Processing...

Montaż bram i krat

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-12 z 12.
#Efekt uczenia się 
1Dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu bram i krat
2Montuje prowadnice rolek bieżnych
3Montuje skrzydła bram lub segmenty skrzydeł
4Ocenia jakość wykonania robót montażowych
5Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu bram i krat
6Przygotowuje ościeże do montażu ościeżnicy
7Stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania montażu bram i krat
8Wykonuje montaż ościeżnicy
9Wykonuje obmiar robót związanych z montażem bram i krat
10Wykonuje roboty związane z demontażem bram i krat
11Wykonuje wykończenie połączenia ościeżnicy z ościeżem
12Wymienia podstawowe parametry i wymagania stawiane typowym bramom i kratom

#
DataUżytkownik
Brak wyników.