Processing...

Kompetencje personalne i społeczne (KPS)

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-13 z 13.
#Efekt uczenia się 
1Stosuje techniki radzenia sobie ze sresem.
2Uczeń ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania.
3Uczeń aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe.
4Uczeń jest komunikatywny.
5Uczeń jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań.
6Uczeń jest otwarty na zmiany.
7Uczeń negocjuje warunki porozumień.
8Uczeń potrafi planować działania i zarządzać czasem.
9Uczeń przestrzega tajemnicy zawodowej.
10Uczeń przestrzega zasad kultury i etyki.
11Uczeń przewiduje skutki podejmowanych działań.
12Uczeń stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów.
13Uczeń współpracuje w zespole.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.