Processing...

Aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-7 z 7.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń aktywizuje ważne dla podopiecznego osoby z najbliższego środowiska i współdziała z nimi.
2Uczeń inicjuje i podtrzymuje pozytywne relacje osoby podopiecznej z osobami z najbliższego otoczenia.
3Uczeń mobilizuje i wspiera osobę podopieczną do aktywności w zależności od jej wieku, stanu jej zdrowia i niepełnosprawności.
4Uczeń mobilizuje i wspiera osobę podopieczną w wyborze aktywnych form spędzania czasu wolnego sprzyjających samorealizacji, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości osoby podopiecznej.
5Uczeń pomaga i udziela wsparcia w rozwiązywaniu problemów osobistych i społecznych osoby podopiecznej.
6Uczeń pomaga podopiecznemu w korzystaniu z przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ułatwiających samodzielne wykonywanie codziennych czynności.
7Uczeń wspomaga osobę podopieczną w usprawnianiu psychofizycznym.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.