Processing...

Kompetencje personalne i społeczne (KPS)

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-13 z 13.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń negocjuje warunki porozumień.
2Uczeń ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania.
3Uczeń aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe.
4Uczeń jest komunikatywny.
5Uczeń jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań.
6Uczeń jest otwarty na zmiany.
7Uczeń przestrzega tajemnicy zawodowej.
8Uczeń przestrzega zasad kultury i etyki.
9Uczeń przewiduje skutki podejmowanych działań.
10Uczeń stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów.
11Uczeń stosuje techniki radzenia sobie ze stresem.
12Uczeń współpracuje w zespole.
13Uczeń współpracuje w zespole.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.