Processing...

Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach (PKZ(E.a.))

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-18 z 18.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych i elektronicznych.
2Uczeń dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
3Uczeń interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym.
4Uczeń określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej.
5Uczeń określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej.
6Uczeń opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym.
7Uczeń posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie.
8Uczeń posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki.
9Uczeń posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych.
10Uczeń przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów.
11Uczeń rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne.
12Uczeń rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych.
13Uczeń sporządza schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych.
14Uczeń stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych.
15Uczeń stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
16Uczeń wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych.
17Uczeń wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej.
18Uczeń wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ).

#
DataUżytkownik
Brak wyników.