Processing...

Organizowanie prac opiekuńczo-wspierających u osoby podopiecznej

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-11 z 11.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń dobiera metody, techniki i narzędzia pracy do zaplanowanych działań opiekuńczych osoby podopiecznej.
2Uczeń dokonuje systematycznej ewaluacji pracy z osobą podopieczną.
3Uczeń ocenia możliwości i ograniczenia osoby podopiecznej w zaspokajaniu potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych wynikające z wieku i niepełnosprawności.
4Uczeń ocenia poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej.
5Uczeń opracowuje plan pomocy i procesu opieki nad osobą podopieczną.
6Uczeń posługuje się dokumentacją dotyczącą sytuacji zdrowotnej i społecznej osoby podopiecznej.
7Uczeń rozpoznaje i wykorzystuje zasoby środowiska rodzinnego oraz instytucjonalnego osoby podopiecznej.
8Uczeń rozpoznaje potrzeby i problemy osoby podopiecznej.
9Uczeń rozpoznaje warunki życia osoby podopiecznej.
10Uczeń współpracuje z członkami zespołu terapeutycznego.
11Uczeń wykorzystuje metody i techniki zapobiegające skutkom długotrwałego stresu i przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu osoby podopiecznej.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.