Processing...

Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-13 z 13.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych.
2Uczeń dobiera oraz przygotowuje materiały do wykonania murowanych konstrukcji budowlanych.
3Uczeń ocenia jakość wykonania robót murarskich.
4Uczeń posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania murowanych konstrukcji budowlanych.
5Uczeń rozpoznaje sposoby wiązania cegieł w murach.
6Uczeń rozróżnia rodzaje izolacji budowlanych oraz określa sposoby ich wykonania.
7Uczeń rozróżnia rodzaje murowanych konstrukcji budowlanych.
8Uczeń sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem murowanych konstrukcji budowlanych oraz kalkuluje koszty ich wykonania.
9Uczeń wykonuje murowane ściany, stropy, nadproża, sklepienia, słupy, filary oraz kominy.
10Uczeń wykonuje obmiar robót związanych z wykonaniem murowanych konstrukcji budowlanych i sporządza rozliczenie tych robót.
11Uczeń wykonuje roboty ziemne i izolacyjne oraz pomocnicze roboty betoniarskie i zbrojarskie związane z wykonywaniem murowanych konstrukcji budowlanych.
12Uczeń wykonuje spoinowanie i licowanie ścian.
13Uczeń wyznacza położenie murowanych konstrukcji budowlanych.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.