Processing...

A) Organizuje instruktaż i doradztwo związane z doskonaleniem wewnątrzzakładowym
● wyjaśnia zagadnienia z obszaru psychologii i pedagogiki dotyczące uczenia się w procesie pracy, motywowania współpracowników i uczniów do nauki oraz rozwiązywania problemów dydaktycznych i interpersonalnych; ● określa cele kształcenia w procesie praktycznej nauki zawodu zgodnie z podstawą programową i programem nauczania oraz zakres doskonalenia zawodowego; ● omawia zasady doboru metod nauczania do treści nauczania, możliwe do zastosowania narzędzia pomiaru dydaktycznego oraz kryteria oceniania uczącego się; ● dobiera środki dydaktyczne do treści nauczania; ● wyjaśnia zasady prowadzenia dokumentacji niezbędnej do szkolenia zawodowego.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.