Processing...

Kompetencje personalne i społeczne

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-13 z 13.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe.
2Uczeń jest komunikatywny.
3Uczeń jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań.
4Uczeń jest otwarty na zmiany.
5Uczeń negocjuje warunki porozumień.
6Uczeń ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania.
7Uczeń potrafi planować działania i zarządzać czasem.
8Uczeń przestrzega tajemnicy zawodowej.
9Uczeń przestrzega zasad kultury i etyki.
10Uczeń przewiduje skutki podejmowanych działań.
11Uczeń stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów
12Uczeń stosuje techniki radzenia sobie ze stresem.
13Uczeń współpracuje w zespole.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.