Processing...

Wykonywanie geologicznego dozoru wierceń

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-10 z 10.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń charakteryzuje metodykę badań geofizycznych w otworach wiertniczych.
2Uczeń charakteryzuje wyposażenie i przestrzega zasad obsługi laboratorium geologicznego na wiertni.
3Uczeń klasyfikuje i charakteryzuje różne technologie metod wiertniczych.
4Uczeń nadzoruje pobieranie próbek z próbników bocznych.
5Uczeń rozpoznaje awarie wiertnicze i ich przyczyny oraz rozróżnia prace instrumentacyjne.
6Uczeń rozróżnia typy urządzeń wiertniczych i ich części składowe oraz rodzaje sprzętu i osprzętu.
7Uczeń stosuje prawo geologiczne i górnicze, prawo ochrony środowiska i przestrzega norm.
8Uczeń wykonuje geologiczną dokumentację otworu wiertniczego.
9Uczeń wykonuje opróbowanie otworu wiertniczego.
10Uczeń wykonuje polowe badania geologiczne.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.