Processing...

Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: cukiernik i innych (PKZ(T.b))

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-15 z 15.
#Efekt uczenia się 
1 Uczeń identyfikuje zagrożenia bezpieczeństwa żywności i monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje działania korygujące zgodnie z zasadami GHP (ang. Good Hygiene Practice), zasadami GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point).
2Uczeń charakteryzuje zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne zachodzące podczas produkcji i przechowywania wyrobów spożywczych.
3Uczeń interpretuje rysunki techniczne i schematy maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów spożywczych.
4Uczeń określa wartość odżywczą produktów spożywczych.
5Uczeń określa zagrożenia dla środowiska związane z przemysłowym przetwórstwem żywności i sposoby zapobiegania tym zagrożeniom.
6Uczeń posługuje się aparaturą kontrolno-pomiarową stosowaną w przetwórstwie spożywczym.
7Uczeń posługuje się instrukcjami obsługi maszyn stosowanych w produkcji oraz dokumentacją technologiczną.
8Uczeń rozpoznaje instalacje techniczne stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego.
9Uczeń rozpoznaje urządzenia do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i powietrza oraz urządzenia energetyczne.
10Uczeń rozróżnia części oraz zespoły maszyn i urządzeń.
11Uczeń rozróżnia maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów spożywczych.
12Uczeń rozróżnia metody utrwalania żywności i określa ich wpływ na jakość i trwałość wyrobów spożywczych.
13Uczeń stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
14Uczeń stosuje przepisy prawa dotyczące produkcji wyrobów spożywczych.
15Uczeń wyjaśnia rolę drobnoustrojów w produkcji wyrobów spożywczych.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.