Processing...

Kompetencje personalne i społeczne (KPS)

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-10 z 10.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe.
2Uczeń jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań.
3Uczeń jest otwarty na zmiany.
4Uczeń potrafi negocjować warunki porozumień.
5Uczeń potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania.
6Uczeń potrafi radzić sobie ze stresem.
7Uczeń przestrzega tajemnicy zawodowej.
8Uczeń przestrzega zasad kultury i etyki.
9Uczeń przewiduje skutki podejmowanych działań.
10Uczeń współpracuje w zespole.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.