Processing...

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-10 z 10.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
2Uczeń określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka.
3Uczeń określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy.
4Uczeń organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
5Uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
6Uczeń przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych.
7Uczeń rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią.
8Uczeń rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce.
9Uczeń stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych.
10Uczeń udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.