Processing...

Wykonywanie terenowych badań geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-15 z 15.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń analizuje procesy geochemiczne.
2Uczeń analizuje zadania i zakres hydrogeologii, geologii inżynierskiej i geofizyki.
3Uczeń charakteryzuje etapy rozwoju skorupy ziemskiej.
4Uczeń charakteryzuje skały i minerały.
5Uczeń charakteryzuje zjawiska i procesy geologiczne.
6Uczeń charakteryzuje zróżnicowanie genetyczne złóż kopalin i prawidłowości ich występowania.
7Uczeń dokonuje analizy i syntezy podstaw mineralogii i petrografii.
8Uczeń interpretuje zdjęcia lotnicze i satelitarne.
9Uczeń korzysta z metod geofizycznych stosowanych w badaniach geologicznych.
10Uczeń ocenia rzeźbę terenu i stosuje sposoby przedstawiania jej na mapie.
11Uczeń odwzorowuje obserwacje geologiczne na mapie.
12Uczeń określa właściwości hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie skał.
13Uczeń przestrzega zasad kartografii geologicznej.
14Uczeń rozpoznaje podstawowe grupy skamieniałości.
15Uczeń sporządza dokumentację wyników badań z zastosowaniem różnych metod.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.