Processing...

A) Nadzoruje przestrzeganie zasad BHP oraz przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
● wyjaśnia pojęcia związane z BHP, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią oraz zasady stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; ● objaśnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; ● omawia prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie BHP oraz skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; ● wskazuje przykładowe zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z niewłaściwym wykonywaniem zadań zawodowych, z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; ● wskazuje zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia; ● organizuje stanowiska pracy oraz proces technologiczny zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.