Processing...

b) Organizuje pracę zespołu
− uzasadnia znaczenie planowania i nadzorowania pracy zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań, odwołując się do własnych doświadczeń; − omawia zasady doboru osób do wykonania przydzielonych zadań; − podaje przykłady właściwego i niewłaściwego kierowania wykonywaniem przydzielonych zadań; − omawia role osoby organizującej pracę w zespole (takie jak ocena jakości wykonania przydzielonych zadań, dążenie do poprawy warunków i jakości pracy); − wyjaśnia zasady komunikowania się ze współpracownikami oraz uzasadnia znaczenie przestrzegania zasad kultury i etyki.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.