zgodnie z podstawą programową i programem nauczania; − określa zakres doskonalenia zawodowego; − omawia zasady doboru metod nauczania do treści nauczania; − dobiera środki dydaktyczne do treści nauczania; − omawia możliwe do zastosowania narzędzia pomiaru dydaktycznego oraz kryteria oceniania uczącego się; − wyjaśnia zasady prowadzenia dokumentacji niezbędnej do szkolenia zawodowego.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.