Processing...

Montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-15 z 15.
#Efekt uczenia się 
1Dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu drzwi
2Montuje progi w drzwiach zewnętrznych i wewnętrznych
3Ocenia jakość wykonania robót montażowych
4Osadza skrzydło drzwi w ościeżnicy
5Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
6Przygotowuje ościeże do montażu ościeżnicy
7Stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
8Wykonuje izolację termiczną połączenia ościeżnicy z ościeżem
9Wykonuje izolację wewnętrzną i zewnętrzną połączenia ościeżnicy z ościeżem
10Wykonuje montaż ościeżnicy
11Wykonuje obmiar robót związanych z montażem drzwi
12Wykonuje regulację położenia skrzydła drzwi w ościeżnicy
13Wykonuje roboty związane z demontażem drzwi
14Wykonuje wykończenie połączenia ościeżnicy z ościeżem
15Wymienia podstawowe parametry i wymagania stawiane standardowym i energooszczędnym drzwiom zewnętrznym oraz wewnętrznym

#
DataUżytkownik
Brak wyników.