Processing...

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-4 z 4.
#Efekt uczenia się 
1 Uczeń określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
2 Uczeń rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochrprzeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią.
3Uczeń organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
4Uczeń stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.