Processing...

Kompetencje personalne i społeczne (KPS)

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-10 z 10.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń współpracuje w zespole.
2Uczeń przewiduje skutki podejmowanych działań.
3Uczeń przestrzega zasad kultury i etyki.
4Uczeń przestrzega tajemnicy zawodowej.
5Uczeń potrafi radzić sobie ze stresem.
6Uczeń potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania.
7Uczeń potrafi negocjować warunki porozumień.
8Uczeń jest otwarty na zmiany.
9Uczeń jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań.
10Uczeń aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.