Processing...

Użytkowanie maszyn i urządzeń do przygotowania mas formierskich i mas rdzeniowych

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-12 z 12.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń określa etapy procesu przeróbki mas formierskich.
2Uczeń przeprowadza odświeżanie masy formierskiej.
3Uczeń rozróżnia etapy regeneracji masy formierskiej.
4Uczeń rozróżnia materiały formierskie.
5Uczeń rozróżnia rodzaje oraz określa zastosowanie mas formierskich i mas rdzeniowych.
6Uczeń rozróżnia urządzenia do przerobu materiałów formierskich, mas formierskich i mas rdzeniowych.
7Uczeń rozróżnia urządzenia do transportu materiałów formierskich, mas formierskich i mas rdzeniowych.
8Uczeń sporządza masę formierską i masę rdzeniową zgodnie z recepturą.
9Uczeń stosuje instrukcje przeprowadzania bieżących przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń do przerobu mas formierskich i mas rdzeniowych.
10Uczeń użytkuje maszyny, urządzenia i zmechanizowane zespoły do przerobu mas formierskich i mas rdzeniowych.
11Uczeń użytkuje urządzenia stosowane do transportu materiałów formierskich i mas formierskich.
12Uczeń wykonuje czynności związane z wyładunkiem oraz składowaniem materiałów formierskich.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.