Processing...

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-8 z 8.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z remontem oraz rozbiórką murowanych konstrukcji budowlanych.
2Uczeń dobiera oraz przygotowuje materiały budowlane do wykonywania remontu murowanych konstrukcji budowlanych.
3Uczeń ocenia jakość wykonania robót remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych.
4Uczeń posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania robót remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych.
5Uczeń sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem remontu i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych oraz kalkuluje koszty ich wykonania.
6Uczeń wykonuje obmiar robót związanych z wykonywaniem remontu i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych i sporządza rozliczenie tych robót.
7Uczeń wykonuje roboty murarskie związane z remontami murowanych konstrukcji budowlanych.
8Uczeń wykonuje roboty rozbiórkowe murowanych konstrukcji budowlanych.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.