Processing...

B) Stosuje zasady prowadzenia działalności gospodarczej
● wyjaśnia pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; ● omawia przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego w zakresie wykonywanych zadań zawodowych; ● wskazuje przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży związanej z wykonywanymi zadaniami zawodowymi oraz omawia występujące między nimi powiązania oraz metody analizy skuteczności działań prowadzonych przez te przedsiębiorstwa; ● uzasadnia znaczenie inicjowania wspólnych przedsięwzięć z różnymi przedsiębiorstwami z branży oraz podejmowania działań marketingowych prowadzonej działalności gospodarczej; ● wyjaśnia zasady przygotowywania dokumentacji i prowadzenia korespondencji niezbędnej do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej i ilustruje je przykładami; ● wskazuje urządzenia biurowe oraz programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej; ● objaśnia zależności w kosztach i przychodach prowadzonej działalności gospodarczej; ● monitoruje stan zasobów materialnych (materiałów i urządzeń) oraz zasobów personalnych niezbędnych do wykonania produktów i usług.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.