Processing...

Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-13 z 13.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń wyznacza położenie murowanych konstrukcji budowlanych.
2Uczeń wykonuje spoinowanie i licowanie ścian.
3Uczeń wykonuje roboty ziemne i izolacyjne oraz pomocnicze roboty betoniarskie i zbrojarskie związane z wykonywaniem murowanych konstrukcji budowlanych.
4Uczeń wykonuje obmiar robót związanych z wykonaniem murowanych konstrukcji budowlanych i sporządza rozliczenie tych robót.
5Uczeń wykonuje murowane ściany, stropy, nadproża, sklepienia, słupy, filary oraz kominy.
6Uczeń sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem murowanych konstrukcji budowlanych oraz kalkuluje koszty ich wykonania.
7Uczeń rozróżnia rodzaje murowanych konstrukcji budowlanych.
8Uczeń rozróżnia rodzaje izolacji budowlanych oraz określa sposoby ich wykonania.
9Uczeń rozpoznaje sposoby wiązania cegieł w murach.
10Uczeń posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania murowanych konstrukcji budowlanych.
11Uczeń ocenia jakość wykonania robót murarskich.
12Uczeń dobiera oraz przygotowuje materiały do wykonania murowanych konstrukcji budowlanych.
13Uczeń dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.