Processing...

Montaż okien zewnętrznych i drzwi balkonowych

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-14 z 14.
#Efekt uczenia się 
1Dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu okien i drzwi balkonowych
2Montuje parapet wewnętrzny i zewnętrzny
3Ocenia jakość wykonania robót montażowych
4Osadza skrzydło okna i drzwi balkonowych w ościeżnicy
5Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu okien i drzwi balkonowych
6Przygotowuje ościeże do montażu ościeżnicy
7Stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania montażu okien zewnętrznych i drzwi balkonowych
8Wykonuje izolację termiczną połączenia ościeżnicy z ościeżem
9Wykonuje izolację wewnętrzną i zewnętrzną połączenia ościeżnicy z ościeżem
10Wykonuje montaż ościeżnicy
11Wykonuje obmiar robót związanych z montażem okien i drzwi balkonowych
12Wykonuje roboty związane z demontażem okien i drzwi balkonowych
13Wykonuje wykończenie połączenia ościeżnicy z ościeżem
14Wymienia podstawowe parametry i wymagania stawiane standardowym oraz energooszczędnym oknom i drzwiom balkonowym

#
DataUżytkownik
Brak wyników.